Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie — výchova ke zdraví (7504T220 / 7504T303) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 6

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - chemie

   Magisterské studium chemie je zaměřeno především na odbornou přípravu studentů v chemických oborech. V přednáškách, seminářích a v laboratorních cvičeních získají studenti potřebné vědomosti a dovednosti, aby byli schopni řešit i náročné problémy teoretické a praktické povahy. Široké vědomosti a dovednosti, které absolventi bakalářského studia získají v základních chemických disciplinách, jim umožní jak následné magisterské studium učitelství chemie, což je pro absolventy prioritou, tak i možnost jejich uplatnění mimo oblast školství, např. ve státní správě především na místech, kde jde o bezprostřední styk s lidmi, dále jako asistenti v zařízeních pro zájmovou činnost mládeže, v chemických laboratořích různých institucí apod. Cílem následného magisterského studia chemie je příprava učitelů chemie pro základní školy a pro ty střední školy, v nichž je chemie všeobecně vzdělávacím předmětem. Během studia si studenti prohlubují své odborné chemické vědomosti a dovednosti a navíc získávají kompetence pedagogickodidaktické, psychologické a pedagogicko-manažerské. Absolventi tohoto studia tak mohou najít uplatnění nejen jako učitelé příslušného oboru, ale i mimo oblast školství v institucích zabývajících se vzděláváním (pedagogická centra, zařízení pro zájmovou činnost), ve státní správě, v chemických laboratořích aj. Mohou najít uplatnění i jako pracovníci didaktických pracovišť vysokých škol připravujících učitele všech typů a stupňů škol.

   Základní podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského nebo magisterského studia zaměřeného na chemii.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví 

   Studijní obor výchova ke zdraví svým zaměřením reflektuje aktuální stav vzdělávacího systému v ČR a flexibilně reaguje na nově koncipované požadavky rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání. Studium umožňuje absolventům získat komplexní a vysoce odbornou orientaci v problematice zdraví v celém bio-psycho-sociálním a spirituálním kontextu v rámci holistického pojetí lidského zdraví. V průběhu celého studia je brán zřetel na primární prevenci před negativními faktory ovlivňujícími lidské zdraví, na možnosti kreativního výchovného a vzdělávacího působení a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determinanty zdraví. Studium je přednostně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání profese učitele výchovy ke zdraví ve školách a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti podpory zdraví na ZŠ a SŠ. Vedle prohlubování odborného vědního základu (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen důraz na didaktiku uvedených oborů a na aplikaci odborných a didaktických kompetencí v pedagogické praxi.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - chemie

   Přijímací zkouška je ústní.
   Při přijímací zkoušce jsou ověřovány teoretické i praktické znalosti z obecné a anorganické chemie, z organické chemie, analytické chemie v rozsahu učiva bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání.
   Z obecné a anorganické chemie se vyžaduje znalost a praktické aplikace základních pojmů z tematických okruhů jako např. stavba atomu, molekul, chemická vazba, teorie kyselin a zásad, termodynamika a reakční kinetika, vlastnosti prvků a jejich sloučenin ve vztahu k jejich umístění v periodické soustavě chemických prvků, včetně prvků přechodných.
   Z organické chemie se vyžaduje schopnost odvozovat chemické a fyzikální vlastnosti ze struktury jednotlivých tříd sloučenin (uhlovodíků, hydroxyderivátů, halogenderivátů, sloučenin síry, dusíku a fosforu, aldehydů a ketonů, kyselin a jejich funkčních i substitučních derivátů, sacharidů a heterocyklických sloučenin. Vyžaduje se rovněž vyjadřování jejich struktury konstitučními, konformačními a konfiguračními (prostorovými a projekčními) vzorci a znalost mechanismů základních typů reakcí.
   Z analytické chemie se vyžaduje znalost základních operací a postupů anorganické a organické kvalitativní i kvantitativní analýzy. Metody instrumentální analýzy zahrnují různé druhy chemických, spektrálních a chromatografických metod.

   Bodové hodnocení:

   Obecná a anorganická chemie max. 10 b

   Organická chemie max. 10 b

   Analytická chemie max. 10 b

   ---------------------------------------------------

   Celkem max. 30 b

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví 

   Přijímací zkouška z výchovy ke zdraví je písemná. Tvoří ji test zjišťující odbornou orientaci uchazeče v oblasti podpory zdraví. Prověřuje znalosti uchazeče z oblasti biologických, psychologických a sociálních základů problematiky ochrany zdraví. Vychází z doporučené odborné literatury. Délka testu je 30 minut.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut.
   Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2017/OBUZ17.html). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - chemie

   VACÍK, J. Obecná chemie. Praha: PřF UK, 2017

   HOUSECROFT, C., E., SHARPE, A.,G. Anorganická chemie. Praha: VŠCHT, 2014

   GREENWOOD, N., N., EARNSHAW, A. Chemie prvků. Praha: Informatorium 1992

   KLIKORKA, J., HÁJEK, B., VOTINSKÝ, J. Obecná a  anorganická chemie. Praha: SNTL, 1985

   BANÝR, J. Chemie kovových prvků. Praha: PedF UK, 2002

   MCMURRY, J., E. Organická chemie. Brno-Praha: VUT-VŠCHT, 2007

   ČERVINKA, O., DĚDEK, V., FERLES, M. Organická chemie. Praha: SNTL, 1982

   ČERVINKA, O.: a kol. Mechanismy organických reakcí. Praha: VŠCHT, 1986

   LIŠKA, F. Konstituce, konformace, konfigurace v názvech organických sloučenin. Praha: VŠCHT 2008

   HOLZBECHER, Z. a kol. Analytická chemie. Praha: SNTL, 1987

   VULTERIN, J., ŠVECOVÁ, J. Příručka analytické chemie. Praha: PedF UK, 2002

   BLAŽEK, J. a kol. Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 2006

   PACHMANN, E., HOFMANN, V. Obecná didaktika chemie. Praha: SPN, 1981

   STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: MU, 2015

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví

   BLAHUTKOVÁ, Marie, MATĚJKOVÁ, Eva a BRŮŽKOVÁ, Lucie. Psychologie zdraví: pro studenty bakalářských a magisterských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Olomouc: Epava, 2000.

   HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2011.

   KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.

   KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002.

   MACHOVÁ, Jitka a kol. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009.

   MERKUNOVÁ, Alena a OREL, Miroslav. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada, 2008.

   MLČÁK, Zdeněk. Psychologie zdraví a nemoci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.

   PAVLÍČKOVÁ, Helena. Sociální psychologie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013.

   Práva dítěte 2001–2010 v dokumentech OSN. Praha: Česká sekce DCI, 2002.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - chemie

   Absolvent získal profesní kompetence, které ho opravňují k učitelské činnosti na SŠ a 2. stupni ZŠ ve zvolené kombinaci dvou oborů a umožňují mu další profesní růst (včetně doktorského studia).

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví 

   Absolvent je kvalifikován jako učitel předmětu výchova ke zdraví a dalších oborově shodně zaměřených předmětů, jimiž jsou na středních a základních školách realizovány cíle vzdělávání oboru výchova ke zdraví, vč. ochrany za mimořádných událostí. Je způsobilý garantovat tvorbu a realizaci projektů podpory zdraví v rámci školy a komunity.