Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Speciální pedagogika (7506T002)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Speciální pedagogika (N7506)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  45 / 181

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Obor je zaměřen na speciální pedagogiku v jednotlivých obdobích života člověka se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Obor je zaměřen na speciální pedagogiku v jednotlivých obdobích života člověka se zdravotním  postižením nebo sociálním znevýhodněním. Student si volí jeden ze dvou modulů studia, které jsou otevírány dle možností Katedry speciální pedagogiky. 1. Zaměření na diagnostiku a poradenství - studium přináší poznatky speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství a speciálně pedagogické podpory pro období  raného, školního a dospělého věku v oblasti edukace,  zdravotní, pracovní i sociální sféry. Studijní program je koncipován tak, aby teoretické poznatky byly propojeny s praktickými zkušenostmi v zařízeních praxe. 2. Zaměření na logopedii a surdopedii. Studium zahrnuje přípravu speciálních pedagogů – logopedů pro speciálně pedagogickou činnost  v resortu školství i v resortu zdravotnictví dle předpisů příslušných resortů. Je zaměřeno na přípravu pro logopedickou intervenci u osob se speciálními potřebami, u nichž se projevuje narušení komunikační schopnosti ve všech obdobích života (v raném a předškolním věku, ve školním věku i v dospělosti). Program studia poskytuje specializované poznatky v oboru surdopedie. Velký důraz je kladen především na rozvoj komunikačních strategií osob se sluchovým postižením – neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a osob s kochleárním implantátem v období raného, předškolního, školního a dospělého věku.

   Pro akademický rok 2019/2020 budou v prezenční formě studia otevřeny oba studijní moduly.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Písemný test ze speciální pedagogiky v rozsahu vědomostí bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, oboru  Speciální pedagogika na PedF UK (viz http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/szz-bakalarske). Maximální počet bodů z testu 30. Délka testu 15 - 20 minut, přesný časový limit bude oznámen před zahájením konání testu.

   Písemný test je shodný s testem na navazující magisterský obor Speciální pedagogika, studijní program Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál 2008.

   ČERNÁ, Marie a kol. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

   DOLEŽAL, R., VÍTKOVÁ, M. (ed.): Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Brno. Paido 2007

   FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ,D.,  PROCHÁZKOVÁ,L.:  Somatopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012.

   FRIEDLOVÁ, K.: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha, Grada, 2007.

   JELÍNKOVÁ, M.: Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha. Pedagogická fakulta 2001.

   HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: 2016.

   HAMADOVA,P. KVĚTOŇOVÁ L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno:Paido,2007.

   KALEJA, M., Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrvava, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.(ed). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido.

   KLENKOVÁ, J.: Logopedie. Praha. Grada. 2006

   HRUBÝ, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých. Praha. FRPSP, 2007.

   KALEJLA , M.: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta 2014

   KALINA, K.: Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup, Svazek 1. Úřad vlády České republiky, 2003.

   KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Texty k distančímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012.

   KRAHULCOVÁ, B. Dyslalie, patlavost. Beakra 2007.

   KOUKOLÍK, F.: Mozek a jeho duše. Praha. Galén 2008

   LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002.

   LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003.

   KRYKORKOVÁ, H., VÁŇOVÁ, R. a kol. Učitel v současné škole. Praha: Univerzita Karlova  2010.

   LECHTA, V. Koktavost. Komplexní přístup. Praha: Portál, 2004.

   MACHU E., KOČVAROVÁ, I. a kol. Kvalita školy z hlediska péče o nadané žáky. Zlín“ Univerzita Tomáše Bati 2013.

   MUŽÁKOVÁ, M.: Byly to naše děti. O fenoménu lásky a sounáležitosti k rodičům a jejich dětem s mentálním postižením v každodennosti totality. Praha, Pedagogická fakulta, 2016,

   OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ,D.: Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 

   PATŘILOVÁ,D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno, MU, 2005.

   PIPEKOVÁ, J.(ed) : Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno. Paido 2006.

   SLOWÍK, J.: Speciální pedagogika. Praha. Grada 2007

   SLOWÍK, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha. Portál 2010

   ŠIŠKA, J.: Mimořádná dospělost..Praha. Karolinum 2005.

   VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006.

   OPATŘILOVÁ, Dagmar: Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno, 2013,.

   VALENTA, M. et al. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. Praha: Parta, 2013.

   VALENTA, M., MICHALÍK. J., LEČBYCH, M a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu.  Praha: Grada 2012.

   VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha:Portál 2002.

   ZGOLA, J., M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada 2003. 

   BENEŠ, P., VRUBEL M.,: Oftalmologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 2017.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V oblasti specializované odbornosti zvládá základní teorii i praxi, běžné i alternativní způsoby výchovy a vzdělávání jedinců se zdravotním i sociálním znevýhodněním. Má poznatky ze speciálně pedagogické diagnostiky a komplexní rehabilitace. S diagnostickou činností souvisí připravenost absolventa na včasnou intervenci, použití konkrétních metod a technik, které pomohou postiženému jedinci odstraňovat či zmírňovat jeho specifické problémy. Absolventi uplatní svou kvalifikaci ve školách, školských poradenských zařízeních, v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v zařízeních institucionální péče o děti, v nevládních organizacích, v nadacích a na úřadech práce apod.