Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy (7504T298)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  23 / 32

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní obor Učitelství pedagogiky pro střední a vyšší odborné školy je koncipován jako jednooborové magisterské studium navazující na bakalářské studium pedagogiky. Těžiště oboru spočívá v didaktických disciplínách, reflektované pedagogické praxi a především v náročných teoretických a metodologických předmětech. Studijní obor se vyznačuje jednak důrazem na osvojování nespecifických odborných kompetencí, jako je např. práce s vědeckým textem a dále zvláštním zřetelem k antropologickým perspektivám. Základní pedagogické disciplíny jsou doplněny předměty z oblasti fyzické, kulturní, sociální a filozofické antropologie. Pedagogické disciplíny jsou uváděny do integrálně antropologických kontextů proto, aby vždy vystoupil do popředí konečný cíl profesionální pedagogické práce, tedy citlivá kultivace člověka s ohledem na jeho možnosti i limity – kultivace, která zohledňuje nejširší souvislosti lidské existence. Studium je primárně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro výkon profese učitele pedagogiky a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti školního i mimoškolního vzdělávání.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 2 části:

   1) Zkouška z oboru max. 60 b.

   2) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy – max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

   Ústní zkouška z pedagogiky

   Přijímací zkouška je ústní a ověřuje znalosti uchazečů a jejich motivaci ke studiu. Otázky zaměřené ke zjištění odborných znalostí budou odpovídat základním oblastem bakalářského studia pedagogiky na PedF a budou vycházet z doporučené literatury. Každý uchazeč dostane po jedné otázce z každého tematického okruhu, tj. celkem tři otázky ověřující znalosti. Kritéria hodnocení: věcná správnost, schopnost kritického zhodnocení a vyjádření vlastního názoru, používání adekvátní odborné terminologie, orientace v další odborné literatuře vztahující se k tématu. Tematické okruhy (vycházejí ze stěžejních povinných předmětů bakalářského studia pedagogiky na PedF UK): Obecná pedagogika a filozofie výchovy, Sociální pedagogika a sociologie výchovy, Psychologie a speciální pedagogika. Motivace ke studiu bude posouzena na základě rozpravy, jejímž východiskem bude motivační dopis a seznam prostudované odborné literatury z oblasti pedagogických věd. Motivační dopis v rozsahu přibližně jedné normostrany (cca 1800 znaků vč. mezer) a seznam prostudované literatury zašle uchazeč spolu s přihláškou ke studiu.

   Znalostní část pohovoru (tři otázky) – max. 30 bodů, motivační část pohovoru (rozprava nad motivačním dopisem a seznamem prostudované odborné literatury) – max. 30 bodů. Celkem za ústní zkoušku max. 60 bodů.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní literatura k ústní zkoušce z pedagogiky

   HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2011.

   HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2007.

   PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha : Portál, 2010.

   PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2011.

   PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2009.

   SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro fundovanou výuku pedagogických disciplín na středních a vyšších odborných školách. Ovládá na vysoké úrovni odbornou terminologii pedagogiky i příbuzných věd, orientuje se v interdisciplinárních otázkách a pedagogicky relevantních tématech moderních věd o člověku a společnosti. Dokáže promýšlet kontexty nejrůznějších pedagogických problémů s ohledem na variabilitu jedince i společnosti, má vhled do integrálně chápané antropologie. Své znalosti a dovednosti uplatní nejen v tvořivém vyučování pedagogických disciplín, ale i ve společenskovědním výzkumu a koncepční činnosti ve vzdělávání.