Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — ruský jazyk (7504T215 / 7504T225) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 4

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk
   Cílem studijního oboru je především připravit pro praxi plně kvalifikované učitele českého jazyka a literatury na základních a středních školách, příp. absolventy s předpoklady pro další lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých a vědecko-pedagogických bohemistických pracovištích a na všech takových místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk 

   Studium navazuje na studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání ve všech lingvistických i literárněvědných disciplínách, v nichž jsou dříve získané znalosti a utvořené dovednosti rozvíjeny a prohlubovány. V rámci lingvistické složky studia je student veden ke komplexnímu chápání ruského jazykového systému na všech jeho úrovních, přičemž pozornost je věnována zejména stylistické a pragmatické rovině. Literárněvědná složka studia je zasazena do širšího kulturně-historického kontextu, vychází z poznatků získaných v bakalářském studiu a rozšiřuje je o další oblasti ruské literární historie a teorie. Stěžejní oblastí studia je lingvodidaktika, přičemž tato složka zahrnuje studium teoretických poznatků oboru i reflexi aplikace teoretických poznatků v praxi v českém školním prostředí. Studenti jsou v průběhu studia vedeni k reflexi jednotlivých aspektů cizojazyčné výuky se zřetelem k češtině jako mateřskému jazyku žáků. Výuka všech lingvodidaktických předmětů je úzce propojena s jednotlivými druhy praxí. Prioritou oboru je připravit absolventa k výkonu profese učitele ruského jazyka na různých typech škol.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/ 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Písemná zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk

   Přijímací zkouška má charakter písemné práce a prověřuje jak oborové znalosti z českého jazyka a z české literatury, tak jazykovou kompetenci uchazeče/uchazečky. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce (viz studijní informační systém na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu Předměty, Prohlížení dle plánů/oborů). Tam viz také studijní literatura k jednotlivým disciplínám.

   Písemná práce sestává ze dvou částí, z nichž obě jsou zcela rovnocenné, a to z (1) části jazykové a z (2) části literární. Z celkového počtu 30 bodů může uchazeč získat 15 bodů z (1) jazykové části a 15 bodů z (2) části literární. Délka trvání písemné práce je 60 min.

   Hodnocení práce bude probíhat podle kritérií, která musí být splněna zároveň:
       a) dodržení a úplné vyčerpání tématu,
       b) věcná a odborná správnost,
       c) jazyková stránka práce.

   Pro (1) jazykovou část i pro (2) literární část písemné práce platí, že pokud bude jako nedostatečné hodnoceno (tj. 0 bodů) kterékoliv z kritérií a), b), c), uchazeč získává automaticky 0 bodů z příslušné části písemné práce.

    

   Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk 

   Přijímací zkouška má písemnou formu. Zkouška ověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti z ruské fonetiky, morfologie, syntaxe, lexikologie, geografie, literatury, kultury a reálií v česko-ruském a evropském kontextu a dovednost čtení s porozuměním na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Test se skládá z těchto částí: a) analýzy textu z hlediska literárního, kulturologického a jazykového, b) testu z gramatiky, lexikologie a fonetiky ruského jazyka, jehož součástí je i překlad z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny. Délka testu je 90 min.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč netrpí vadou řeči a výslovnosti; tuto skutečnost dokládá potvrzením logopeda; uchazeč se sluchovým postižením může podat žádost o udělení výjimky z dodání potvrzení logopeda, že netrpí vadou řeči a výslovnosti součástí dokumentu může být žádost o nekonání talentové zkoušky z hudební výchovy; žádost odevzdává současně s přihláškou ke studiu a potvrzením odborného lékaře o sluchovém postižení (do 28. 2. 2019).

   Potvrzení logopeda je nutné dodat do 28. 2. 2019.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk 

   Základní literatura.

   ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV 2000 (morfologie, tvoření slov). 

   ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV 2003 (příp. ČECHOVÁ, M. a kol.: Stylistika současné češtiny. Praha: ISV 1997; příp. ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M.: Současná stylistika. Praha: NLN 2008).

   ČMEREJKOVÁ, S. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? NŘ 80, 1997, s. 225–247.

   GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN 1986 a později.

   GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998.
   kol. Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia 1986.
   kol. Mluvnice češtiny 2. Praha: Academia 1986.
   kol. Mluvnice češtiny 3. Praha: Academia 1987.
   kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008 (fonetika a fonologie, lexikologie, slovotvorba, morfologie, stylistika a textová lingvistika).

   LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN: Praha, 1986.

   MALIŠ, O., MACHOVÁ, S., SUK, J. Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha: UK-PedF 1997.

   Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk

   ADAMEC, P. a kol. Morfologie ruštiny I, II. Brno: MU, 1996, 1997.

   KASACK, W. Slovník ruské literatury 20. století. Olomouc: Votobia, 2000.
   Krátky slovník ruských spisovateľov. Bratislava: UK, 2003.

   KONEČNÝ, J. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: UK v Praze – PedF, 2015.

   KUBÍK, M., BALCAR, M., DLOUHÝ, M. Sintaksis russkogo jazyka. Praha : SPN, 1982.

   KUPCEVIČOVÁ, J. Russkaja orfografija v pravilach, upražněnijach i tablicach. Ostrava: Repronis, 2005.

   MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polyglot, 2004.

   PAROLEK, R., HONZÍK, J. Ruská klasická literatura. Praha: Svoboda, 1977.

   PUTNA, M. C. Rusko mimo Rusko: dějiny a kultura ruské emigrace I, II. Brno: Petrov, 1993-1994.
   Russkaja grammatika. Red. N. J. Švedova a V. V. Lopatina. Moskva: Russkij jazyk, 1990.
   Russkaja literatura XX veka I, II. Moskva: Akademija, 2003.

   SKOKAN, L. Reálie Ruska. Praha: Fortuna, 2009.
   Sovremennaja russkaja literatura I, II. Moskva: Akademija, 2003.

   ŠVANKMAJER, M. a kol. Dějiny Ruska. Praha: Lidové noviny, 2004.

   VAVREČKA, M. Lexikologie ruského jazyka. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1989.

   ZADRAŽILOVÁ, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. stol. Praha: UK, 1995.

   ŽOFKOVÁ, H. Cvičení a úkoly z lexikologie ruského jazyka. Praha: UK PedF, 1993.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk

   Absolvent je kvalifikován jako učitel českého jazyka a literatury na základních a středních školách. Má rovněž předpoklady pro lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých bohemistických pracovištích a na místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury (korektor, redaktor, editor, publicista apod.).

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk 

   Absolvent získá všestranné všeobecné a odborné znalosti a dovednosti v oblasti rusistiky. Dosáhne kompetence komunikativní na úrovni C1, lingvistické, literárněvědné, sociokulturní, pedagogicko-psychologické. Je kvalifikován jako učitel ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŚ a SŠ, uplatnit se může i v jazykových školách a kurzech, státní správě, firmách.