Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — ruský jazyk (7504T213 / 7504T225) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  6 / 9

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Cílem oborové části magisterského studia je, v návaznosti na předchozí bakalářské studium, absolvování souboru disciplín lingvistických, literárněvědných a disciplín oborové didaktiky v jejich maximální vzájemné propojenosti, vedoucí k dosažení stanoveného profilu absolventa.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk 

   Studium navazuje na studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání ve všech lingvistických i literárněvědných disciplínách, v nichž jsou dříve získané znalosti a utvořené dovednosti rozvíjeny a prohlubovány. V rámci lingvistické složky studia je student veden ke komplexnímu chápání ruského jazykového systému na všech jeho úrovních, přičemž pozornost je věnována zejména stylistické a pragmatické rovině. Literárněvědná složka studia je zasazena do širšího kulturně-historického kontextu, vychází z poznatků získaných v bakalářském studiu a rozšiřuje je o další oblasti ruské literární historie a teorie. Stěžejní oblastí studia je lingvodidaktika, přičemž tato složka zahrnuje studium teoretických poznatků oboru i reflexi aplikace teoretických poznatků v praxi v českém školním prostředí. Studenti jsou v průběhu studia vedeni k reflexi jednotlivých aspektů cizojazyčné výuky se zřetelem k češtině jako mateřskému jazyku žáků. Výuka všech lingvodidaktických předmětů je úzce propojena s jednotlivými druhy praxí. Prioritou oboru je připravit absolventa k výkonu profese učitele ruského jazyka na různých typech škol.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má tři části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Přijímací zkouška je dvoukolová – skládá se z písemné části (první kolo) a ústní části (druhé kolo).

    

   První kolo: Písemná část – max. 20 bodů.

   Písemná část je ve formě testu a sestává se z lingvistické a literární části. Lingvistická část (languové disciplíny): analýza textu z hlediska fonetického, fonologického, morfologického, lexikologického a syntaktického. Uchazeč musí prokázat všestranné zvládnutí všech základních disciplín okruhu anglického jazykového systému (fonetika, fonologie, lexikologie, morfologie a syntax). Lingvistický test ověřuje zvládnutí příslušné terminologie, schopnost rozmanité systémové jevy fundovaně vyložit, usouvztažnit a demonstrovat na konkrétním jazykovém materiálu. Literární část testu ověřuje literárně-historický přehled v oblastech anglická literatura a americká literatura (vývojové tendence, klíčoví představitelé a díla, historické souvislosti, atd.) od jejich počátků až do současnosti. Všechny otázky jsou s výběrem odpovědi („multiple choice“).

   Minimální počet bodů, aby mohl uchazeč postoupit do druhého kola - k ústní části = 7.

   Druhé kolo: Ústní část – max. 10 bodů.

   Ústní část je ve formě pohovoru ve dvojicích v anglickém jazyce. V první části student představí téma své bakalářské práce, dosavadní učitelskou zkušenost a motivaci pro studium zvoleného oboru. V druhé části následuje diskuze ve dvojici na vybrané téma týkající se vzdělávání.

   Kritéria hodnocení:

   a)  jazyková úroveň (max. 5 bodů)

   b)  věcný obsah a schopnosti argumentace (max. 2 body)

   c)  motivace ke studiu (max. 3 body) 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk 

   Přijímací zkouška má písemnou formu. Zkouška ověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti z ruské fonetiky, morfologie, syntaxe, lexikologie, geografie, literatury, kultury a reálií v česko-ruském a evropském kontextu a dovednost čtení s porozuměním na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Test se skládá z těchto částí: a) analýzy textu z hlediska literárního, kulturologického a jazykového, b) testu z gramatiky, lexikologie a fonetiky ruského jazyka, jehož součástí je i překlad z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny. Délka testu je 90 min.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Lingvistika

   DUŠKOVÁ, L. et al. (2003 [1988]). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

   DUŠKOVÁ, L. (2002) Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   DUŠKOVÁ et al. (2001). Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   GREENBAUM, S., QUIRK, R. (1990). A Student ́s Grammar of the English Language. London: Longman.

   QUIRK, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. WF Appendix, Longman.

   ROACH, P.(1983). English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

   Literatura

   BRADBURY, M., Ruland, R. (1991). From Puritanism to Postmodernism. Penguin Books.

   BRADBURY, M (1994). The Modern British Novel. Penguin Books.

   HEAD, D. (2002). Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge University Press.

   PROCHÁZKA, M. et al. (2011). Lectures on American Literature. UK v Praze, Karolinum.

   ROGERS, P. (1994). The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford University Press.

   SANDERS, A. (2004). The Short Oxford History of English Literature. Oxford University Press

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk

   ADAMEC, P. a kol. Morfologie ruštiny I, II. Brno: MU, 1996, 1997.

   KASACK, W. Slovník ruské literatury 20. století. Olomouc: Votobia, 2000.
   Krátky slovník ruských spisovateľov. Bratislava: UK, 2003.

   KONEČNÝ, J. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: UK v Praze – PedF, 2015.

   KUBÍK, M., BALCAR, M., DLOUHÝ, M. Sintaksis russkogo jazyka. Praha : SPN, 1982.

   KUPCEVIČOVÁ, J. Russkaja orfografija v pravilach, upražněnijach i tablicach. Ostrava: Repronis, 2005.

   MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polyglot, 2004.

   PAROLEK, R., HONZÍK, J. Ruská klasická literatura. Praha: Svoboda, 1977.

   PUTNA, M. C. Rusko mimo Rusko: dějiny a kultura ruské emigrace I, II. Brno: Petrov, 1993-1994.
   Russkaja grammatika. Red. N. J. Švedova a V. V. Lopatina. Moskva: Russkij jazyk, 1990.
   Russkaja literatura XX veka I, II. Moskva: Akademija, 2003.

   SKOKAN, L. Reálie Ruska. Praha: Fortuna, 2009.
   Sovremennaja russkaja literatura I, II. Moskva: Akademija, 2003.

   ŠVANKMAJER, M. a kol. Dějiny Ruska. Praha: Lidové noviny, 2004.

   VAVREČKA, M. Lexikologie ruského jazyka. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1989.

   ZADRAŽILOVÁ, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. stol. Praha: UK, 1995.

   ŽOFKOVÁ, H. Cvičení a úkoly z lexikologie ruského jazyka. Praha: UK PedF, 1993.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Absolvent je obeznámen se základními koncepty a vztahy hlavních languových a parolových disciplín včetně disciplín pomezních, je schopen analyzovat a interpretovat texty anglofonních literatur, ovládá nejnovější teorie a metody didaktiky anglického jazyka a je schopen aplikovat tyto znalosti a dovednosti ve své učitelské praxi.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk 

   Absolvent získá všestranné všeobecné a odborné znalosti a dovednosti v oblasti rusistiky. Dosáhne kompetence komunikativní na úrovni C1, lingvistické, literárněvědné, sociokulturní, pedagogicko-psychologické. Je kvalifikován jako učitel ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŚ a SŠ, uplatnit se může i v jazykových školách a kurzech, státní správě, firmách.