Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výtvarná výchova (7504T223 / 7504T228) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Obor pedagogika nabízí studentům možnost výběrem povinně volitelných předmětů profilovat své odborné studium do jedné ze dvou specializací: školní pedagogika, sociální pedagogika.

   Cílem specializace školní pedagogika je poskytnout studentům orientaci ve vzdělávací politice a školském managementu tak, aby byli schopni s teoretickým nadhledem prakticky řešit aktuální problémy fungování školy. Jádrem specializace je projektování kurikula a evaluace na úrovni školy, které se stane základem kompetence pro koncepční činnost v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů a dalších dokumentů a pro vytváření a používání nástrojů evaluace.

   Cílem specializace sociální pedagogika je seznámení studentů s různými pohledy na problematiku výchovy, zejména na její sociální souvislosti tak, aby se zvýšila sociální kompetence budoucích pedagogických pracovníků, dotvořil se jejich pohled na zdravý způsob života a jeho utváření. Získané vědomosti a dovednosti může absolvent uplatnit v praxi v oblasti preventivního, popř. terapeutického působení.

   Společným cílem magisterského studia pedagogiky je připravit absolventy vedle klasické profese učitele pedagogiky na SŠ a VOŠ, kterou získají všichni, na uplatnění v celé široké škále profesí na trhu práce.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ -  výtvarná výchova

   Charakter studia je určen specifickými obsahy výtvarné výchovy, které odpovídají mezinárodním poznatkům v oboru a reflektují aktuální situaci jak v pedagogické praxi, tak ve výtvarném umění a v současné vizuální kultuře.  Důraz je kladen na individuální přístup ke studentům, na propojení jejich výtvarné práce s reflexí a na specifiku oborové didaktiky.  Absolventi mají zkušenosti s vlastní tvorbou, orientují se ve výtvarně-didaktických koncepcích, v možnostech učitelského uvažování ve výtvarné výchově a ve variantách jejího interdisciplinárního pojetí. Jsou obeznámeni s teoretickými rámci předmětu a s možnostmi empirického výzkumu ve vyučovací praxi. Jsou vybaveni znalostí vzdělávacích programů a principů jejich implementace do výuky výtvarné výchovy na základních a středních školách. 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.


   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru. Otázky budou odpovídat základním oblastem bakalářského studia oboru Pedagogika v programu Specializace v pedagogice na PedF a budou vycházet z uvedené doporučené literatury. Každý uchazeč dostane po jedné otázce z každého tematického okruhu, tj. celkem tři otázky. Za každou odpověď může uchazeč získat maximálně 10 bodů, tj. za ústní zkoušku celkem maximálně 30 bodů. Kritéria hodnocení: věcná správnost, schopnost kritického zhodnocení a vyjádření vlastního názoru, používání adekvátní odborné terminologie, orientace v další odborné literatuře vztahující se k tématu. Tematické okruhy (vycházejí ze stěžejních povinných předmětů bakalářského studia oboru Pedagogika v programu Specializace v pedagogice na PedF): Obecná pedagogika a filozofie výchovy, Sociální pedagogika a sociologie výchovy, Psychologie a speciální pedagogika.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

   Přijímací řízení do dvouoborového studia je dvoukolové:

   První kolo: písemná reflexe tématu závěrečné práce (bakalářské nebo magisterské), bodové rozpětí 0-10 bodů
   Druhé kolo:
   pohovor nad předloženými materiály, bodové rozpětí 0-20 bodů


   První kolo: písemná reflexe tématu závěrečné práce:

    

   Odevzdání písemné reflexe tématu vlastní závěrečné práce bakalářského studia (nebo diplomové práce magisterského studia) v rozsahu 3 normostran, doplněné anotací této práce a seznamem použité literatury dle bibliografické normy. Reflexe bude zaměřena na pedagogické a didaktické kontexty tématu práce.

    

   Reflexe se bude zabývat těmito okruhy:

   a) didaktickými aspekty a možnostmi pedagogické aplikace tématu práce, a to v souvislosti s:

   b) teoretickým kontextem tématu závěrečné práce, teoretickými koncepcemi, které sloužily jako východiska pro studium zvoleného tématu;

   c) umělecko-historickým kontextem tématu, souvislostmi s českou a světovou uměleckou tvorbou.

    

   Hlediska hodnocení: vyvážená úroveň zpracování všech tří okruhů; úroveň porozumění odborným textům; jazyková a stylistická úroveň textu.

   Reflexi tématu závěrečné práce uchazečka/uchazeč odevzdá ve formátu pdf na úložiště katedry do 1. 5. 2019.

   Vkládaný soubor je třeba označit způsobem: příjmení uchazečky/uchazeče_Reflexe_2019.pdf.

   Bodové hodnocení reflexe: 0–10 bodů.

   Uchazečky/uchazeči, které/kteří získají v prvním kole minimálně 1 bod, budou pokračovat v dalších částech přijímací zkoušky.

    

   Druhé kolo: pohovor nad předloženými materiály v délce cca 20-30 minut;

   bodové hodnocení 0-20 bodů:

    

   Pohovor bude postaven na odborné debatě uchazečky/uchazeče s přijímací komisí na základě předložených materiálů:

   1)      portfolia vlastních výtvarných prací

   2)      seznamů odborné i krásné literatury a zhlédnutých výstav

    

   Komise bude zjišťovat míru pedagogicko-psychologických a osobnostních dispozic pro studium učitelství výtvarné výchovy. Pro přípravu na pohovor doporučujeme prostudovat doporučenou odbornou literaturu a platné kurikulární dokumenty RVP – ZV a RVP- G.

    

   Ad 1) Portfolio vlastních výtvarných prací: přímo u pohovoru uchazečka/uchazeč předloží portfolio (velikosti max. A3) originálů prací nebo kvalitní barevné dokumentace výběru autorských prací na vlastní témata, které byly vytvořeny za poslední dva roky (20 prací).  Portfolio bude obsahovat také práce na povinné společné téma (5-10 prací). Toto povinné téma katedra výtvarné výchovy zveřejní na své webové stránce v sekci Uchazečům (https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-130.html) do 8. ledna 2019.

    

   Hlediska hodnocení portfolia:

   Komise bude hodnotit smysl pro specifika vizuálních forem, která vedou k odvážným a neschematickým výsledkům. Dále schopnost konceptuálního uvažování a použití výtvarných médií a technik pro celkové vyjádření tématu.

    

   Ad 2) Seznam odborné i krásné literatury a seznam zhlédnutých výstav: přímo k pohovoru uchazeči přinesou vytištěné seznamy odborné a krásné literatury a navštívených výstav za poslední dva roky.

   Odborná debata se bude vztahovat k položkám uvedeným v obou seznamech.

    

   Hlediska celkového hodnocení pohovoru:

   znalost pojmového aparátu oboru výtvarné pedagogiky;

   znalost zásadních proměn výtvarného umění 20. a 21. století v souvislostech;

   orientovanost ve všech oblastech umělecké tvorby včetně oblasti multimédií;

   vhled do problematiky vizuální kultury;

   orientace v aktuálním kulturním dění v mezioborových kontextech;

   úroveň komunikačních dispozic.

    

   Celkové bodové hodnocení druhého kola: 0–20 bodů.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minutPísemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2011.

   HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2007.

   PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha : Portál, 2010.

   PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2011.

   PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2009.

   SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

   AUMONT, J.: Obraz. Praha: AMU, 2005.

   BERGER, J.: O pohledu. Praha: Agite/Fra, 2009.

   BLÁHA, J.: Výtvarné umění a hudba. Tvar prostor a čas I/1,2. Praha: Togga, 2012, 2013.  

   ECO, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006.

   FILIPOVÁ, M.; RAMPLEY, M. (ed.): Možnosti vizuálních studií. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.

   FULKOVÁ, M.: Diskurz umění a vzdělávání. Praha: H+H, 2009.

   HORÁČEK, R.: Galerijní animace a zprostředkování umění. Akademické nakladatelství CERM, 1998.

   CHALUPECKÝ, J.: Nové umění v Čechách. Praha: H+H, 1994.

   KULKA, T.: Umění a falzum. Praha: Academia, 2004.

   Kol. autorů: Umění 20. století - Malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. Praha: Slovart 2004.

   LYOTARD, J. - F.:O postmodernismu. Praha: Filosofia, 1993.

   PANOFSKY, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha: Academia, 2013.

   PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009.

   UHL SKŘIVANOVÁ, V. a kol. (eds.) Pedagogika umění – umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP, 2014.

   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. http://www.msmt.cz/file/41216/

   Rámcový vzdělávací program pro gymnázia http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia

    

   Příklad otázek přijímací komise:

   „Jak byste motivoval/a žáky k zájmu o výtvarné umění?“

    „Jak byste vysvětlil/a pojem vizuální gramotnost?“

   „Kterou z výstav nebo uměleckých osobností ze seznamu považujete za nejvýznamnější a proč…?“

   „Jak rozumíte pojmu edukační program v kulturní instituci?“

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test z pedagogiky a psychologie bude zveřejněn na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro fundovanou výuku pedagogických disciplín na středních a vyšších odborných školách. V závislosti na zvolené specializaci dosáhne odborné profilace v oblasti sociální pedagogiky nebo školní pedagogiky.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

   Student má plnou kvalifikaci učitele výtvarné výchovy pro základní a střední školy, je kvalifikován také pro galerijní animace a muzejní pedagogiku.
   Absolvent je schopen propojovat odborné znalosti získané v univerzitním studiu, především ve svém druhém absolvovaném předmětu a interpretovat mezipředmětové obsahy Výtvarné výchovy.