Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — francouzský jazyk (7504T216 / 7504T217) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 3

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Studijní obor je navazujícím magisterským programem, určeným především pro učitele dějepisu základních a středních škol. Současně připravuje absolventy i na možné uplatnění na odborných historických pracovištích (Ústavy Akademie věd ČR, archivy, muzea). Je zaměřen na rozšíření odborných historických znalostí, získaných v bakalářském studiu, o specializované obory, mezi něž náleží na jedné straně disciplíny oborové (historiografie, specializační semináře, historická reflexe, rozšiřující kurzy z pomocných věd historických), na straně druhé oborová didaktika. Oproti bakalářskému stupni se magisterské studium více zaměřuje na samostatnou práci studentů a vychází vstříc jejich specializaci, projevující se v prvé řadě volbou tématu diplomové práce.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   Magisterský studijní obor francouzský jazyk a literatura s didaktikou se zaměřuje jak na rozvíjení a prohloubení vědomostí získaných v již ukončeném bakalářském studijním programu, tak na jejich rozšíření o další lingvistické a literárněvědné disciplíny, jež doplňují a prohlubují jazykové a literárněvědné kompetence i historický vhled v oboru románských studií. Výuka je vedena zásadně ve francouzském jazyce a stěžejní povinné disciplíny jsou doplněné řadou povinně volitelných seminářů. 
   Součástí magisterského studijního programu je i oborová didaktika zaměřená na integraci teorie a praxe, což se projeví v komplexním pohledu na výuku cizího jazyka. Součástí seminářů jsou aktivizující výukové metody, reflexe pedagogické praxe a sebereflexe didaktických kompetencí. Studijní obor na pedagogické fakultě zaručuje zároveň získání specifických pedagogicko-psychologických kompetencí nezbytných pro učitelskou odbornost. 
   Studijní kurikulum navazujícího magisterského studia vyžaduje od studentů větší míru autonomie a schopnost samostudia, k nimž byly položeny základy již v bakalářském programu, a směřuje k vyšší specializaci studenta, jež se v závěru projeví výběrem tématu a zpracováním diplomové práce, eventuálně jeho další orientací na doktorská studia. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Zkouška z oboru maximálně 30 bodů

   Přijímací zkouška je písemná a vychází z obsahu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice - Dějepis se zaměřením na vzdělávání (http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/) Testové otázky jsou uzavřené a jednoduché otevřené. V testu se ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění a základní znalost latiny. Délka testu je 60 min.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   Zkouška z oboru maximálně 30 bodů


   Přijímací zkouška je písemná. Sestává z překladu z češtiny do francouzštiny a z písemné produkce na literární nebo obecně kulturní téma z oblasti francouzské literatury a kultury. 

   Překlad z češtiny do francouzštiny prověřuje zvládnutí všech lingvistických disciplín včetně bohatosti slovní zásoby v rozsahu bakalářského studijního programu, tedy na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce. Písemná produkce na zadané téma ověřuje znalost dějin francouzské literatury a orientaci v jejích vývojových tendencích od 16. století do roku 1930. Zároveň testuje úroveň odborného písemného projevu uchazeče, znalost adekvátní literárněvědné terminologie a schopnost formulovat vlastní pohled na dané téma, a to i na základě příkladů z četby.

   Délka písemné zkoušky je 60 minut.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   HENDRICH, RADINA, TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. Plzeň : Fraus, 2001. 

   GRÉGOIRE, M. Grammaire progressive du français. Paris : CLE, 1997. 

   ČERNÝ, J. Malé dějiny lingvistiky. Praha : Portál, 2005. 

   WALTER, H. Le français dans tous les sens. Paris : Robert Lafont, 1988, 1993. 

   DOHALSKÁ, M.; SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny. Praha : Karolinum, 2010. 

   LEHMAN, A.; MARTIN-BERTHET, F. Introduction à la lexicologie, sémantique et morphologie. Paris : Nathan, 2002. 

   LAGARDE, A.; MICHARD L. Littérature française. Les grands auteurs français du programme - 16e, 17e,18e, 19e, 20e siècles. Paris, 1990 a další vydání. 

   ŠRÁMEK, J. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost. Brno : Host, 2012. 

   MITTERAND, H. Dictionnaire des oeuvres du XXe siècle. Paris : Dictionnaires le Robert, 1995. 

   FONTANNIER, P. Les figures du discours. Paris : Flammarion, 1977. 

   WELLEK, R.; WARREN, A. Teorie literatury. Olomouc : Votobia, 1966. 

   Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Francouzský jazyk. 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Absolvent získal profesní kompetence, které ho opravňují k učitelské činnosti na 2. stupni ZŠ a na školách středních ve zvolené kombinaci dvou oborů a umožňují mu další profesní růst (včetně doktorského studia).

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   Absolvent bude kvalifikován jako učitel francouzského jazyka, literatury a reálií na druhém stupni ZŠ a na všech typech SŠ. Bude vybaven teoretickými vědomostmi v diachronním i synchronním pohledu na francouzskou lingvistiku, literaturu a didaktiku, pragmatickými kompetencemi včetně předpokladů pro další vědeckou a tvůrčí činnost.