Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — výtvarná výchova (7504T215 / 7504T228) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk
   Cílem studijního oboru je především připravit pro praxi plně kvalifikované učitele českého jazyka a literatury na základních a středních školách, příp. absolventy s předpoklady pro další lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých a vědecko-pedagogických bohemistických pracovištích a na všech takových místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

   Charakter studia je určen specifickými obsahy výtvarné výchovy, které odpovídají mezinárodním poznatkům v oboru a reflektují aktuální situaci jak v pedagogické praxi, tak ve výtvarném umění a v současné vizuální kultuře.  Důraz je kladen na individuální přístup ke studentům, na propojení jejich výtvarné práce s reflexí a na specifiku oborové didaktiky.  Absolventi mají zkušenosti s vlastní tvorbou, orientují se ve výtvarně-didaktických koncepcích, v možnostech učitelského uvažování ve výtvarné výchově a ve variantách jejího interdisciplinárního pojetí. Jsou obeznámeni s teoretickými rámci předmětu a s možnostmi empirického výzkumu ve vyučovací praxi. Jsou vybaveni znalostí vzdělávacích programů a principů jejich implementace do výuky výtvarné výchovy na základních a středních školách. 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk 

   Přijímací zkouška má charakter písemné práce a prověřuje jak oborové znalosti z českého jazyka a z české literatury, tak jazykovou kompetenci uchazeče/uchazečky. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce (viz studijní informační systém na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu Předměty, Prohlížení dle plánů/oborů). Tam viz také studijní literatura k jednotlivým disciplínám.

   Písemná práce sestává ze dvou částí, z nichž obě jsou zcela rovnocenné, a to z (1) části jazykové a z (2) části literární. Z celkového počtu 30 bodů může uchazeč získat 15 bodů z (1) jazykové části a 15 bodů z (2) části literární. Délka trvání písemné práce je 60 min.

   Hodnocení práce bude probíhat podle předem stanovených kritérií, která musí být splněna zároveň:
       a) dodržení a úplné vyčerpání tématu,
       b) věcná a odborná správnost,
       c) jazyková stránka práce.

   Pro (1) jazykovou část i pro (2) literární část písemné práce platí, že pokud bude jako nedostatečné hodnoceno (tj. 0 bodů) kterékoliv z kritérií a), b), c), uchazeč získává automaticky 0 bodů z příslušné části písemné práce.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

   Přijímací řízení do dvouoborového studia je dvoukolové:

   První kolo: písemná reflexe tématu závěrečné práce (bakalářské nebo magisterské), bodové rozpětí 0-10 bodů
   Druhé kolo:
   pohovor nad předloženými materiály, bodové rozpětí 0-20 bodů


   První kolo: písemná reflexe tématu závěrečné práce:

    

   Odevzdání písemné reflexe tématu vlastní závěrečné práce bakalářského studia (nebo diplomové práce magisterského studia) v rozsahu 3 normostran, doplněné anotací této práce a seznamem použité literatury dle bibliografické normy. Reflexe bude zaměřena na pedagogické a didaktické kontexty tématu práce.

    

   Reflexe se bude zabývat těmito okruhy:

   a) didaktickými aspekty a možnostmi pedagogické aplikace tématu práce, a to v souvislosti s:

   b) teoretickým kontextem tématu závěrečné práce, teoretickými koncepcemi, které sloužily jako východiska pro studium zvoleného tématu;

   c) umělecko-historickým kontextem tématu, souvislostmi s českou a světovou uměleckou tvorbou.

    

   Hlediska hodnocení: vyvážená úroveň zpracování všech tří okruhů; úroveň porozumění odborným textům; jazyková a stylistická úroveň textu.

   Reflexi tématu závěrečné práce uchazečka/uchazeč odevzdá ve formátu pdf na úložiště katedry do 1. 5. 2019.

   Vkládaný soubor je třeba označit způsobem: příjmení uchazečky/uchazeče_Reflexe_2019.pdf.

   Bodové hodnocení reflexe: 0–10 bodů.

   Uchazečky/uchazeči, které/kteří získají v prvním kole minimálně 1 bod, budou pokračovat v dalších částech přijímací zkoušky.

    

   Druhé kolo: pohovor nad předloženými materiály v délce cca 20-30 minut;

   bodové hodnocení 0-20 bodů:

    

   Pohovor bude postaven na odborné debatě uchazečky/uchazeče s přijímací komisí na základě předložených materiálů:

   1)      portfolia vlastních výtvarných prací

   2)      seznamů odborné i krásné literatury a zhlédnutých výstav

    

   Komise bude zjišťovat míru pedagogicko-psychologických a osobnostních dispozic pro studium učitelství výtvarné výchovy. Pro přípravu na pohovor doporučujeme prostudovat doporučenou odbornou literaturu a platné kurikulární dokumenty RVP – ZV a RVP- G.

    

   Ad 1) Portfolio vlastních výtvarných prací: přímo u pohovoru uchazečka/uchazeč předloží portfolio (velikosti max. A3) originálů prací nebo kvalitní barevné dokumentace výběru autorských prací na vlastní témata, které byly vytvořeny za poslední dva roky (20 prací).  Portfolio bude obsahovat také práce na povinné společné téma (5-10 prací). Toto povinné téma katedra výtvarné výchovy zveřejní na své webové stránce v sekci Uchazečům (https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-130.html) do 8. ledna 2019.

    

   Hlediska hodnocení portfolia:

   Komise bude hodnotit smysl pro specifika vizuálních forem, která vedou k odvážným a neschematickým výsledkům. Dále schopnost konceptuálního uvažování a použití výtvarných médií a technik pro celkové vyjádření tématu.

    

   Ad 2) Seznam odborné i krásné literatury a seznam zhlédnutých výstav: přímo k pohovoru uchazeči přinesou vytištěné seznamy odborné a krásné literatury a navštívených výstav za poslední dva roky.

   Odborná debata se bude vztahovat k položkám uvedeným v obou seznamech.

    

   Hlediska celkového hodnocení pohovoru:

   znalost pojmového aparátu oboru výtvarné pedagogiky;

   znalost zásadních proměn výtvarného umění 20. a 21. století v souvislostech;

   orientovanost ve všech oblastech umělecké tvorby včetně oblasti multimédií;

   vhled do problematiky vizuální kultury;

   orientace v aktuálním kulturním dění v mezioborových kontextech;

   úroveň komunikačních dispozic.

    

   Celkové bodové hodnocení druhého kola: 0–20 bodů.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč netrpí vadou řeči a výslovnosti; tuto skutečnost dokládá potvrzením logopeda; uchazeč se sluchovým postižením může podat žádost o udělení výjimky z dodání potvrzení logopeda, že netrpí vadou řeči a výslovnosti; žádost odevzdává současně s přihláškou ke studiu a potvrzením odborného lékaře o sluchovém postižení (do 28. 2. 2019).

   Potvrzení logopeda je nutné dodat do 28. 2. 2019.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk 

   Základní literatura.

   ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV 2000 (morfologie, tvoření slov). 

   ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV 2003 (příp. ČECHOVÁ, M. a kol.: Stylistika současné češtiny. Praha: ISV 1997; příp. ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M.: Současná stylistika. Praha: NLN 2008).

   ČMEREJKOVÁ, S. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? NŘ 80, 1997, s. 225–247.

   GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN 1986 a později.

   GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998.
   kol. Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia 1986.
   kol. Mluvnice češtiny 2. Praha: Academia 1986.
   kol. Mluvnice češtiny 3. Praha: Academia 1987.
   kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008 (fonetika a fonologie, lexikologie, slovotvorba, morfologie, stylistika a textová lingvistika).

   LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN: Praha, 1986.

   MALIŠ, O., MACHOVÁ, S., SUK, J. Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha: UK-PedF 1997.

   Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova

   AUMONT, J.: Obraz. Praha: AMU, 2005.

   BERGER, J.: O pohledu. Praha: Agite/Fra, 2009.

   BLÁHA, J.: Výtvarné umění a hudba. Tvar prostor a čas I/1,2. Praha: Togga, 2012, 2013.  

   ECO, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006.

   FILIPOVÁ, M.; RAMPLEY, M. (ed.): Možnosti vizuálních studií. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.

   FULKOVÁ, M.: Diskurz umění a vzdělávání. Praha: H+H, 2009.

   HORÁČEK, R.: Galerijní animace a zprostředkování umění. Akademické nakladatelství CERM, 1998.

   CHALUPECKÝ, J.: Nové umění v Čechách. Praha: H+H, 1994.

   KULKA, T.: Umění a falzum. Praha: Academia, 2004.

   Kol. autorů: Umění 20. století - Malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. Praha: Slovart 2004.

   LYOTARD, J. - F.:O postmodernismu. Praha: Filosofia, 1993.

   PANOFSKY, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha: Academia, 2013.

   PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009.

   UHL SKŘIVANOVÁ, V. a kol. (eds.) Pedagogika umění – umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP, 2014.

   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. http://www.msmt.cz/file/41216/

   Rámcový vzdělávací program pro gymnázia http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia

    

   Příklad otázek přijímací komise:

   „Jak byste motivoval/a žáky k zájmu o výtvarné umění?“

    „Jak byste vysvětlil/a pojem vizuální gramotnost?“

   „Kterou z výstav nebo uměleckých osobností ze seznamu považujete za nejvýznamnější a proč…?“

   „Jak rozumíte pojmu edukační program v kulturní instituci?“

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk

   Absolvent je kvalifikován jako učitel českého jazyka a literatury na základních a středních školách. Má rovněž předpoklady pro lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých bohemistických pracovištích a na místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury (korektor, redaktor, editor, publicista apod.).

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výtvarní výchova

   Absolvent získal profesní kompetence, které ho opravňují k učitelské činnosti na 2. stupni ZŠ a na školách středních ve zvolené kombinaci dvou oborů a umožňují mu další profesní růst (včetně doktorského studia) Absolvent je vybaven obhajitelným autorským postojem ke světu umění a tvorbě obrazu světa z interpretačních učitelských pozic.