Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — pedagogika (7504T276 / 7504T223) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - informační a komunikační technologie

   Posláním studia magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie je odborná a pedagogická příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků, teoreticky i prakticky připravených pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem studia je poskytnout ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií především ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.

   Studium připravuje absolventy především pro realizaci uživatelsky, kompetenčně a aplikačně orientovaného pedagogického přístupu k informačním a komunikačním technologiím a vedení informační výchovy v tomto směru v podmínkách škol. Vedle vlastních výukových aktivit budou absolventi připraveni působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje informačních a komunikačních technologií na škole, vést a organizovat mimovýukové aktivity orientované na práci žáků s danými technologiemi a pečovat o školní počítačový a informační systém. Absolvent může uplatnit získané vzdělání též ve firmách orientovaných na školicí aktivity a v široké sféře podnikového vzdělávání.  Absolvent studijního oboru tudíž může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu v řadě profesí, v nichž bude využívat získanou způsobilost vést či organizovat vzdělávací aktivity z oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy, resp. využívat svých schopností spravovat či rozvíjet počítačové systémy. Studijní obor je však prioritně orientován na přípravu absolventů jako učitelů předmětů z oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy ve vzdělávacích zařízeních poskytujících základní a střední vzdělání.

   Bližší informace lze nalézt na stránkách katedry http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=286.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Obor pedagogika nabízí studentům možnost výběrem povinně volitelných předmětů profilovat své odborné studium do jedné ze dvou specializací: školní pedagogika, sociální pedagogika.

   Cílem specializace školní pedagogika je poskytnout studentům orientaci ve vzdělávací politice a školském managementu tak, aby byli schopni s teoretickým nadhledem prakticky řešit aktuální problémy fungování školy. Jádrem specializace je projektování kurikula a evaluace na úrovni školy, které se stane základem kompetence pro koncepční činnost v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů a dalších dokumentů a pro vytváření a používání nástrojů evaluace.

   Cílem specializace sociální pedagogika je seznámení studentů s různými pohledy na problematiku výchovy, zejména na její sociální souvislosti tak, aby se zvýšila sociální kompetence budoucích pedagogických pracovníků, dotvořil se jejich pohled na zdravý způsob života a jeho utváření. Získané vědomosti a dovednosti může absolvent uplatnit v praxi v oblasti preventivního, popř. terapeutického působení.

   Společným cílem magisterského studia pedagogiky je připravit absolventy vedle klasické profese učitele pedagogiky na SŠ a VOŠ, kterou získají všichni, na uplatnění v celé široké škále profesí na trhu práce.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ -  informační a komunikační technologie

   Přijímací zkouška má praktickou formu. Svým pojetím je orientována na práci s daty textové a číselné povahy, tvorbu a úpravu grafiky a multimédií, algoritmizaci a programování, databáze a design webových stránek. Přijímací zkouška ověřuje znalosti a dovednosti uchazečů z oblasti architektury výpočetních systémů, programového vybavení počítačů, datových a přenosových sítí, služeb a stavebních prvků počítačových sítí, databázových a informačních systémů, zpracování a prezentaci textových, číselných a grafických dat, vývoje základních programových konstrukcí, zpracování a tvorby multimediálních aplikací.

   Maximální počet je 30 bodů. Délka trvání testu je 75 min.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru. Otázky budou odpovídat základním oblastem bakalářského studia oboru Pedagogika v programu Specializace v pedagogice na PedF a budou vycházet z uvedené doporučené literatury. Každý uchazeč dostane po jedné otázce z každého tematického okruhu, tj. celkem tři otázky. Za každou odpověď může uchazeč získat maximálně 10 bodů, tj. za ústní zkoušku celkem maximálně 30 bodů. Kritéria hodnocení: věcná správnost, schopnost kritického zhodnocení a vyjádření vlastního názoru, používání adekvátní odborné terminologie, orientace v další odborné literatuře vztahující se k tématu. Tematické okruhy (vycházejí ze stěžejních povinných předmětů bakalářského studia oboru Pedagogika v programu Specializace v pedagogice na PedF): Obecná pedagogika a filozofie výchovy, Sociální pedagogika a sociologie výchovy, Psychologie a speciální pedagogika.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - informační a komunikační technologie

   Vysokoškolské učebnice nebo učební texty a materiály s tématy: práce s daty textové a číselné povahy, tvorba a úprava grafiky a multimédií, algoritmizace a programování, databáze a design webových stránek, architektura výpočetních systémů, programové vybavení počítačů, datové a přenosové sítě, služby a stavební prvky počítačových sítí, databázové systémy, zpracování a prezentace textových, číselných a grafických dat, vývoj programových konstrukcí, zpracování a tvorba multimediálních aplikací. Z publikací lze uvést například:

   BROOKSHEAR, G. Informatika. Brno: Computer Press, 2013.

   CASTRO, E., HYSLOP, B. HTML5 a CSS3. Praha: COMPUTER PRESS, 2012.

   HASHIMOTO, A., CLAYTON, M. Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno: Computer Press, 2009.

   SÝKOROVÁ, K. ECDL. Brno: Computer Press, 2012.

   RAY, D. S., RAY, E. J. Unix, podrobný průvodce. Praha: Grada, 2009.

   VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha: ČVUT, 2008.

   VIRIUS, M. Jazyky C a C++. Praha: Grada, 2011.

   SCHILDT, H. Java: The Complete Reference. Oracle Press, 2014.

   POKORNÝ, J., VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: ČVUT, 2013.

    

    Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2011.

   HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2007.

   PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha : Portál, 2010.

   PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2011.

   PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2009.

   SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - informační a komunikační technologie

   Absolvent studijního oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – informační a komunikační technologie získal příslušné profesní kompetence, které ho opravňují k učitelské činnosti na 2. stupni základních škol a na školách středních v daném oboru a umožňují mu další profesní růst včetně doktorského studia.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika

   Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro fundovanou výuku pedagogických disciplín na středních a vyšších odborných školách. V závislosti na zvolené specializaci dosáhne odborné profilace v oblasti sociální pedagogiky nebo školní pedagogiky.