Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk (7504T213 / 7504T222) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 12

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Cílem oborové části magisterského studia je, v návaznosti na předchozí bakalářské studium, absolvování souboru disciplín lingvistických, literárněvědných a disciplín oborové didaktiky v jejich maximální vzájemné propojenosti, vedoucí k dosažení stanoveného profilu absolventa.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

   Dvouleté navazující magisterské studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti v praktickém jazyce, v lingvistické teorii a v dějinách německy psané literatury získané v bakalářském stupni studia. Kromě komunikativní, lingvistické a literárněvědné kompetence je osvojována i kompetence lingvodidaktická, která poskytuje teoretický základ pro celkovou orientaci v problematice cizojazyčné výuky se zaměřením na vyučování němčině a spolu s praxí na základních a středních školách dotváří předpoklady pro úspěšnou realizaci učitelského povolání.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má tři části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Přijímací zkouška je dvoukolová – skládá se z písemné části (první kolo) a ústní části (druhé kolo).

   První kolo: Písemná část – max. 20 bodů.

   Písemná část je ve formě testu a sestává se z lingvistické a literární části. Lingvistická část (languové disciplíny): analýza textu z hlediska fonetického, fonologického, morfologického, lexikologického a syntaktického. Uchazeč musí prokázat všestranné zvládnutí všech základních disciplín okruhu anglického jazykového systému (fonetika, fonologie, lexikologie, morfologie a syntax). Lingvistický test ověřuje zvládnutí příslušné terminologie, schopnost rozmanité systémové jevy fundovaně vyložit, usouvztažnit a demonstrovat na konkrétním jazykovém materiálu. Literární část testu ověřuje literárně-historický přehled v oblastech anglická literatura a americká literatura (vývojové tendence, klíčoví představitelé a díla, historické souvislosti, atd.) od jejich počátků až do současnosti. Všechny otázky jsou s výběrem odpovědi („multiple choice“).

   Minimální počet bodů, aby mohl uchazeč postoupit do druhého kola - k ústní části = 7.

   Druhé kolo: Ústní část – max. 10 bodů.

   Ústní část je ve formě pohovoru ve dvojicích v anglickém jazyce. V první části student představí téma své bakalářské práce, dosavadní učitelskou zkušenost a motivaci pro studium zvoleného oboru. V druhé části následuje diskuze ve dvojici na vybrané téma týkající se vzdělávání.

   Kritéria hodnocení:

   a)  jazyková úroveň (max. 5 bodů)

   b)  věcný obsah a schopnosti argumentace (max. 2 body)

   c)  motivace ke studiu (max. 3 body) 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ – německý jazyk 
   Přijímací zkouška je písemná a jsou v ní ověřovány praktické i teoretické znalosti z morfologie, syntaxe, lexikologie a slovní zásoby německého jazyka. Uchazeč musí dále v testu prokázat znalosti z dějin německy psané literatury v rozsahu od počátku literárního vývoje až po období „poetického realismu“ (750–1890). Žádoucí je i přehledová orientace ve vývojových tendencích literatury přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století. Předpokladem úspěšného složení zkoušky jsou také znalosti reálií německy mluvících zemí, zejména s ohledem na historické i současné vztahy České republiky a zemí německé jazykové oblasti. Požadovaná komunikační kompetence odpovídá referenční úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To vše v rozsahu učiva bakalářského studijního programu. Délka testu je 60 min.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Lingvistika

   DUŠKOVÁ, L. et al. (2003 [1988]). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

   DUŠKOVÁ, L. (2002) Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   DUŠKOVÁ et al. (2001). Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   GREENBAUM, S., QUIRK, R. (1990). A Student ́s Grammar of the English Language. London: Longman.

   QUIRK, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. WF Appendix, Longman.

   ROACH, P.(1983). English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

   Literatura

   BRADBURY, M., Ruland, R. (1991). From Puritanism to Postmodernism. Penguin Books.

   BRADBURY, M (1994). The Modern British Novel. Penguin Books.

   HEAD, D. (2002). Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge University Press.

   PROCHÁZKA, M. et al. (2011). Lectures on American Literature. UK v Praze, Karolinum.

   ROGERS, P. (1994). The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford University Press.

   SANDERS, A. (2004). The Short Oxford History of English Literature. Oxford University Press

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

   SCHIPPAN, T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer-Verlag, 2002.

   DREYER, SCHMIDT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1997.

   HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München: Langenscheidt, 2001.

   HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin und München: Langenscheidt, 2000.

   BAUMANN, B.; OBERLE, B. Deutsche Literatur in Epochen. 2. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996.

   BRENNER, P. Neue deutsche Literaturgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 1996.

   FRENZEL, H. A.; FRENZEL, E. Daten deutscher Dichtung: chronologischer Abriß der deutschen Literaturgeschichte. 33. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001.

   RÖTZER, H. G. Auf einen Blick: Literaturgeschichte. Bamberg: Büchner, 1996.

   MÜLLER, H. M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. 2. Aufl. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2004. (v českém vydání: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1996).

   VEBER, V.; HLAVÁČEK, I. et. al. Dějiny Rakouska. Praha: nakl. Lidové noviny, 2002.

   FAHRNI, D. Schweizer Geschichte. 7. Aufl. Zürich: Pro Helvetia, 1996.

   HOMOLKOVÁ, B. Reálie německy mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání.

   JUSTOVÁ, H. Deutschsprachige Länder. Praha: Fragment, 2012. 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Absolvent je obeznámen se základními koncepty a vztahy hlavních languových a parolových disciplín včetně disciplín pomezních, je schopen analyzovat a interpretovat texty anglofonních literatur, ovládá nejnovější teorie a metody didaktiky anglického jazyka a je schopen aplikovat tyto znalosti a dovednosti ve své učitelské praxi.

   Učitelství  VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

   Absolvent disponuje rozsáhlými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti jazykovědné germanistiky a obecné lingvistiky, dějin německy psané literatury a didaktiky německého jazyka. Absolvent nalezne uplatnění na 2. stupni základních škol, na školách středních a vyšších odborných a rovněž na školách jazykových.