Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (7504T277 / 7504T303) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  36 / 82

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika 

   Obor je zaměřen na speciální pedagogiku v jednotlivých obdobích života člověka se zdravotním  postižením nebo sociálním znevýhodněním. Studium přináší poznatky speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství a speciálně pedagogické podpory pro období raného, školního a dospělého věku v oblasti edukace, zdravotní, pracovní i sociální sféry.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   Studijní obor výchova ke zdraví svým zaměřením reflektuje aktuální stav vzdělávacího systému v ČR a flexibilně reaguje na nově koncipované požadavky rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání. Studium umožňuje absolventům získat komplexní a vysoce odbornou orientaci v problematice zdraví v celém bio-psycho-sociálním a spirituálním kontextu v rámci holistického pojetí lidského zdraví. V průběhu celého studia je brán zřetel na primární prevenci před negativními faktory ovlivňujícími lidské zdraví, na možnosti kreativního výchovného a vzdělávacího působení a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determinanty zdraví. Studium je přednostně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání profese učitele výchovy ke zdraví ve školách a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti podpory zdraví na ZŠ a SŠ. Vedle prohlubování odborného vědního základu (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen důraz na didaktiku uvedených oborů a na aplikaci odborných a didaktických kompetencí v pedagogické praxi.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má tři části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika 

   Písemný test ze speciální pedagogiky v rozsahu vědomostí bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, oboru  Speciální pedagogika na PedF UK (viz http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/szz-bakalarske). Maximální počet bodů z testu 30. Délka testu 15 - 20 minut, přesný časový limit bude oznámen před konáním testu.

   Písemný test je shodný s testem na navazující magisterský obor Speciální pedagogika, studijní program Speciální pedagogika (prezenční i kombinovaná forma).

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   Přijímací zkouška z výchovy ke zdraví je písemná. Tvoří ji test zjišťující odbornou orientaci uchazeče v oblasti podpory zdraví. Prověřuje znalosti uchazeče z oblasti biologických, psychologických a sociálních základů problematiky ochrany zdraví. Vychází z doporučené odborné literatury. Délka testu je 30 minut.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika 

   ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál 2008.

   ČERNÁ, Marie a kol. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

   DOLEŽAL, R., VÍTKOVÁ, M. (ed.): Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Brno. Paido 2007

   FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ,D.,  PROCHÁZKOVÁ,L.:  Somatopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012.

   FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha, Grada, 2007.

   JELÍNKOVÁ, M.: Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha. Pedagogická fakulta 2001.

   HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: 2016.

   HAMADOVA,P. KVĚTOŇOVÁ L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno:Paido,2007.

   KALEJA, M., Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrvava, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.(ed). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido.

   KLENKOVÁ, J.: Logopedie. Praha. Grada. 2006

   HRUBÝ, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých. Praha. FRPSP, 2007.

   KALEJLA , M.: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta 2014

   KALINA, K.: Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup, Svazek 1. Úřad vlády České republiky, 2003.

   KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Texty k distančímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012.

   KRAHULCOVÁ, B. Dyslalie, patlavost. Beakra 2007.

   KOUKOLÍK, F.: Mozek a jeho duše. Praha. Galén 2008

   LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002.

   LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003.

   KRYKORKOVÁ, H., VÁŇOVÁ, R. a kol. Učitel v současné škole. Praha: Univerzita Karlova  2010.

   LECHTA, V. Koktavost. Komplexní přístup. Praha: Portál, 2004.

   MACHU E., KOČVAROVÁ, I. a kol. Kvalita školy z hlediska péče o nadané žáky. Zlín“ Univerzita Tomáše Bati 2013.

   MUŽÁKOVÁ, M.: Byly to naše děti. O fenoménu lásky a sounáležitosti k rodičům a jejich dětem s mentálním postižením v každodennosti totality. Praha, Pedagogická fakulta, 2016,

   OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ,D.: Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 

   PATŘILOVÁ,D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno, MU, 2005.

   PIPEKOVÁ, J.(ed) : Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno. Paido 2006.

   SLOWÍK, J.: Speciální pedagogika. Praha. Grada 2007

   SLOWÍK, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha. Portál 2010

   ŠIŠKA, J.: Mimořádná dospělost..Praha. Karolinum 2005.

   VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006.

   OPATŘILOVÁ, Dagmar: Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno, 2013,.

   VALENTA, M. et al. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. Praha: Parta, 2013.

   VALENTA, M., MICHALÍK. J., LEČBYCH, M a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu.  Praha: Grada 2012.

   VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha:Portál 2002.

   ZGOLA, J., M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada 2003. 

   BENEŠ, P., VRUBEL M.,: Oftalmologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 2017.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   BLAHUTKOVÁ, Marie, MATĚJKOVÁ, Eva a BRŮŽKOVÁ, Lucie. Psychologie zdraví: pro studenty bakalářských a magisterských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Olomouc: Epava, 2000.

   HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2011.

   KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.

   KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002.

   MACHOVÁ, Jitka a kol. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009.

   MERKUNOVÁ, Alena a OREL, Miroslav. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada, 2008.

   MLČÁK, Zdeněk. Psychologie zdraví a nemoci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.

   PAVLÍČKOVÁ, Helena. Sociální psychologie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013.

   Práva dítěte 2001–2010 v dokumentech OSN. Praha: Česká sekce DCI, 2002.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm 

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - speciální pedagogika 

   Absolvent získá kvalifikaci ve speciální pedagogice pro výuku na ZŠ, SŠ, VOŠ a speciál. školách a pro zajišťování průběhu vzdělávacího procesu osob se speciálně vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných. Absolvent je připraven pro metodickou a koordinační činnost v oblasti spec. ped., preventivních a poradenských služeb ve školství.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   Absolvent je kvalifikován jako učitel předmětu výchova ke zdraví a dalších oborově shodně zaměřených předmětů, jimiž jsou na středních a základních školách realizovány cíle vzdělávání oboru výchova ke zdraví, vč. ochrany za mimořádných událostí. Je způsobilý garantovat tvorbu a realizaci projektů podpory zdraví v rámci školy a komunity.