Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (7504T219 / 7504T218) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 5

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova

   Cílem magisterského studia oboru Hudební výchova je vybavit absolventa rozsáhlými vědomosti a praktickými dovednostmi v odborných disciplínách aprobačního předmětu tak, aby je byl schopen aplikovat společně s pedagogicko-psychologickými a oborově didaktickými disciplínami do hudebně pedagogické praxe ve vzájemné provázanosti všech složek v rovině teoretické i praktické. Záměrem studia oboru je výchova pedagoga působícího ve školských zařízeních typu základních škol, základních uměleckých škol, středních škol (především na gymnáziích, středních pedagogických školách a pedagogických lyceech), popř. odborného pracovníka ve státní správě, soukromé sféře, ve výchovných zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v oblasti kultury s akcentací regionálního působení, v zájmovém vzdělávání a činnosti dospělých, který je schopen vzdělávat ve smyslu současných inovativních trendů.

   Základ studia tvoří předměty, které se týkají rozvíjení hudebně pedagogických dovedností v nejširším slova smyslu: dramatická výchova, hudebně pohybová výchova, klavírní improvizace, popularizace hudby, hra na elektronické klávesové nástroje. Tyto předměty představují výchozí podklady pro realizaci individuálně koncipované přípravy hudebně výchovného nebo integrativního projektu. V této souvislosti je kladen důraz na hudebně pedagogickou a hudebně didaktickou přípravu. Uvedené disciplíny slouží jako východiska pro zpracování diplomové práce.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hra na nástroj

   Magisterské studium oboru Učitelství pro ZŠ a SŠ - hra na nástroj navazuje na studijní obor bakalářského studia Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání. Je určeno k získání plné kvalifikace k pedagogické, didakticko-umělecké, organizační a sociální práci v oboru.

   Studijní obor se dělí na dvě specializace – hru na klavír a hru na smyčcové nástroje. Tyto nástroje jsou využívány i v oboru Hudební výchova. Výběr těchto nástrojů je dán pedagogickým zaměřením studia.

   Studijní program ve všech disciplínách zohledňuje pedagogické zaměření studia. Předměty jako Didaktika a metodika nástrojové hry, Pedagogická praxe a Popularizace hudby jsou didakticky zaměřeny. Disciplíny jako Příprava repertoáru pro koncertní vystoupení, Projekt absolventského koncertu a Komorní hudba umožňují na jedné straně další individuální profilaci a osobní růst, na straně druhé si v nich student osvojí znalosti a dovednosti potřebné k samostatné práci při vzdělávání dětí, mládeže i dospělých.

   Samostatným projektem studia oboru Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání je absolventský koncert. Schopnost dostát všem nárokům teoretického a didaktického studia a zároveň se umělecky prezentovat a organizačně takovou akci zabezpečit dává studentovi velké odborné zázemí pro jeho budoucí práci učitele hudby.

   Absolvent magisterského studia je plně vybaven kompetencemi jak v oblasti odborné, didaktické a pedagogické, tak v oblasti řídící, organizační, administrativní, všeobecně vzdělávací, osobnostně a profesně kultivující.

   Absolventi magisterského studia mají četné příležitosti dalšího vzdělávání. Na magisterské studium navazuje úzce specializované vědecké doktorandské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika, jež umožňuje získání titulu Ph.D. 

   Absolvent učitelského magisterského studia je plně kvalifikován k všestranné pedagogické a organizační práci na ZUŠ, může působit jako odborný pracovník pro zájmovou činnost, v oborové kombinaci s Hudební výchovou se jako nadstandardně umělecky připravený učitel uplatní na základních a středních školách (gymnázia, SPgŠ, pedagogická lycea apod.), může vyučovat pedagogiku a psychologii na školách s hudebním zaměřením. Je připraven pracovat v profesích vyžadujících práci s lidmi v rámci svého odborného základu. Je aprobovaným učitelem pro výuku na ZUŠ, ZŠ a SŠ.  

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Upřesnění termínů přijímacích zkoušek:

   Talentové zkoušky: 23.04.2019 – 26.04.2019 (náhradní termín 13.05.2019 – 14.05.2019)

   Písemné zkoušky: 06.06.2019 – 14.05.2019 (náhradní termín 24.06.2019 – 25.06.2019)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova
   Přijímací zkouška je talentová (celkem 30 bodů), má část ústní (15 bodů) a praktickou (15 bodů). 
   Ústní část – motivační pohovor na hudebně-pedagogické téma, hudební teorie, dějiny hudby, všeobecný kulturní rozhled.
   Praktická část – v rozsahu výstupních požadavků praktické části státní závěrečné zkoušky bakalářského studia oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Její obsah viz http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/bc-studium/hudebni-vychova/statni-bakalarska-zkouska/
   Podle svého uvážení si uchazeč zabezpečí vlastního korepetitora.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hra na nástroj

   Přijímací zkouška je talentová. Má část praktickou a ústní. Přijímací zkouška je zaměřena na zjištění úrovně uměleckého talentu, interpretační erudice, znalostí, dovedností a komunikačních a sociálních schopností, jež jsou nezbytné pro následující didakticko-pedagogická studia oboru. Uchazeč předloží seznam nastudovaného repertoáru za období bakalářského studia.
   Praktická část (20 bodů):

   Přijímací zkouška je talentová v rozsahu výstupních požadavků státní závěrečné zkoušky bakalářského studia oboru Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání. Její obsah viz http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/bc-studium/hra-na-nastroj/statni-bakalarska-zkouska/
   Přibližně 30 minutový reprezentativní program. 1 skladba velkého rozsahu (sonáta, svita, cyklus skladeb, variace, koncert), 1 koncertní etuda, 2 skladby odlišných stylových období.

   Hra zpaměti je podmínkou.

   Ústní část (10 bodů):
   Dějiny nástroje, literatura nástroje – koncertní, instruktivní, motivační pohovor

   UCHAZEČ PŘILOŽÍ K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE NASKENOVANÉ SDĚLENÍ, ZDA SE HLÁSÍ KE STUDIU HRY NA KLAVÍR NEBO NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE (NAPŘ. HOUSLE, VIOLONCELLO).

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.04.2018 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
     
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova

   SMOLKA, J. A KOL. Dějiny hudby. Brno; Praha : Togga, 2001.

   KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. Praha : Editio Bärenreiter, 2002 a jiná vydání.

   ZENKL, L. ABC hudebních forem. Praha : Editio Bärenreiter, 2006 a jiná vydání.

   SEDLÁK, F.; VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. Praha : Karolinum, 2013.

   Party a partitury evropské klasické nástrojové hudby 18.-20. stol. Notový materiál.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hra na nástroj

   SÝKORA, V. J. Dějiny klavírního umění I-III. Netolice : Jc-Audio, 2005–2010.

   NEJGAUZ, G. O umění klavírní hry. Praha : SPN, 1983.

   PODHRADSKÁ, V.; SKLADANÝ, J. Dejiny a literatura huslí a violy I-III. Bratislava : VŠMU, 1988.

   Party a partitury evropské klasické nástrojové hudby 18.–20. stol. Notový materiál.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova

   Absolvent magisterského studia oboru Hudební výchova je vybaven rozsáhlými vědomostmi a hudebně pedagogickými dovednostmi, jež je schopen uplatnit v praxi ve smyslu současných inovativních trendů. Absolvent je plně kvalifikován pro pedagogickou práci ve školských zařízeních typů: základní škola, základní umělecká škola, střední školy (gymnázium, střední pedagogická škola, pedagogické lyceum). Může nalézt uplatnění ve státní správě nebo v soukromé sféře, v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, či v oblasti kultury, vzdělávání a zájmové činnosti dospělých.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hra na nástroj

   Absolvent navazujícího magisterského studia Hra na nástroj - Hudební výchova je kvalifikován pro učitelství nástroje a hudební nauky na základních uměleckých školách a pro učitelství hudební výchovy na základních a středních školách. Další uplatnění může absolvent najít i jako poučený komorní hráč a korepetitor. Tato kvalifikace umožňuje široké uplatnění v kulturním životě regionu, organizaci koncertů, přehlídek a festivalů. Studium je koncipováno pro získání jak nástrojové kvalifikace, tak k nabytí rozhledu v hudebním dění historie i současnosti.