Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (7507R038 / 7504R235) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Studijní obor Dějepis se zaměřením na vzdělávání je tříletým bakalářským studiem poskytujícím odborné vzdělání v historii. Spolu s navazujícím magisterským programem Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis představuje bakalářskou část přípravy učitelů dějepisu pro základní a střední školy. Jako samostatný obor je určen lektorům muzeí a galerií a dále pak široké škále pracovníků veřejné správy a památkové péče, kteří potřebují pro svůj výkon odborné historické znalosti.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Obor připravuje posluchače pro výkon povolání v oblasti umění a kultury se zaměřením na vzdělávání. Tvůrčí a teoretické složky studia jsou propojeny s univerzitními nároky.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Písemná zkouška - test z dějepisu v rozsahu gymnaziálního učiva: uzavřené a jednoduché otevřené otázky. V testu se ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Délka trvání testu je 60 min.

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací řízení do dvouoborového studia je dvoukolové:
   1) Oborový test
   2) Praktická oborová zkouška

   Přijímací řízení z výtvarné výchovy bude zaměřeno na prověření:

   a) orientace uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury
   b) vizuální gramotnosti uchazeček/uchazečů
   c) schopnosti využití výtvarných prostředků k autorskému vyjádření  

   1. kolo, oborový test, bodové rozpětí: 0–14 bodů,  

   celkem nejvíce 14 bodů 

   Maximální počet postupujících do druhého kola: 15

   2. kolo, praktická oborová zkouška, bodové rozpětí 0–26 bodů

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 40 bodů

   Popis prvního kola:

   Oborový test: 0–14 bodů

   Délka trvání testu je 21 minut.

   Oborový test prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost) a v dalších uměleckých oborech (literatura, hudba, divadlo, film a jiné). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře (důležitá jména, výstavy, ceny). Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál 14 otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v literatuře doporučené k přípravě a z dokumentace významných výstav a kulturních událostí roku.

    Pro přípravu na oborový test doporučujeme:

   Věnujte soustředěnou pozornost odborné literatuře uvedené v závěru těchto pokynů. Seznamte se i s podobami současné knižní tvorby pro děti. Opakovaně navštivte NG – Veletržní palác a významné regionální galerie, sledujte probíhající výstavy moderního a současného umění. Rozvažujte o vybraných dílech z hlediska obsahu, formy a společensko-historického kontextu.

    

   Popis druhého kola

   Praktická oborová zkouška:

   2 A) komisionální posouzení domácích prací: 0–2 body

   2 B) čtyři výtvarné úkoly po max. 6 bodech: 0–24 bodů

   Maximální počet bodů za praktickou oborovou zkoušku: 26 bodů

   Trvání zkoušky: 5 hodin (včetně přestávek)

    

   Ad 2 A) Domácí práce uchazeč/ka přinese k praktické oborové zkoušce v deskách maximální velikosti A1. Desky musí být označeny čitelnou informací o uchazeči v pořadí:

   Typ studia: DVOUOBOR BC

   Příjmení, křestní jméno, adresa

   Nalepený štítek v minimální velikosti 10 x 10 cm s velkým počátečním písmenem

   příjmení uchazeče.

    

   Uchazeč/ka předloží domácí práce na 10 listech nejvýše velikosti A1.

   Rozměrnější práce nebo práce prostorové mohou být, v rámci určeného počtu deseti listů, dokumentovány fotografiemi nebo barevnými počítačovými tisky a rovněž nalepeny na papírech. Základem pro hodnocení domácích prací jsou originály kreseb a maleb, které by měly být nejméně na šesti listech souboru.

   Každý z listů musí být na zadní straně čitelně podepsán.

   Komise nepřijme k hodnocení jinak adjustované kolekce ani tištěná tematická portfolia.

   Desky s domácími pracemi si uchazeč/ka odnese po ukončení zkoušky.

   Domácí práce jsou odbornou komisí hodnoceny v rozmezí 0–2 body.

    

   Ad 2 B) Druhá část praktické oborové zkoušky se skládá ze čtyř výtvarných úkolů (za každý úkol může uchazeč/ka získat 0–6 bodů):

   1. kresebná studie podle skutečnosti (kresba tužkou) - kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny čtyř předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   2. volná malířská interpretace (tempera) určeného námětu z oblasti tradičních témat základů evropské kultury nebo témat ze všedního života lidí.

   3. série tří kreseb určeného tématu (pero a tuš nebo tenký černý fix) - návrh tří ilustrací, tři okénka filmu – storyboard, tři okénka komiksu, nebo tři přípravné kresby ke grafickému cyklu

   4. modelování – prostorová etuda realizovaná v sochařské hlíně. Modelování dle skutečnosti.

    

   Kritéria pro hodnocení praktické oborové zkoušky:

   1. a) rozvržení (umístění) kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů

   1. b) vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu

   1. c) vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů

   2. a) míra tvořivé interpretace obsahové roviny tématu

   2. b) smysl pro barevné řešení v logice obsahu tématu

   2. c) výběr výtvarných prostředků a obrazová jednota celku

   3. a) schopnost postihnout podstatu zadaného tématu

   3. b) charakter a citlivost kresby

   3. c) originalita a rozmanitost jednotlivých kreseb ve vztahu k třídílnému celku

   4. a) smysl pro prostorové vztahy pozorované skutečnosti

   4. b) cit pro hmotu, proporce

   4. c) celkový charakter autorského vyjádření, výtvarný rukopis

   K přípravě na praktickou oborovou zkoušku doporučujeme:

   1) vytvářejte kresebné studie drobných zátiší (papírové skládačky, uzly na textilu, části dětské stavebnice, aj.) měkkými kreslicími materiály, studujte světelné vztahy, objemy, proporce, struktury, studujte tvorbu uměleckých autorit – kreslířů

   2) prozkoumejte základní témata evropské kultury (mýty, báje, pověsti). Stejně vážně studujte témata všedního života lidí. Příklady zadávaných námětů: Cesta dopravními prostředky / Přeplněná plovárna / Návod k použití běžného předmětu apod.

   3) vytvářejte volné kresebné studie, sledujte významné produkce ilustrátorské, komiksové. Příklady zadávaného námětu: Slavnost pod starým stromem / Dům, ve kterém nikdo nebydlí / Cirkus zezadu (cirkusové zázemí) / apod.

   4) všestranně se seznamujte s prostorovou tvorbou, modelujte podle skutečnosti, tvořte objekty reagující na současné umění, studujte sochařskou tvorbu v historii výtvarného umění

   K praktické oborové zkoušce si přineste: 1) měkkou tužku, plastickou pryž, 2) sadu temperových barev, štětce, nádobku na vodu a hadřík, 3) pero a černou tuš nebo tenký černý fix, 4) malou sadu špachtlí

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Učebnice dějepisu pro střední školy vydané po roce 1990. (Nakl. Práce, SPN a Fortuna. U všech uvedených učebnic je uvedeno datum 1. vydání, platná jsou i následující další, a jsou MŠMT ČR zařazeny do seznamu učebnic.

   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí I., Fortuna, 1995.

   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí II., Fortuna, 1998.

   SOUČEK J. Dějiny pravěku a starověku, SPL, 1995.

   BENEŠ, Z., PETRÁŇ, J. České dějiny I., SPL, 1997.

   KVAČEK, R. České dějiny II., SPL, 2002.

   BENEŠ, Z. Dějiny středověku a prvního století raného novověku., SPL, 1994.

   HROCH, M. Dějiny novověku, SPL, 1994.

   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějiny 20. století, SPL, 1995.

   POPELKA, M., VÁLKOVÁ, V. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. Pravěk a starověk, SPN, 2001.

   ČORNEJ, P., ČORNEJOVÁ, I., PARKAN, F. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2., Středověk a raný novověk, SPN, 2001.

   HLAVAČKA, M. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk, SPN, 2001.

   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny, SPN, 2002

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL, Práce 1997 a další vyd.

   GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1991.

   CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994.

   LINDAUROVÁ, L. a kol. Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014.

   MORGANOVÁ, P. ed. Začátek století/Beginning of the Century. Praha. Arbor vitae, 2012.

   ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., BLÁHA, J., HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarným uměním I - IV. Praha, SPL, Práce 1994 - 1996 a další vyd.

   ŠEVČÍK, J.; ŠEVČÍKOVÁ, J. Texty. Praha: Tranzit.cz, 2010.

   TŘEŠTÍK, M.: Umění vnímat umění. Praha: Gasset, 2011

   časopisy Flash Art, Art&Antiques a další

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent má rozsáhlé vědomosti v oboru historie. Prioritou je následné magisterské studium učitelství. Jako bakalář se uplatní v oblastech: státní a veřejná správa, památková péče – specializovaná administrativní síla, dokumentátor, osvětový pracovník, pracovník terénního výzkumu, editor. Muzea, galerie – administrativa, lektor.

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent oboru využívá výtvarné aktivity jako prostředek rozvoje tvořivé osobnosti a současně jako specifický nástroj kultivace dítěte i dospívajícího. Těchto kompetencí umí využívat v mimoškolní zájmové činnosti, v zařízeních pro děti a mládež, ve správní sféře i v řadě výtvarně-kulturních institucí.