Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (7504T278 / 7504T190) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 6

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova

   Navazující magisterské studium učitelství tělesné výchovy navazuje na bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání oboru tělesná výchova a sport, event. příbuzných oborů, které se svým zaměřením a obsahem blíží koncepci tohoto oboru na UK PedF. 
   Základním cílem studia je všestranně připravit studenty pro povolání učitele tělesné výchovy na základních a středních školách. Absolvent musí být schopen kvalitně a v duchu moderních trendů vyučovat tělesnou výchovu na příslušném stupni školy, vést zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí, mládeže i dospělých, organizovat závody a soutěže, pracovat i jako trenér, cvičitel či metodik. Musí být s to reflektovat změny výchovného a vzdělávacího kontextu obecně i v tělesné výchově a flexibilně je zahrnovat do své práce a vlastního seberozvoje. Je schopen do své práce transformovat poznatky tvořící vědní základ oboru, zejména z oboru kinantropologie, a samostatně řešit praktické problémy tělesné výchovy a sportu na základě vědeckého přístupu.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - základy společenských věd

   Cílem magisterského studia učitelství základů společenských věd pro ZŠ a SŠ (dvouoborového) je dát absolventovi plnou aprobaci pro výuku předmětu občanská výchova na 2. stupni ZŠ a předmětů základy společenských věd, společenské vědy, občanská výchova a občanská nauka na všech typech a formách SŠ. Specifikem tohoto studijního programu je (vedle odborného zvládnutí společensko-vědních disciplín) vzdělání v oblasti soudobých moderních směrů vyučování (projektové vyučování), interdisciplinární propojování učiva a efektivní didaktické způsoby a metody práce. Studijní program respektuje vyváženost kognitivní, metodické a výchovné stránky vzdělávání. V koncepci studijního oboru je kladen důraz na multidisciplinární charakter současného společensko-vědního poznání.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Písemná zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova

   Písemný vědomostní test z tělesné výchovy a sportu na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice – studijního oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na PedF UK.  Za test může uchazeč získat maximálně 30 bodů. Délka testu je 60 min.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - základy společenských věd

   Přijímací zkouška má podobu písemného testu. Test prověřuje orientaci uchazeče ve společenskovědních oborech a porozumění odbornému textu. Test se skládá z 10 otázek (úryvků z odborného textu), uchazeč volí ze tří alternativ, z nichž jen jedna je správná. Každá správná odpověď na otázku je hodnocena 3 body. Délka testu je 50 min.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova

   DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: UK Karolinum, 2008. 

   CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991. 

   GRIM, M.; DRUGA, R. et al: Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém. Praha: UK Karolinum, 2007. 

   VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: UK Karolinum, 2007. 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - základy společenských věd

   VŠ učebnice, skripta a odborné publikace z dějin filosofie, ze základů systematické filosofie, etiky, práva, ekonomie, logiky, sociologie, politologie, kulturní antropologie a religionistiky.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova

   Absolvent Mgr. studia oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – TV je plně kvalifikován pro povolání učitele TV na ZŠ a SŠ. Na toto povolání je připraven po stránce teoretické, pedagogické, osobnostní, motorické a organizační. Je schopen vést i vysokoúrovňovou zájmovou sportovní a TV činnost. Absolvent má předpoklady pro návazné doktorské studium a vědeckou práci v oboru.

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - základy společenských věd

   Absolvent získá potřebné vědomosti a dovednosti plně aprobovaného učitele předmětu Občanská výchova na ZŠ a předmětu Základy společenských věd na všech typech SŠ. Je vybaven poznatky z řady společenskovědních oborů a je schopen interdisciplinárního propojení učiva. Užívá efektivních didaktických metod.