Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výtvarná výchova (7504T277 / 7504T228) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika 

   Obor je zaměřen na speciální pedagogiku v jednotlivých obdobích života člověka se zdravotním  postižením nebo sociálním znevýhodněním. Studium přináší poznatky speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství a speciálně pedagogické podpory pro období raného, školního a dospělého věku v oblasti edukace, zdravotní, pracovní i sociální sféry.

    Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

   Charakter studia je určen specifickými obsahy výtvarné výchovy, které odpovídají mezinárodním poznatkům v oboru a reflektují aktuální situaci jak v pedagogické praxi, tak ve výtvarném umění a v současné vizuální kultuře.  Důraz je kladen na individuální přístup ke studentům, na propojení jejich výtvarné práce s reflexí a na specifiku oborové didaktiky.  Absolventi mají zkušenosti s vlastní tvorbou, orientují se ve výtvarně-didaktických koncepcích, v možnostech učitelského uvažování ve výtvarné výchově a ve variantách jejího interdisciplinárního pojetí. Jsou obeznámeni s teoretickými rámci předmětu a s možnostmi empirického výzkumu ve vyučovací praxi. Jsou vybaveni znalostí vzdělávacích programů a principů jejich implementace do výuky výtvarné výchovy na základních a středních školách.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má tři části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika 

   Písemný test ze speciální pedagogiky v rozsahu vědomostí bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, oboru  Speciální pedagogika na PedF UK v Praze (viz http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/szz-bakalarske). Maximální počet bodů z testu 30. Délka testu 15 - 20 minut, přesný časový limit bude oznámen před konáním testu.

   Písemný test je shodný s testem na navazující magisterský obor Speciální pedagogika, studijní program Speciální pedagogika (prezenční i kombinovaná forma).

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

    Přijímací řízení do dvouoborového studia je dvoukolové:

   První kolo: písemná reflexe tématu závěrečné práce (bakalářské nebo magisterské), bodové rozpětí 0-10 bodů
   Druhé kolo:
   pohovor nad předloženými materiály, bodové rozpětí 0-20 bodů


   První kolo: písemná reflexe tématu závěrečné práce:

    

   Odevzdání písemné reflexe tématu vlastní závěrečné práce bakalářského studia (nebo diplomové práce magisterského studia) v rozsahu 3 normostran, doplněné anotací této práce a seznamem použité literatury dle bibliografické normy. Reflexe bude zaměřena na pedagogické a didaktické kontexty tématu práce.

    

   Reflexe se bude zabývat těmito okruhy:

   a) didaktickými aspekty a možnostmi pedagogické aplikace tématu práce, a to v souvislosti s:

   b) teoretickým kontextem tématu závěrečné práce, teoretickými koncepcemi, které sloužily jako východiska pro studium zvoleného tématu;

   c) umělecko-historickým kontextem tématu, souvislostmi s českou a světovou uměleckou tvorbou.

    

   Hlediska hodnocení: vyvážená úroveň zpracování všech tří okruhů; úroveň porozumění odborným textům; jazyková a stylistická úroveň textu.

   Reflexi tématu závěrečné práce uchazečka/uchazeč odevzdá ve formátu pdf na úložiště katedry do 1. 5. 2019.

   Vkládaný soubor je třeba označit způsobem: příjmení uchazečky/uchazeče_Reflexe_2019.pdf.

   Bodové hodnocení reflexe: 0–10 bodů.

   Uchazečky/uchazeči, které/kteří získají v prvním kole minimálně 1 bod, budou pokračovat v dalších částech přijímací zkoušky.

    

   Druhé kolo: pohovor nad předloženými materiály v délce cca 20-30 minut;

   bodové hodnocení 0-20 bodů:

    

   Pohovor bude postaven na odborné debatě uchazečky/uchazeče s přijímací komisí na základě předložených materiálů:

   1)      portfolia vlastních výtvarných prací

   2)      seznamů odborné i krásné literatury a zhlédnutých výstav

    

   Komise bude zjišťovat míru pedagogicko-psychologických a osobnostních dispozic pro studium učitelství výtvarné výchovy. Pro přípravu na pohovor doporučujeme prostudovat doporučenou odbornou literaturu a platné kurikulární dokumenty RVP – ZV a RVP- G.

    

   Ad 1) Portfolio vlastních výtvarných prací: přímo u pohovoru uchazečka/uchazeč předloží portfolio (velikosti max. A3) originálů prací nebo kvalitní barevné dokumentace výběru autorských prací na vlastní témata, které byly vytvořeny za poslední dva roky (20 prací).  Portfolio bude obsahovat také práce na povinné společné téma (5-10 prací). Toto povinné téma katedra výtvarné výchovy zveřejní na své webové stránce v sekci Uchazečům (https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-130.html) do 8. ledna 2019.

    

   Hlediska hodnocení portfolia:

   Komise bude hodnotit smysl pro specifika vizuálních forem, která vedou k odvážným a neschematickým výsledkům. Dále schopnost konceptuálního uvažování a použití výtvarných médií a technik pro celkové vyjádření tématu.

    

   Ad 2) Seznam odborné i krásné literatury a seznam zhlédnutých výstav: přímo k pohovoru uchazeči přinesou vytištěné seznamy odborné a krásné literatury a navštívených výstav za poslední dva roky.

   Odborná debata se bude vztahovat k položkám uvedeným v obou seznamech.

    

   Hlediska celkového hodnocení pohovoru:

   znalost pojmového aparátu oboru výtvarné pedagogiky;

   znalost zásadních proměn výtvarného umění 20. a 21. století v souvislostech;

   orientovanost ve všech oblastech umělecké tvorby včetně oblasti multimédií;

   vhled do problematiky vizuální kultury;

   orientace v aktuálním kulturním dění v mezioborových kontextech;

   úroveň komunikačních dispozic.

    

   Celkové bodové hodnocení druhého kola: 0–20 bodů.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minutPísemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika 

   ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál 2008.

   ČERNÁ, Marie a kol. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

   DOLEŽAL, R., VÍTKOVÁ, M. (ed.): Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Brno. Paido 2007

   FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ,D.,  PROCHÁZKOVÁ,L.:  Somatopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012.

   FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha, Grada, 2007.

   JELÍNKOVÁ, M.: Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha. Pedagogická fakulta 2001.

   HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: 2016.

   HAMADOVA,P. KVĚTOŇOVÁ L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno:Paido,2007.

   KALEJA, M., Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrvava, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.(ed). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido.

   KLENKOVÁ, J.: Logopedie. Praha. Grada. 2006

   HRUBÝ, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých. Praha. FRPSP, 2007.

   KALEJLA , M.: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta 2014

   KALINA, K.: Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup, Svazek 1. Úřad vlády České republiky, 2003.

   KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Texty k distančímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012.

   KRAHULCOVÁ, B. Dyslalie, patlavost. Beakra 2007.

   KOUKOLÍK, F.: Mozek a jeho duše. Praha. Galén 2008

   LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002.

   LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003.

   KRYKORKOVÁ, H., VÁŇOVÁ, R. a kol. Učitel v současné škole. Praha: Univerzita Karlova  2010.

   LECHTA, V. Koktavost. Komplexní přístup. Praha: Portál, 2004.

   MACHU E., KOČVAROVÁ, I. a kol. Kvalita školy z hlediska péče o nadané žáky. Zlín“ Univerzita Tomáše Bati 2013.

   MUŽÁKOVÁ, M.: Byly to naše děti. O fenoménu lásky a sounáležitosti k rodičům a jejich dětem s mentálním postižením v každodennosti totality. Praha, Pedagogická fakulta, 2016,

   OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ,D.: Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 

   PATŘILOVÁ,D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno, MU, 2005.

   PIPEKOVÁ, J.(ed) : Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno. Paido 2006.

   SLOWÍK, J.: Speciální pedagogika. Praha. Grada 2007

   SLOWÍK, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha. Portál 2010

   ŠIŠKA, J.: Mimořádná dospělost..Praha. Karolinum 2005.

   VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006.

   OPATŘILOVÁ, Dagmar: Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno, 2013,.

   VALENTA, M. et al. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. Praha: Parta, 2013.

   VALENTA, M., MICHALÍK. J., LEČBYCH, M a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu.  Praha: Grada 2012.

   VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha:Portál 2002.

   ZGOLA, J., M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada 2003. 

   BENEŠ, P., VRUBEL M.,: Oftalmologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 2017.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

   AUMONT, J.: Obraz. Praha: AMU, 2005.

   BERGER, J.: O pohledu. Praha: Agite/Fra, 2009.

   BLÁHA, J.: Výtvarné umění a hudba. Tvar prostor a čas I/1,2. Praha: Togga, 2012, 2013.  

   ECO, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006.

   FILIPOVÁ, M.; RAMPLEY, M. (ed.): Možnosti vizuálních studií. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.

   FULKOVÁ, M.: Diskurz umění a vzdělávání. Praha: H+H, 2009.

   HORÁČEK, R.: Galerijní animace a zprostředkování umění. Akademické nakladatelství CERM, 1998.

   CHALUPECKÝ, J.: Nové umění v Čechách. Praha: H+H, 1994.

   KULKA, T.: Umění a falzum. Praha: Academia, 2004.

   Kol. autorů: Umění 20. století - Malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. Praha: Slovart 2004.

   LYOTARD, J. - F.:O postmodernismu. Praha: Filosofia, 1993.

   PANOFSKY, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha: Academia, 2013.

   PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009.

   UHL SKŘIVANOVÁ, V. a kol. (eds.) Pedagogika umění – umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP, 2014.

   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. http://www.msmt.cz/file/41216/

   Rámcový vzdělávací program pro gymnázia http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia

    

   Příklad otázek přijímací komise:

   „Jak byste motivoval/a žáky k zájmu o výtvarné umění?“

    „Jak byste vysvětlil/a pojem vizuální gramotnost?“

   „Kterou z výstav nebo uměleckých osobností ze seznamu považujete za nejvýznamnější a proč…?“

   „Jak rozumíte pojmu edukační program v kulturní instituci?“

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test z pedagogiky a psychologie bude zveřejněn na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika 

   Absolvent získá kvalifikaci ve speciální pedagogice pro výuku na ZŠ, SŠ, VOŠ a speciál. školách a pro zajišťování průběhu vzdělávacího procesu osob se speciálně vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných. Absolvent je připraven pro metodickou a koordinační činnost v oblasti spec. ped., preventivních a poradenských služeb ve školství.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

   Student má plnou kvalifikaci učitele výtvarné výchovy pro základní a střední školy, je kvalifikován také pro galerijní animace a muzejní pedagogiku.
   Absolvent je schopen propojovat odborné znalosti získané v univerzitním studiu, především ve svém druhém absolvovaném předmětu a interpretovat mezipředmětové obsahy Výtvarné výchovy.