Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (7504T215 / 7504T222) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 14

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk
   Cílem studijního oboru je především připravit pro praxi plně kvalifikované učitele českého jazyka a literatury na základních a středních školách, příp. absolventy s předpoklady pro další lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých a vědecko-pedagogických bohemistických pracovištích a na všech takových místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

   Dvouleté navazující magisterské studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti v praktickém jazyce, v lingvistické teorii a v dějinách německy psané literatury získané v bakalářském stupni studia. Kromě komunikativní, lingvistické a literárněvědné kompetence je osvojována i kompetence lingvodidaktická, která poskytuje teoretický základ pro celkovou orientaci v problematice cizojazyčné výuky se zaměřením na vyučování němčině a spolu s praxí na základních a středních školách dotváří předpoklady pro úspěšnou realizaci učitelského povolání.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk 

   Přijímací zkouška má charakter písemné práce a prověřuje jak oborové znalosti z českého jazyka a z české literatury, tak jazykovou kompetenci uchazeče/uchazečky. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce (viz studijní informační systém na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu Předměty, Prohlížení dle plánů/oborů). Tam viz také studijní literatura k jednotlivým disciplínám.

   Písemná práce sestává ze dvou částí, z nichž obě jsou zcela rovnocenné, a to z (1) části jazykové a z (2) části literární. Z celkového počtu 30 bodů může uchazeč získat 15 bodů z (1) jazykové části a 15 bodů z (2) části literární. Délka trvání písemné práce je 60 min.

   Hodnocení práce bude probíhat podle kritérií, která musí být splněna zároveň:
       a) dodržení a úplné vyčerpání tématu,
       b) věcná a odborná správnost,
       c) jazyková stránka práce.

   Pro (1) jazykovou část i pro (2) literární část písemné práce platí, že pokud bude jako nedostatečné hodnoceno (tj. 0 bodů) kterékoliv z kritérií a), b), c), uchazeč získává automaticky 0 bodů z příslušné části písemné práce.

    

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ – německý jazyk 
   Přijímací zkouška je písemná a jsou v ní ověřovány praktické i teoretické znalosti z morfologie, syntaxe, lexikologie a slovní zásoby německého jazyka. Uchazeč musí dále v testu prokázat znalosti z dějin německy psané literatury v rozsahu od počátku literárního vývoje až po období „poetického realismu“ (750–1890). Žádoucí je i přehledová orientace ve vývojových tendencích literatury přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století. Předpokladem úspěšného složení zkoušky jsou také znalosti reálií německy mluvících zemí, zejména s ohledem na historické i současné vztahy České republiky a zemí německé jazykové oblasti. Požadovaná komunikační kompetence odpovídá referenční úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To vše v rozsahu učiva bakalářského studijního programu. Délka testu je 60 min.


   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč netrpí vadou řeči a výslovnosti; tuto skutečnost dokládá potvrzením logopeda; uchazeč se sluchovým postižením může podat žádost o udělení výjimky z dodání potvrzení logopeda, že netrpí vadou řeči a výslovnosti; žádost odevzdává současně s přihláškou ke studiu a potvrzením odborného lékaře o sluchovém postižení (do 28. 2. 2019).

   Potvrzení logopeda je nutné dodat do 28. 2. 2019.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk 

   Základní literatura.

   ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV 2000 (morfologie, tvoření slov). 

   ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV 2003 (příp. ČECHOVÁ, M. a kol.: Stylistika současné češtiny. Praha: ISV 1997; příp. ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M.: Současná stylistika. Praha: NLN 2008).

   ČMEREJKOVÁ, S. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? NŘ 80, 1997, s. 225–247.

   GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN 1986 a později.

   GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998.
   kol. Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia 1986.
   kol. Mluvnice češtiny 2. Praha: Academia 1986.
   kol. Mluvnice češtiny 3. Praha: Academia 1987.
   kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008 (fonetika a fonologie, lexikologie, slovotvorba, morfologie, stylistika a textová lingvistika).

   LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN: Praha, 1986.

   MALIŠ, O., MACHOVÁ, S., SUK, J. Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha: UK-PedF 1997.

   Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

   SCHIPPAN, T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer-Verlag, 2002.

   DREYER, SCHMIDT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1997.

   HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München: Langenscheidt, 2001.

   HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin und München: Langenscheidt, 2000.

   BAUMANN, B.; OBERLE, B. Deutsche Literatur in Epochen. 2. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996.

   BRENNER, P. Neue deutsche Literaturgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 1996.

   FRENZEL, H. A.; FRENZEL, E. Daten deutscher Dichtung: chronologischer Abriß der deutschen Literaturgeschichte. 33. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001.

   RÖTZER, H. G. Auf einen Blick: Literaturgeschichte. Bamberg: Büchner, 1996.

   MÜLLER, H. M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. 2. Aufl. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2004. (v českém vydání: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1996).

   VEBER, V.; HLAVÁČEK, I. et. al. Dějiny Rakouska. Praha: nakl. Lidové noviny, 2002.

   FAHRNI, D. Schweizer Geschichte. 7. Aufl. Zürich: Pro Helvetia, 1996.

   HOMOLKOVÁ, B. Reálie německy mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání.

   JUSTOVÁ, H. Deutschsprachige Länder. Praha: Fragment, 2012. 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk

   Absolvent je kvalifikován jako učitel českého jazyka a literatury na základních a středních školách. Má rovněž předpoklady pro lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých bohemistických pracovištích a na místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury (korektor, redaktor, editor, publicista apod.).

    

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

   Absolvent disponuje rozsáhlými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti jazykovědné germanistiky a obecné lingvistiky, dějin německy psané literatury a didaktiky německého jazyka. Absolvent nalezne uplatnění na 2. stupni základních škol, na školách středních a vyšších odborných a rovněž na školách jazykových.