Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — matematika (7504T213 / 7504T221) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 3

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Cílem oborové části magisterského studia je, v návaznosti na předchozí bakalářské studium, absolvování souboru disciplín lingvistických, literárněvědných a disciplín oborové didaktiky v jejich maximální vzájemné propojenosti, vedoucí k dosažení stanoveného profilu absolventa.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika

   Cílem navazujícího magisterského studia Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – matematika je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele matematiky na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Studijní obor respektuje vyváženost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy. Důraz je kladen na uplatňování didaktických inovací ve vyučování matematice s přihlédnutím k současným didaktickým koncepcím. Absolventi studijního oboru budou připraveni na konstrukci školních vzdělávacích programů se zaměřením na integraci různých částí matematiky (aritmetika, algebra, geometrie, statistika, finanční matematika atd.) a různých vzdělávacích oblastí. Absolventi studijního oboru získají dostatek vědomostí a dovedností k tomu, aby mohli ve vyučování i mimo ně diferencovaně pracovat s žáky talentovanými v matematice. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má tři části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Přijímací zkouška je dvoukolová – skládá se z písemné části (první kolo) a ústní části (druhé kolo).

    

   První kolo: Písemná část – max. 20 bodů.

   Písemná část je ve formě testu a sestává se z lingvistické a literární části. Lingvistická část (languové disciplíny): analýza textu z hlediska fonetického, fonologického, morfologického, lexikologického a syntaktického. Uchazeč musí prokázat všestranné zvládnutí všech základních disciplín okruhu anglického jazykového systému (fonetika, fonologie, lexikologie, morfologie a syntax). Lingvistický test ověřuje zvládnutí příslušné terminologie, schopnost rozmanité systémové jevy fundovaně vyložit, usouvztažnit a demonstrovat na konkrétním jazykovém materiálu. Literární část testu ověřuje literárně-historický přehled v oblastech anglická literatura a americká literatura (vývojové tendence, klíčoví představitelé a díla, historické souvislosti, atd.) od jejich počátků až do současnosti. Všechny otázky jsou s výběrem odpovědi („multiple choice“).

   Minimální počet bodů, aby mohl uchazeč postoupit do druhého kola - k ústní části = 7.

   Druhé kolo: Ústní část – max. 10 bodů.

   Ústní část je ve formě pohovoru ve dvojicích v anglickém jazyce. V první části student představí téma své bakalářské práce, dosavadní učitelskou zkušenost a motivaci pro studium zvoleného oboru. V druhé části následuje diskuze ve dvojici na vybrané téma týkající se vzdělávání.

   Kritéria hodnocení:

   a)  jazyková úroveň (max. 5 bodů)

   b)  věcný obsah a schopnosti argumentace (max. 2 body)

   c)  motivace ke studiu (max. 3 body) 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika

   Ústní přijímací zkouška. Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 30 bodů (2 otázky po 15 bodech). 
   Ústní přijímací zkouška se skládá z řešení úloh a teoretické zkoušky. 
   Uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží výpis absolvovaných matematicky zaměřených předmětů z předchozího vysokoškolského studia. 

   Tematické okruhy: 
   Základy matematiky (matematická logika, množiny); poziční soustavy, znaky dělitelnosti, diofantovské rovnice, Euklidův algoritmus, kongruence; lineární algebra (matice, determinanty, soustavy lineárních rovnic, vektorové prostory, lineární zobrazení); relační struktury (uspořádání, ekvivalence); polynomy (algebraická a funkční definice polynomu, dělitelnost, algebraické řešení rovnic, numerické řešení rovnic); vektor (volný, vázaný), útvary v E2, E3, E4 a jejich incidenční vztahy studované pomocí vektorů; reper, soustava souřadnic daná reperem, báze; algebraické struktury (grupa, obor integrity, těleso, homomorfismy, izomorfismy); geometrické transformace studované syntetickou i analytickou metodou v E2: shodnosti v rovině (skládání shodností, klasifikace shodností podle samodružných bodů a směrů, shodnosti přímé a nepřímé, grupa shodností); podobnosti v rovině (vlastní a nevlastní podobnosti, grupa podobností); stejnolehlost (dělicí poměr, Mongeova věta o skládání stejnolehlostí, Menelaova věta, mocnost bodu ke kružnici, chordála kružnic, dvojpoměr, Pappova věta); afinity v A2, jejich klasifikace, syntetický i analytický popis, grupa afinit; kruhová inverze. Apolloniovy úlohy (pouze synteticky); kuželosečky (afinní a metrické vlastnosti kuželoseček); elementární funkce; diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné (spojitost, limita a derivace - definice, vlastnosti, výpočet; vlastnosti funkce spojité na uzavřeném a omezeném intervalu; věty o střední hodnotě; úlohy na maxima a minima; vyšetření průběhu funkce a sestrojení jejího grafu); integrální počet funkcí jedné reálné proměnné (primitivní funkce a určitý integrál - definice, vlastnosti, výpočetní metody; užití v geometrii, nevlastní integrál); diferenciální rovnice (jednoduché rovnice se separovanými proměnnými, lineární rovnice 1. řádu; lineární rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty - obecné řešení a řešení splňující počáteční podmínku); číselné posloupnosti a řady (číselné posloupnosti – vlastnosti, limita posloupnosti a její výpočet; číselná řada – vlastnosti, kriteria konvergence řady s nezápornými členy, alternující řady, absolutní a neabsolutní konvergence). 

   Přijímací zkouška z matematiky je stejná u jednooborového i dvouoborového studia matematiky. Pokud se student přihlásí na jednoobor i dvouobor, koná přijímací zkoušku jen jednou.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut.
   Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Lingvistika

   DUŠKOVÁ, L. et al. (2003 [1988]). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

   DUŠKOVÁ, L. (2002) Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   DUŠKOVÁ et al. (2001). Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   GREENBAUM, S., QUIRK, R. (1990). A Student ́s Grammar of the English Language. London: Longman.

   QUIRK, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. WF Appendix, Longman.

   ROACH, P.(1983). English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

   Literatura

   BRADBURY, M., Ruland, R. (1991). From Puritanism to Postmodernism. Penguin Books.

   BRADBURY, M (1994). The Modern British Novel. Penguin Books.

   HEAD, D. (2002). Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge University Press.

   PROCHÁZKA, M. et al. (2011). Lectures on American Literature. UK v Praze, Karolinum.

   ROGERS, P. (1994). The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford University Press.

   SANDERS, A. (2004). The Short Oxford History of English Literature. Oxford University Press

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika

   Vysokoškolské učebnice s tématy uvedenými v části s pojmy požadovanými k přijímacím zkouškám. Například: 
   ANDĚL, J. Matematická statistika. Praha: SNTL, 1985. 

   BLAŽEK, J. A kol. Algebra a teoretická aritmetika 1, 2. Praha: SPN, 1983, 1985. 

   BOČEK, L.; ZHOUF, J. Planimetrie. Praha: PedF UK, 2009. 

   HEJNÝ, M.; JIROTKOVÁ, D.; STEHLÍKOVÁ, N. Geometrické transformace (metoda analytická). Praha: UK v Praze, PedF, 1997. 

   HRUŠA, K.; DLOUHÝ, Z.; ROHLÍČEK, J. Úvod do studia matematiky. Praha: Karolinum, 1991. 

   JELÍNEK, M. Transformace. Praha: SPN, 1976. 

   KATRIŇÁK, T. A KOL. Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985. 

   KUBÍNOVÁ, M.; NOVOTNÁ, J. Posloupnosti a řady. Matematická analýza, teoretická aritmetika. [Skriptum.] Praha: Karolinum, 1997. 

   PLOCKI, A.; TLUSTÝ, P. Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha: Prometheus, 2007. 

   STEHLÍKOVÁ, N.; HEJNÝ, M.; JIROTKOVÁ, D. Úvod do analytické geometrie. Praha: PedF UK, 2006. 

   SEKANINA, M. a kol. Geometrie 1. Praha: SPN, 1986. 

   VESELÝ, J. Matematická analýza pro učitele I, II. Praha: Matfyzpress, 1997, 1998. 

   VYŠÍN, J. Geometrie pro pedagogické fakulty I,II. Praha, Bratislava: SPN, 1965, 1966.

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Absolvent je obeznámen se základními koncepty a vztahy hlavních languových a parolových disciplín včetně disciplín pomezních, je schopen analyzovat a interpretovat texty anglofonních literatur, ovládá nejnovější teorie a metody didaktiky anglického jazyka a je schopen aplikovat tyto znalosti a dovednosti ve své učitelské praxi.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika

   Absolvent získá potřebné vědomosti a dovednosti pro výkon profese plně kvalifikovaného učitele matematiky na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Uplatnění najde i mimo školství, v mediích, úřadech a institucích zaměřených na vzdělávání a práci s talenty v matematice.