Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — matematika (7504T276 / 7504T221) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - informační a komunikační technologie

   Posláním studia magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie je odborná a pedagogická příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků, teoreticky i prakticky připravených pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem studia je poskytnout ucelené, profesně orientované magisterské vzdělání připravující absolventy pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií především ve vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.

   Studium připravuje absolventy především pro realizaci uživatelsky, kompetenčně a aplikačně orientovaného pedagogického přístupu k informačním a komunikačním technologiím a vedení informační výchovy v tomto směru v podmínkách škol. Vedle vlastních výukových aktivit budou absolventi připraveni působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje informačních a komunikačních technologií na škole, vést a organizovat mimovýukové aktivity orientované na práci žáků s danými technologiemi a pečovat o školní počítačový a informační systém. Absolvent může uplatnit získané vzdělání též ve firmách orientovaných na školicí aktivity a v široké sféře podnikového vzdělávání.  Absolvent studijního oboru tudíž může uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu v řadě profesí, v nichž bude využívat získanou způsobilost vést či organizovat vzdělávací aktivity z oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy, resp. využívat svých schopností spravovat či rozvíjet počítačové systémy. Studijní obor je však prioritně orientován na přípravu absolventů jako učitelů předmětů z oblasti informačních a komunikačních technologií a informační výchovy ve vzdělávacích zařízeních poskytujících základní a střední vzdělání.

   Bližší informace lze nalézt na stránkách katedry http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=286.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika

   Cílem navazujícího magisterského studia Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – matematika je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele matematiky na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Studijní obor respektuje vyváženost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy. Důraz je kladen na uplatňování didaktických inovací ve vyučování matematice s přihlédnutím k současným didaktickým koncepcím. Absolventi studijního oboru budou připraveni na konstrukci školních vzdělávacích programů se zaměřením na integraci různých částí matematiky (aritmetika, algebra, geometrie, statistika, finanční matematika atd.) a různých vzdělávacích oblastí. Absolventi studijního oboru získají dostatek vědomostí a dovedností k tomu, aby mohli ve vyučování i mimo ně diferencovaně pracovat s žáky talentovanými v matematice. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části.

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ -  informační a komunikační technologie

   Přijímací zkouška má praktickou formu. Svým pojetím je orientována na práci s daty textové a číselné povahy, tvorbu a úpravu grafiky a multimédií, algoritmizaci a programování, databáze a design webových stránek. Přijímací zkouška ověřuje znalosti a dovednosti uchazečů z oblasti architektury výpočetních systémů, programového vybavení počítačů, datových a přenosových sítí, služeb a stavebních prvků počítačových sítí, databázových a informačních systémů, zpracování a prezentaci textových, číselných a grafických dat, vývoje základních programových konstrukcí, zpracování a tvorby multimediálních aplikací.

   Maximální počet je 30 bodů. Délka trvání testu je 75 min.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika

   Ústní přijímací zkouška. Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 30 bodů (2 otázky po 15 bodech). 
   Ústní přijímací zkouška se skládá z řešení úloh a teoretické zkoušky. 
   Uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží výpis absolvovaných matematicky zaměřených předmětů z předchozího vysokoškolského studia. 

   Tematické okruhy: 
   Základy matematiky (matematická logika, množiny); poziční soustavy, znaky dělitelnosti, diofantovské rovnice, Euklidův algoritmus, kongruence; lineární algebra (matice, determinanty, soustavy lineárních rovnic, vektorové prostory, lineární zobrazení); relační struktury (uspořádání, ekvivalence); polynomy (algebraická a funkční definice polynomu, dělitelnost, algebraické řešení rovnic, numerické řešení rovnic); vektor (volný, vázaný), útvary v E2, E3, E4 a jejich incidenční vztahy studované pomocí vektorů; reper, soustava souřadnic daná reperem, báze; algebraické struktury (grupa, obor integrity, těleso, homomorfismy, izomorfismy); geometrické transformace studované syntetickou i analytickou metodou v E2: shodnosti v rovině (skládání shodností, klasifikace shodností podle samodružných bodů a směrů, shodnosti přímé a nepřímé, grupa shodností); podobnosti v rovině (vlastní a nevlastní podobnosti, grupa podobností); stejnolehlost (dělicí poměr, Mongeova věta o skládání stejnolehlostí, Menelaova věta, mocnost bodu ke kružnici, chordála kružnic, dvojpoměr, Pappova věta); afinity v A2, jejich klasifikace, syntetický i analytický popis, grupa afinit; kruhová inverze. Apolloniovy úlohy (pouze synteticky); kuželosečky (afinní a metrické vlastnosti kuželoseček); elementární funkce; diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné (spojitost, limita a derivace - definice, vlastnosti, výpočet; vlastnosti funkce spojité na uzavřeném a omezeném intervalu; věty o střední hodnotě; úlohy na maxima a minima; vyšetření průběhu funkce a sestrojení jejího grafu); integrální počet funkcí jedné reálné proměnné (primitivní funkce a určitý integrál - definice, vlastnosti, výpočetní metody; užití v geometrii, nevlastní integrál); diferenciální rovnice (jednoduché rovnice se separovanými proměnnými, lineární rovnice 1. řádu; lineární rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty - obecné řešení a řešení splňující počáteční podmínku); číselné posloupnosti a řady (číselné posloupnosti – vlastnosti, limita posloupnosti a její výpočet; číselná řada – vlastnosti, kriteria konvergence řady s nezápornými členy, alternující řady, absolutní a neabsolutní konvergence). 

   Přijímací zkouška z matematiky je stejná u jednooborového i dvouoborového studia matematiky. Pokud se student přihlásí na jednoobor i dvouobor, koná přijímací zkoušku jen jednou.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut.
   Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na
   http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - informační a komunikační technologie

   Vysokoškolské učebnice nebo učební texty a materiály s tématy: práce s daty textové a číselné povahy, tvorba a úprava grafiky a multimédií, algoritmizace a programování, databáze a design webových stránek, architektura výpočetních systémů, programové vybavení počítačů, datové a přenosové sítě, služby a stavební prvky počítačových sítí, databázové systémy, zpracování a prezentace textových, číselných a grafických dat, vývoj programových konstrukcí, zpracování a tvorba multimediálních aplikací. Z publikací lze uvést například:

   BROOKSHEAR, G. Informatika. Brno: Computer Press, 2013.

   CASTRO, E., HYSLOP, B. HTML5 a CSS3. Praha: COMPUTER PRESS, 2012.

   HASHIMOTO, A., CLAYTON, M. Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno: Computer Press, 2009.

   SÝKOROVÁ, K. ECDL. Brno: Computer Press, 2012.

   RAY, D. S., RAY, E. J. Unix, podrobný průvodce. Praha: Grada, 2009.

   VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha: ČVUT, 2008.

   VIRIUS, M. Jazyky C a C++. Praha: Grada, 2011.

   SCHILDT, H. Java: The Complete Reference. Oracle Press, 2014.

   POKORNÝ, J., VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: ČVUT, 2013.

    

    Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika

   Vysokoškolské učebnice s tématy uvedenými v části s pojmy požadovanými k přijímacím zkouškám. Například: 
   ANDĚL, J. Matematická statistika. Praha: SNTL, 1985. 

   BLAŽEK, J. A kol. Algebra a teoretická aritmetika 1, 2. Praha: SPN, 1983, 1985. 

   BOČEK, L., ZHOUF, J. Planimetrie. Praha: PedF UK, 2009. 

   HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D., STEHLÍKOVÁ, N. Geometrické transformace (metoda analytická). Praha: UK v Praze, PedF, 1997. 

   HRUŠA, K., DLOUHÝ, Z., ROHLÍČEK, J. Úvod do studia matematiky. Praha: Karolinum, 1991. 

   JELÍNEK, M. Transformace. Praha: SPN, 1976. 

   KATRIŇÁK, T. A kol. Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985. 

   KUBÍNOVÁ, M., NOVOTNÁ, J. Posloupnosti a řady. Matematická analýza, teoretická aritmetika. [Skriptum.] Praha: Karolinum, 1997. 

   PLOCKI, A., TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha: Prometheus, 2007. 

   STEHLÍKOVÁ, N., HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D. Úvod do analytické geometrie. Praha: PedF UK, 2006. 

   SEKANINA, M. a kol. Geometrie 1. Praha: SPN, 1986. 

   VESELÝ, J. Matematická analýza pro učitele I, II. Praha: Matfyzpress, 1997, 1998. 

   VYŠÍN, J. Geometrie pro pedagogické fakulty I, II. Praha, Bratislava: SPN, 1965, 1966.

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - informační a komunikační technologie

   Absolvent studijního oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – informační a komunikační technologie získal příslušné profesní kompetence, které ho opravňují k učitelské činnosti na 2. stupni základních škol a na školách středních v daném oboru a umožňují mu další profesní růst včetně doktorského studia.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika

   Absolvent získá potřebné vědomosti a dovednosti pro výkon profese plně kvalifikovaného učitele matematiky na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Uplatnění najde i mimo školství, v mediích, úřadech a institucích zaměřených na vzdělávání a práci s talenty v matematice.