Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (7504T221)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  10 / 31

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem navazujícího magisterského studia Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – matematika je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele matematiky na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Studijní obor respektuje vyváženost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy. Důraz je kladen na uplatňování didaktických inovací ve vyučování matematice s přihlédnutím k současným didaktickým koncepcím. Absolventi studijního oboru budou připraveni na konstrukci školních vzdělávacích programů se zaměřením na integraci různých částí matematiky (aritmetika, algebra, geometrie, statistika, finanční matematika atd.) a různých vzdělávacích oblastí. Absolventi studijního oboru získají dostatek vědomostí a dovedností k tomu, aby mohli ve vyučování i mimo ně diferencovaně pracovat s žáky talentovanými v matematice. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 2 části.

   1) Ústní přijímací zkouška z matematiky. Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 30 bodů.

   2)  Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 60 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika

   Ústní přijímací zkouška z matematiky. Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 30 bodů (2 otázky po 15 bodech). 
   Ústní přijímací zkouška se skládá z řešení úloh a teoretické zkoušky.

   Uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží výpis absolvovaných matematicky zaměřených předmětů z předchozího vysokoškolského studia. 

   Tematické okruhy: 
   Základy matematiky (matematická logika, množiny); poziční soustavy, znaky dělitelnosti, diofantovské rovnice, Euklidův algoritmus, kongruence; lineární algebra (matice, determinanty, soustavy lineárních rovnic, vektorové prostory, lineární zobrazení); relační struktury (uspořádání, ekvivalence); polynomy (algebraická a funkční definice polynomu, dělitelnost, algebraické řešení rovnic, numerické řešení rovnic); vektor (volný, vázaný), útvary v E2, E3, E4 a jejich incidenční vztahy studované pomocí vektorů; reper, soustava souřadnic daná reperem, báze; algebraické struktury (grupa, obor integrity, těleso, homomorfismy, izomorfismy); geometrické transformace studované syntetickou i analytickou metodou v E2: shodnosti v rovině (skládání shodností, klasifikace shodností podle samodružných bodů a směrů, shodnosti přímé a nepřímé, grupa shodností); podobnosti v rovině (vlastní a nevlastní podobnosti, grupa podobností); stejnolehlost (dělicí poměr, Mongeova věta o skládání stejnolehlostí, Menelaova věta, mocnost bodu ke kružnici, chordála kružnic, dvojpoměr, Pappova věta); afinity v A2, jejich klasifikace, syntetický i analytický popis, grupa afinit; kruhová inverze. Apolloniovy úlohy (pouze synteticky); kuželosečky (afinní a metrické vlastnosti kuželoseček); elementární funkce; diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné (spojitost, limita a derivace - definice, vlastnosti, výpočet; vlastnosti funkce spojité na uzavřeném a omezeném intervalu; věty o střední hodnotě; úlohy na maxima a minima; vyšetření průběhu funkce a sestrojení jejího grafu); integrální počet funkcí jedné reálné proměnné (primitivní funkce a určitý integrál - definice, vlastnosti, výpočetní metody; užití v geometrii, nevlastní integrál); diferenciální rovnice (jednoduché rovnice se separovanými proměnnými, lineární rovnice 1. řádu; lineární rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty - obecné řešení a řešení splňující počáteční podmínku); číselné posloupnosti a řady (číselné posloupnosti – vlastnosti, limita posloupnosti a její výpočet; číselná řada – vlastnosti, kriteria konvergence řady s nezápornými členy, alternující řady, absolutní a neabsolutní konvergence).

   Přijímací zkouška z matematiky je stejná u jednooborového i dvouoborového studia matematiky. Pokud se student přihlásí na jednoobor i dvouobor, koná přijímací zkoušku jen jednou.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Matematika

   Vysokoškolské učebnice s tématy uvedenými v části s pojmy požadovanými k přijímacím zkouškám. Například:
   ANDĚL, J. Matematická statistika. Praha: SNTL, 1985. 

   BLAŽEK, J. A kol. Algebra a teoretická aritmetika 1, 2. Praha: SPN, 1983, 1985. 

   BOČEK, L., ZHOUF, J. Planimetrie. Praha: PedF UK, 2009. 

   HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D., STEHLÍKOVÁ, N. Geometrické transformace (metoda analytická). Praha: UK v Praze, PedF, 1997. 

   HRUŠA, K., DLOUHÝ, Z., ROHLÍČEK, J. Úvod do studia matematiky. Praha: Karolinum, 1991. 

   JELÍNEK, M. Transformace. Praha: SPN, 1976. 

   KATRIŇÁK, T. A kol. Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985. 

   KUBÍNOVÁ, M., NOVOTNÁ, J. Posloupnosti a řady. Matematická analýza, teoretická aritmetika. [Skriptum.] Praha: Karolinum, 1997. 

   PLOCKI, A., TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha: Prometheus, 2007. 

   STEHLÍKOVÁ, N., HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D. Úvod do analytické geometrie. Praha: PedF UK, 2006. 

   SEKANINA, M. a kol. Geometrie 1. Praha: SPN, 1986. 

   VESELÝ, J. Matematická analýza pro učitele I, II. Praha: Matfyzpress, 1997, 1998. 

   VYŠÍN, J. Geometrie pro pedagogické fakulty I, II. Praha, Bratislava: SPN, 1965, 1966.

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá potřebné vědomosti a dovednosti pro výkon profese plně kvalifikovaného učitele matematiky na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Má solidní matematické, didaktické a pedagogicko-psychologické vzdělání. Umí tvořivě aplikovat moderní didaktické metody a formy práce do vyučování matematice na různých typech a stupních škol. Dokáže identifikovat žáky s talentem i s poruchami učení v matematice a poskytnout jim kvalifikovanou pomoc. Může se uplatnit i mimo školství, v mediích, úřadech a institucích zaměřených na vzdělávání a na práci s talenty v matematice. Může pokračovat ve studiu v doktorském studijním oboru Didaktika matematiky.