Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Studia občanského sektoru (0312VD250001)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Studia občanského sektoru (P0312D250001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Toto doktorské studium se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia. Cílem studijního oboru je připravit vysoce kvalifikované odborníky na problematiku občanského sektoru s dostatečným rozhledem po relevantních teoretických přístupech, spolehlivě zvládnutou metodologií výzkumu a důkladnou znalostí aktuální situace a praktických problémů v této oblasti v ČR i v zahraničí. Absolventi jsou schopni podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce v občanském sektoru, ve veřejné sféře (především státní správě) i v sektoru tržním (společenská odpovědnost firem, dárcovství a dobrovolnictví). Program umožňuje studium se zaměřením na sociologickou nebo sociálně ekonomickou analýzu občanského sektoru. Studijní plán doktoranda zahrnuje plánované publikační aktivity, účasti na konferencích a zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů podle akreditačního materiálu. Po ukončení studia doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D. Koncepci studia určuje Oborová rada.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Ústní zkouška se skládá z rozpravy nad projektem disertační práce (max. 10 bodů) a z ověření znalostí angličtiny (max. 5 bodů).
   Otázky přijímacího pohovoru ověřují způsobilost uchazeče pro řešení projektu disertační práce. Uchazeči si připraví ústní prezentaci o projektu v délce maximálně 10 minut. Část ústní prezentace a rozpravy se koná v anglickém jazyce.

   Přihláška ke studiu obsahuje následující přílohy:
   - projekt disertační práce (doporučené součásti: vymezení výzkumného problému a výzkumných otázek, přehled dosavadního bádání, zdůvodnění zvolené metodologie a výzkumných technik, návrh postupu řešení, seznam odborné literatury, časový plán řešení, zdůvodnění relevance pro studijní obor Studia občanského sektoru); doporučený rozsah projektu činí 7-10 normostran; projekt by měl obsahovat návrh školitele ze seznamu školitelů schválených Oborovou radou tohoto oboru;
   - stručný odborný životopis;
   - přehled dosavadních publikací a dalších vědeckých aktivit uchazeče (účast na konferencích, zapojení do výzkumných projektů atd.)
   - jiné relevantní doklady (např. doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2019 Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního oboru Studia občanského sektoru je kvalifikovaným odborníkem se širokým rozhledem po základních teoretických koncepcích používaných pro zkoumání občanského a neziskového sektoru, potřebnými analytickými dovednostmi a důkladnou znalostí občanského sektoru v ČR, v zahraničí i v Evropské unii. Absolvent je schopen podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu ve výzkumných institucích a pracovištích vysokých škol příslušného zaměření. Je také dobře připraven pro náročné řídící a koncepční funkce v organizacích občanského sektoru a má vynikající kvalifikaci pro práci na pozicích ve veřejné správě i v soukromé sféře, kde je obeznámenost s občanským sektorem nezbytností.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [EUR] / za období: 2000 EUR / rok