Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — dějepis (7504T214 / 7504T216) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 9

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - biologie

   Magisterské dvouoborové studium biologie v kombinaci navazuje na bakalářský program, v němž jsou studenti připravováni ve všech relevantních biologických disciplínách, které pokrývají obsahy učiva základních a středních škol, a rovněž v těch biologických, geologických a environmentálních oborech, které pro výuku biologie a geologie na ZŠ a SŠ představují nutné vzdělanostní zázemí. Obsah jednotlivých předmětů magisterského studijního programu, a zejména metodiky jejich vedení pedagogem, je koncipován nejen s důrazem na jejich odborný věcný obsah, ale také na didaktický rozměr každé disciplíny. Systém povinně volitelných předmětů současně umožňuje rozvíjet individuální zájmy studentů a prohlubuje jejich odborné znalosti, které získali již v předchozím, bakalářském studiu, a doplňuje je o nové. Obor je koncipován tak, aby zvýraznil především syntetické a obecně integrující pojetí biologického vzdělávání. Proto v závěrečném roce studia je již počet povinných předmětů redukován na minimum, důraz je položen na předměty povinně volitelné a na samostatnou tvůrčí činnost studentů. Diplomové úkoly jsou vybírány tak, aby zohlednily jak nabyté odborné znalosti, tak i pedagogické a didaktické zaměření oboru. Důležitou součástí magisterského studia jsou i pečlivě monitorované a vedené souvislé pedagogické praxe na ZŠ a SŠ. Zde je vedle pedagogické a odborné práce sledovaná i schopnost komunikace budoucích absolventů tohoto navazujícího magisterského oboru.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Studijní obor je navazujícím magisterským programem, určeným především pro učitele dějepisu základních a středních škol. Současně připravuje absolventy i na možné uplatnění na odborných historických pracovištích (Ústavy Akademie věd ČR, archivy, muzea). Je zaměřen na rozšíření odborných historických znalostí, získaných v bakalářském studiu, o specializované obory, mezi něž náleží na jedné straně disciplíny oborové (historiografie, specializační semináře, historická reflexe, rozšiřující kurzy z pomocných věd historických), na straně druhé oborová didaktika. Oproti bakalářskému stupni se magisterské studium více zaměřuje na samostatnou práci studentů a vychází vstříc jejich specializaci, projevující se v prvé řadě volbou tématu diplomové práce.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Písemná zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - biologie

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu  z okruhu biologických, geologických a environmentálních disciplín. Maximální bodový zisk z testu je 30 bodů. Délka testu je max. 45 minut.

    

    Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Přijímací zkouška je písemná a vychází z obsahu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice - Dějepis se zaměřením na vzdělávání (http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/) Testové otázky jsou uzavřené a jednoduché otevřené. V testu se ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění a základní znalost latiny. Délka testu je 60 min.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut.
   Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na
   http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/).
   Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - biologie

   Obecná biologie, genetika, mikrobiologie

   Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998.

   Snustad, P., Simmons, M.J. Genetika. Brno: Masarykova Univerzita, 2009.

   Voet, D., Voetová, J. Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995.

   Pavlasová, L. Mikrobiologie pro učitele přírodopisu a biologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009.

    

   Botanika

   Skýbová, J. Vybrané kapitoly ze systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007.

   Dostál, P. Evoluce a systém stélkatých organismů a cévnatých výtrusných rostlin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005.

   Dostál, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003.

   Procházka, S. a kol. Fyziologie rostlin. Praha: Academia, 1998.

    

   Zoologie

   Buchar, J. a kol. Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia, 1995.

   Dungel, J., Gaisler, J. Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2002.

   Dungel, J., Řehák, Z. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2005.

   Gaisler, J., Zima, J. Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 2007. 

   Hanel, L., Lusk, S. Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, 2005.

   Hudec, K. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2001. 

   Hudec, K. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. Praha:  Academia, 2007.

   Hanel, L., Lišková, E. Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003.

   Kovařík, F. a kol. Hmyz. Chov, morfologie. Jihlava: Madagaskar, 2000.

   Lang, J. a kol. Zoologie I.díl. Praha: SPN, 1970.

   Macek, J. Bezobratlí 2. Praha: Albatros, 2001.

   Motyčka, V., Roller, Z. Bezobratlí 1. Praha: Albatros, 2001.

    

   Ekologie

   Andreska, J., Hanel, L. Vybrané kapitoly z autekologie a demekologie živočichů. Praha: Univerzita Karlova, 2009.

   Begon, M., Harper, J., Townsend, C. Ekologie. Jedinci, populace, společenstva. Olomouc: Univerzita Palackého, 1977.

   Duvigneaud, P. Ekologická syntéza. Praha: Academia, 1988.

   Jeník. Ekosystémy. Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 

   Míchal, I. Ekologická stabilita. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1992.  

   Odum, E.P. Základy ekologie. Praha: Academia, 1977.

   Storch, Mihulka. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000.  

   Wilson, E.O. Rozmanitost života. Praha: Lidové noviny, 1992.

   Zlatník, A. a kol. Základy ekologie. Praha: SZN, 1973.

    

   Antropologie

   Rokyta, R. a kol. Fyziologie (druhé přepracované vydání). Praha: Nakladatelství ISV, 2008.

   Čihák, R. Anatomie 1, 2, 3 (druhé přepracované vydání). Praha: Grada, 2002.

   Dylevský,I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

   Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2000.

    

   Geologie

   Chlupáč, I. Geologická minulost České republiky. Praha:  Academia, 2002.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/navazujici-magisterske-studium

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - biologie

   Absolvent je způsobilý vyučovat přírodopis, biologii a geologii jako všeobecně vzdělávací předměty na ZŠ a na všech typech SŠ. Kromě toho je mu umožněno široké uplatnění v řadě biologických, geologických a ekologických oborů lidské činnosti.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Absolvent získal profesní kompetence, které ho opravňují k učitelské činnosti na 2. stupni ZŠ a na školách středních ve zvolené kombinaci dvou oborů a umožňují mu další profesní růst (včetně doktorského studia).