Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (7504T223 / 7504T303) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  19 / 64

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Obor pedagogika nabízí studentům možnost výběrem povinně volitelných předmětů profilovat své odborné studium do jedné ze dvou specializací: školní pedagogika, sociální pedagogika.

   Cílem specializace školní pedagogika je poskytnout studentům orientaci ve vzdělávací politice a školském managementu tak, aby byli schopni s teoretickým nadhledem prakticky řešit aktuální problémy fungování školy. Jádrem specializace je projektování kurikula a evaluace na úrovni školy, které se stane základem kompetence pro koncepční činnost v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů a dalších dokumentů a pro vytváření a používání nástrojů evaluace.

   Cílem specializace sociální pedagogika je seznámení studentů s různými pohledy na problematiku výchovy, zejména na její sociální souvislosti tak, aby se zvýšila sociální kompetence budoucích pedagogických pracovníků, dotvořil se jejich pohled na zdravý způsob života a jeho utváření. Získané vědomosti a dovednosti může absolvent uplatnit v praxi v oblasti preventivního, popř. terapeutického působení.

   Společným cílem magisterského studia pedagogiky je připravit absolventy vedle klasické profese učitele pedagogiky na SŠ a VOŠ, kterou získají všichni, na uplatnění v celé široké škále profesí na trhu práce.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   Studijní obor výchova ke zdraví svým zaměřením reflektuje aktuální stav vzdělávacího systému v ČR a flexibilně reaguje na nově koncipované požadavky rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání. Studium umožňuje absolventům získat komplexní a vysoce odbornou orientaci v problematice zdraví v celém bio-psycho-sociálním a spirituálním kontextu v rámci holistického pojetí lidského zdraví. V průběhu celého studia je brán zřetel na primární prevenci před negativními faktory ovlivňujícími lidské zdraví, na možnosti kreativního výchovného a vzdělávacího působení a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determinanty zdraví. Studium je přednostně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání profese učitele výchovy ke zdraví ve školách a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti podpory zdraví na ZŠ a SŠ. Vedle prohlubování odborného vědního základu (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen důraz na didaktiku uvedených oborů a na aplikaci odborných a didaktických kompetencí v pedagogické praxi.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.


   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru. Otázky budou odpovídat základním oblastem bakalářského studia oboru Pedagogika v programu Specializace v pedagogice na PedF a budou vycházet z uvedené doporučené literatury. Každý uchazeč dostane po jedné otázce z každého tematického okruhu, tj. celkem tři otázky. Za každou odpověď může uchazeč získat maximálně 10 bodů, tj. za ústní zkoušku celkem maximálně 30 bodů. Kritéria hodnocení: věcná správnost, schopnost kritického zhodnocení a vyjádření vlastního názoru, používání adekvátní odborné terminologie, orientace v další odborné literatuře vztahující se k tématu. Tematické okruhy (vycházejí ze stěžejních povinných předmětů bakalářského studia oboru Pedagogika v programu Specializace v pedagogice na PedF): Obecná pedagogika a filozofie výchovy, Sociální pedagogika a sociologie výchovy, Psychologie a speciální pedagogika.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   Přijímací zkouška z výchovy ke zdraví je písemná. Tvoří ji test zjišťující odbornou orientaci uchazeče v oblasti podpory zdraví. Prověřuje znalosti uchazeče z oblasti biologických, psychologických a sociálních základů problematiky ochrany zdraví. Vychází z doporučené odborné literatury. Délka testu je 30 minut.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   HAVLÍK, R.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2011.

   HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2007.

   PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha : Portál, 2010.

   PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2011.

   PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2009.

   SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   BLAHUTKOVÁ, Marie, MATĚJKOVÁ, Eva a BRŮŽKOVÁ, Lucie. Psychologie zdraví: pro studenty bakalářských a magisterských oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000.

   HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Vyd. 6. Praha: Portál, 2011.

   KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 3. Praha: Portál, 2009.

   KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002.

   MACHOVÁ, Jitka a kol. Výchova ke zdraví. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009.

   MERKUNOVÁ, Alena a OREL, Miroslav. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008.

   MLČÁK, Zdeněk. Psychologie zdraví a nemoci. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.

   PAVLÍČKOVÁ, Helena. Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013.

   Práva dítěte 2001–2010 v dokumentech OSN. Praha: Česká sekce DCI, 2002.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm 

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro fundovanou výuku pedagogických disciplín na středních a vyšších odborných školách. V závislosti na zvolené specializaci dosáhne odborné profilace v oblasti sociální pedagogiky nebo školní pedagogiky.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   Absolvent je kvalifikován jako učitel předmětu výchova ke zdraví a dalších oborově shodně zaměřených předmětů, jimiž jsou na středních a základních školách realizovány cíle vzdělávání oboru výchova ke zdraví, vč. ochrany za mimořádných událostí. Je způsobilý garantovat tvorbu a realizaci projektů podpory zdraví v rámci školy a komunity.