Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — francouzský jazyk (7504T215 / 7504T217) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 6

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk
   Cílem studijního oboru je především připravit pro praxi plně kvalifikované učitele českého jazyka a literatury na základních a středních školách, příp. absolventy s předpoklady pro další lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých a vědecko-pedagogických bohemistických pracovištích a na všech takových místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk 

   Magisterský studijní obor francouzský jazyk a literatura s didaktikou se zaměřuje jak na rozvíjení a prohloubení vědomostí získaných v již ukončeném bakalářském studijním programu, tak na jejich rozšíření o další lingvistické a literárněvědné disciplíny, jež doplňují a prohlubují jazykové a literárněvědné kompetence i historický vhled v oboru románských studií. Výuka je vedena zásadně ve francouzském jazyce a stěžejní povinné disciplíny jsou doplněné řadou povinně volitelných seminářů. 
   Součástí magisterského studijního programu je i oborová didaktika zaměřená na integraci teorie a praxe, což se projeví v komplexním pohledu na výuku cizího jazyka. Součástí seminářů jsou aktivizující výukové metody, reflexe pedagogické praxe a sebereflexe didaktických kompetencí. Studijní obor na pedagogické fakultě zaručuje zároveň získání specifických pedagogicko-psychologických kompetencí nezbytných pro učitelskou odbornost. 
   Studijní kurikulum navazujícího magisterského studia vyžaduje od studentů větší míru autonomie a schopnost samostudia, k nimž byly položeny základy již v bakalářském programu, a směřuje k vyšší specializaci studenta, jež se v závěru projeví výběrem tématu a zpracováním diplomové práce, eventuálně jeho další orientací na doktorská studia. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk 

   Přijímací zkouška má charakter písemné práce a prověřuje jak oborové znalosti z českého jazyka a z české literatury, tak jazykovou kompetenci uchazeče/uchazečky. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce (viz studijní informační systém na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu Předměty, Prohlížení dle plánů/oborů). Tam viz také studijní literatura k jednotlivým disciplínám.

   Písemná práce sestává ze dvou částí, z nichž obě jsou zcela rovnocenné, a to z (1) části jazykové a z (2) části literární. Z celkového počtu 30 bodů může uchazeč získat 15 bodů z (1) jazykové části a 15 bodů z (2) části literární. Délka trvání písemné práce je 60 min.

   Hodnocení práce bude probíhat podle kritérií, která musí být splněna zároveň:
       a) dodržení a úplné vyčerpání tématu,
       b) věcná a odborná správnost,
       c) jazyková stránka práce.

   Pro (1) jazykovou část i pro (2) literární část písemné práce platí, že pokud bude jako nedostatečné hodnoceno (tj. 0 bodů) kterékoliv z kritérií a), b), c), uchazeč získává automaticky 0 bodů z příslušné části písemné práce.


   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk 

   Zkouška z oboru maximálně 30 bodů


   Přijímací zkouška je písemná. Sestává z překladu z češtiny do francouzštiny a z písemné produkce na literární nebo obecně kulturní téma z oblasti francouzské literatury a kultury. 

   Překlad z češtiny do francouzštiny prověřuje zvládnutí všech lingvistických disciplín včetně bohatosti slovní zásoby v rozsahu bakalářského studijního programu, tedy na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce. Písemná produkce na zadané téma ověřuje znalost dějin francouzské literatury a orientaci v jejích vývojových tendencích od 16. století do roku 1930. Zároveň testuje úroveň odborného písemného projevu uchazeče, znalost adekvátní literárněvědné terminologie a schopnost formulovat vlastní pohled na dané téma, a to i na základě příkladů z četby.

   Délka písemné zkoušky je 60 minut.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč netrpí vadou řeči a výslovnosti; tuto skutečnost dokládá potvrzením logopeda; uchazeč se sluchovým postižením může podat žádost o udělení výjimky z dodání potvrzení logopeda, že netrpí vadou řeči a výslovnosti; žádost odevzdává současně s přihláškou ke studiu a potvrzením odborného lékaře o sluchovém postižení (do 28. 2. 2019).

   Potvrzení logopeda je nutné dodat do 28. 2. 2019.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk 

   Základní literatura.

   ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV 2000 (morfologie, tvoření slov). 

   ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV 2003 (příp. ČECHOVÁ, M. a kol.: Stylistika současné češtiny. Praha: ISV 1997; příp. ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M.: Současná stylistika. Praha: NLN 2008).

   ČMEREJKOVÁ, S. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? NŘ 80, 1997, s. 225–247.

   GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN 1986 a později.

   GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998.
   kol. Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia 1986.
   kol. Mluvnice češtiny 2. Praha: Academia 1986.
   kol. Mluvnice češtiny 3. Praha: Academia 1987.
   kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008 (fonetika a fonologie, lexikologie, slovotvorba, morfologie, stylistika a textová lingvistika).

   LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. SPN: Praha, 1986.

   MALIŠ, O., MACHOVÁ, S., SUK, J. Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha: UK-PedF 1997.

   Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk 

   HENDRICH, RADINA, TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. Plzeň : Fraus, 2001. 

   GRÉGOIRE, M. Grammaire progressive du français. Paris : CLE, 1997. 

   ČERNÝ, J. Malé dějiny lingvistiky. Praha : Portál, 2005. 

   WALTER, H. Le français dans tous les sens. Paris : Robert Lafont, 1988, 1993. 

   DOHALSKÁ, M.; SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny. Praha : Karolinum, 2010. 

   LEHMAN, A.; MARTIN-BERTHET, F. Introduction à la lexicologie, sémantique et morphologie. Paris : Nathan, 2002. 

   LAGARDE, A.; MICHARD L. Littérature française. Les grands auteurs français du programme - 16e, 17e,18e, 19e, 20e siècles. Paris, 1990 a další vydání. 

   ŠRÁMEK, J. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost. Brno : Host, 2012. 

   MITTERAND, H. Dictionnaire des oeuvres du XXe siècle. Paris : Dictionnaires le Robert, 1995. 

   FONTANNIER, P. Les figures du discours. Paris : Flammarion, 1977.

   WELLEK, R.; WARREN, A. Teorie literatury. Olomouc : Votobia, 1966 

   Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Francouzský jazyk. 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk

   Absolvent je kvalifikován jako učitel českého jazyka a literatury na základních a středních školách. Má rovněž předpoklady pro lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých bohemistických pracovištích a na místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury (korektor, redaktor, editor, publicista apod.).

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk 

   Absolvent bude kvalifikován jako učitel francouzského jazyka, literatury a reálií na druhém stupni ZŠ a na všech typech SŠ. Bude vybaven teoretickými vědomostmi v diachronním i synchronním pohledu na francouzskou lingvistiku, literaturu a didaktiku, pragmatickými kompetencemi včetně předpokladů pro další vědeckou a tvůrčí činnost.