Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — výchova ke zdraví (7504T278 / 7504T303) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  12 / 30

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova

   Navazující magisterské studium učitelství tělesné výchovy navazuje na bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání oboru tělesná výchova a sport, event. příbuzných oborů, které se svým zaměřením a obsahem blíží koncepci tohoto oboru na UK PedF. 
   Základním cílem studia je všestranně připravit studenty pro povolání učitele tělesné výchovy na základních a středních školách. Absolvent musí být schopen kvalitně a v duchu moderních trendů vyučovat tělesnou výchovu na příslušném stupni školy, vést zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí, mládeže i dospělých, organizovat závody a soutěže, pracovat i jako trenér, cvičitel či metodik. Musí být s to reflektovat změny výchovného a vzdělávacího kontextu obecně i v tělesné výchově a flexibilně je zahrnovat do své práce a vlastního seberozvoje. Je schopen do své práce transformovat poznatky tvořící vědní základ oboru, zejména z oboru kinantropologie, a samostatně řešit praktické problémy tělesné výchovy a sportu na základě vědeckého přístupu. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   Studijní obor výchova ke zdraví svým zaměřením reflektuje aktuální stav vzdělávacího systému v ČR a flexibilně reaguje na nově koncipované požadavky rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání. Studium umožňuje absolventům získat komplexní a vysoce odbornou orientaci v problematice zdraví v celém bio-psycho-sociálním a spirituálním kontextu v rámci holistického pojetí lidského zdraví. V průběhu celého studia je brán zřetel na primární prevenci před negativními faktory ovlivňujícími lidské zdraví, na možnosti kreativního výchovného a vzdělávacího působení a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determinanty zdraví. Studium je přednostně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání profese učitele výchovy ke zdraví ve školách a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti podpory zdraví na ZŠ a SŠ. Vedle prohlubování odborného vědního základu (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen důraz na didaktiku uvedených oborů a na aplikaci odborných a didaktických kompetencí v pedagogické praxi.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova

   Písemný vědomostní test z tělesné výchovy a sportu na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice – studijního oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na PedF UK.  Za test může uchazeč získat maximálně 30 bodů. Délka testu je 60 min.

   Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   Přijímací zkouška z výchovy ke zdraví je písemná. Tvoří ji test zjišťující odbornou orientaci uchazeče v oblasti podpory zdraví. Prověřuje znalosti uchazeče z oblasti biologických, psychologických a sociálních základů problematiky ochrany zdraví. Vychází z doporučené odborné literatury. Délka testu je 30 minut.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova

   DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: UK Karolinum, 2008. 

   CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991. 

   GRIM, M.; DRUGA, R. et al. Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém. Praha: UK Karolinum, 2007. 

   VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: UK Karolinum, 2007. 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   BLAHUTKOVÁ, Marie, MATĚJKOVÁ, Eva a BRŮŽKOVÁ, Lucie. Psychologie zdraví: pro studenty bakalářských a magisterských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Olomouc: Epava, 2000.

   HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2011.

   KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.

   KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002.

   MACHOVÁ, Jitka a kol. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009.

   MERKUNOVÁ, Alena a OREL, Miroslav. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada, 2008.

   MLČÁK, Zdeněk. Psychologie zdraví a nemoci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.

   PAVLÍČKOVÁ, Helena. Sociální psychologie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013.

   Práva dítěte 2001–2010 v dokumentech OSN. Praha: Česká sekce DCI, 2002.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - tělesná výchova

   Absolvent Mgr. studia oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – TV je plně kvalifikován pro povolání učitele TV na ZŠ a SŠ. Na toto povolání je připraven po stránce teoretické, pedagogické, osobnostní, motorické a organizační. Je schopen vést i vysokoúrovňovou zájmovou sportovní a TV činnost. Absolvent má předpoklady pro návazné doktorské studium a vědeckou práci v oboru.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   Absolvent je kvalifikován jako učitel předmětu výchova ke zdraví a dalších oborově shodně zaměřených předmětů, jimiž jsou na středních a základních školách realizovány cíle vzdělávání oboru výchova ke zdraví, vč. ochrany za mimořádných událostí. Je způsobilý garantovat tvorbu a realizaci projektů podpory zdraví v rámci školy a komunity.