Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — francouzský jazyk (7504T213 / 7504T217) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 8

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Cílem oborové části magisterského studia je, v návaznosti na předchozí bakalářské studium, absolvování souboru disciplín lingvistických, literárněvědných a disciplín oborové didaktiky v jejich maximální vzájemné propojenosti, vedoucí k dosažení stanoveného profilu absolventa.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   Magisterský studijní obor francouzský jazyk a literatura s didaktikou se zaměřuje jak na rozvíjení a prohloubení vědomostí získaných v již ukončeném bakalářském studijním programu, tak na jejich rozšíření o další lingvistické a literárněvědné disciplíny, jež doplňují a prohlubují jazykové a literárněvědné kompetence i historický vhled v oboru románských studií. Výuka je vedena zásadně ve francouzském jazyce a stěžejní povinné disciplíny jsou doplněné řadou povinně-volitelných seminářů. 
   Součástí magisterského studijního programu je i oborová didaktika zaměřená na integraci teorie a praxe, což se projeví v komplexním pohledu na výuku cizího jazyka. Součástí seminářů jsou aktivizující výukové metody, reflexe pedagogické praxe a sebereflexe didaktických kompetencí. Studijní obor na pedagogické fakultě zaručuje zároveň získání specifických pedagogicko-psychologických kompetencí nezbytných pro učitelskou odbornost. 
   Studijní kurikulum navazujícího magisterského studia vyžaduje od studentů větší míru autonomie a schopnost samostudia, k nimž byly položeny základy již v bakalářském programu, a směřuje k vyšší specializaci studenta, jež se v závěru projeví výběrem tématu a zpracováním diplomové práce, eventuálně jeho další orientací na doktorská studia. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má tři části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Přijímací zkouška je dvoukolová – skládá se z písemné části (první kolo) a ústní části (druhé kolo).

    

   První kolo: Písemná část – max. 20 bodů.

   Písemná část je ve formě testu a sestává se z lingvistické a literární části. Lingvistická část (languové disciplíny): analýza textu z hlediska fonetického, fonologického, morfologického, lexikologického a syntaktického. Uchazeč musí prokázat všestranné zvládnutí všech základních disciplín okruhu anglického jazykového systému (fonetika, fonologie, lexikologie, morfologie a syntax). Lingvistický test ověřuje zvládnutí příslušné terminologie, schopnost rozmanité systémové jevy fundovaně vyložit, usouvztažnit a demonstrovat na konkrétním jazykovém materiálu. Literární část testu ověřuje literárně-historický přehled v oblastech anglická literatura a americká literatura (vývojové tendence, klíčoví představitelé a díla, historické souvislosti, atd.) od jejich počátků až do současnosti. Všechny otázky jsou s výběrem odpovědi („multiple choice“).

   Minimální počet bodů, aby mohl uchazeč postoupit do druhého kola - k ústní části = 7.

   Druhé kolo: Ústní část – max. 10 bodů.

   Ústní část je ve formě pohovoru ve dvojicích v anglickém jazyce. V první části student představí téma své bakalářské práce, dosavadní učitelskou zkušenost a motivaci pro studium zvoleného oboru. V druhé části následuje diskuze ve dvojici na vybrané téma týkající se vzdělávání.

   Kritéria hodnocení:

   a)  jazyková úroveň (max. 5 bodů)

   b)  věcný obsah a schopnosti argumentace (max. 2 body)

   c)  motivace ke studiu (max. 3 body) 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   Zkouška z oboru maximálně 30 bodů

   Přijímací zkouška je písemná. Sestává z překladu z češtiny do francouzštiny a z písemné produkce na literární nebo obecně kulturní téma z oblasti francouzské literatury a kultury. 

   Překlad z češtiny do francouzštiny prověřuje zvládnutí všech lingvistických disciplín včetně bohatosti slovní zásoby v rozsahu bakalářského studijního programu, tedy na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce. Písemná produkce na zadané téma ověřuje znalost dějin francouzské literatury a orientaci v jejích vývojových tendencích od 16. století do roku 1930. Zároveň testuje úroveň odborného písemného projevu uchazeče, znalost adekvátní literárněvědné terminologie a schopnost formulovat vlastní pohled na dané téma, a to i na základě příkladů z četby.

   Délka písemné zkoušky je 60 minut.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Lingvistika

   DUŠKOVÁ, L. et al. (2003 [1988]). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

   DUŠKOVÁ, L. (2002) Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   DUŠKOVÁ et al. (2001). Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   GREENBAUM, S., QUIRK, R. (1990). A Student ́s Grammar of the English Language. London: Longman.

   QUIRK, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. WF Appendix, Longman.

   ROACH, P.(1983). English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

   Literatura

   BRADBURY, M., Ruland, R. (1991). From Puritanism to Postmodernism. Penguin Books.

   BRADBURY, M (1994). The Modern British Novel. Penguin Books.

   HEAD, D. (2002). Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge University Press.

   PROCHÁZKA, M. et al. (2011). Lectures on American Literature. UK v Praze, Karolinum.

   ROGERS, P. (1994). The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford University Press.

   SANDERS, A. (2004). The Short Oxford History of English Literature. Oxford University Press

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   HENDRICH, RADINA, TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. Plzeň : Fraus, 2001 

   GRÉGOIRE, M. Grammaire progressive du français. Paris : CLE, 1997 

   ČERNÝ, J. Malé dějiny lingvistiky. Praha : Portál, 2005 

   WALTER, H. Le français dans tous les sens. Paris : Robert Lafont, 1988, 1993 

   DOHALSKÁ, M.; SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny. Praha : Karolinum, 2010 

   LEHMAN, A.; MARTIN-BERTHET, F. Introduction à la lexicologie, sémantique et morphologie. Paris : Nathan, 2002 

   LAGARDE, A.; MICHARD L. Littérature française. Les grands auteurs français du programme - 16e, 17e,18e, 19e, 20e siècles. Paris, 1990 a další vydání 

   ŠRÁMEK, J. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost. Brno : Host, 2012 

   MITTERAND, H. Dictionnaire des oeuvres du XXe siècle. Paris : Dictionnaires le Robert, 1995 

   FONTANNIER, P. Les figures du discours. Paris : Flammarion, 1977 

   WELLEK, R.; WARREN, A. Teorie literatury. Olomouc : Votobia, 1966 

   Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Francouzský jazyk. 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk

   Absolvent je obeznámen se základními koncepty a vztahy hlavních languových a parolových disciplín včetně disciplín pomezních, je schopen analyzovat a interpretovat texty anglofonních literatur, ovládá nejnovější teorie a metody didaktiky anglického jazyka a je schopen aplikovat tyto znalosti a dovednosti ve své učitelské praxi.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk

   Absolvent bude kvalifikován jako učitel francouzského jazyka, literatury a reálií na druhém stupni ZŠ a na všech typech SŠ. Bude vybaven teoretickými vědomostmi v diachronním i synchronním pohledu na francouzskou lingvistiku, literaturu a didaktiku, pragmatickými kompetencemi včetně předpokladů pro další vědeckou a tvůrčí činnost.