Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Psychologie (7701T005)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Psychologie (N7701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  20 / 162

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Program studia poskytuje prohloubené a specializované poznatky a dovednosti v základních psychologických disciplínách v následujících hlavních oblastech: poradenská a školní psychologie, klinická psychologie a psychopatologie, psychologie osobnosti a vývojová psychologie. Velký důraz je kladen též na výzkumnou průpravu a na stáže v zařízeních praxe. Součástí studia je široká nabídka povinně volitelných kurzů. Studijní program je koncipován tak, aby byl v souladu s mezinárodními požadavky European Diploma in Psychology. Cílem studia je příprava absolventů na výkon profese psychologa s důrazem na oblast školství a výchovy a vzdělávání (školní psycholog, poradenský psycholog). Absolvent bude připraven i pro práci ve zdravotnických a speciálních zařízeních, především pro práci s dětmi a mládeží v celé šíři spektra (se vzdělávacími potížemi, vývojovými poruchami i osobnostními). V ostatních profesních specializacích získá základy pro další vzdělání v oboru psychologie. Do vzdělávání v klinické psychologii mohou vstoupit pouze absolventi bakalářského oboru Psychologie, Psychologie – Speciální pedagogika v programu Psychologie nebo Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku v programu Psychologie.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu a lze v ní získat maximálně 100 bodů.

   V písemné zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Psychologie na PedF UK (viz Státní závěrečné zkoušky Bc studia - otázky; tamtéž doporučená literatura). Test je tvořen úlohami s výběrem z nabízených odpovědí, obsahuje 15 % úloh, které jsou formulovány v angličtině na úrovni jednodušších odborných textů. Ukázky otázek z přijímacího testu jsou na webu katedry psychologie.

   Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 136 otázek. Po převedení výsledku uchazeče na stobodovou stupnici se jedna správná odpověď (1 bod hrubého skóru) rovná přibližně 0,75 bodu finálního výsledku (čistého skóru).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Viz literaturu doporučenou ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského programu Psychologie, oboru Psychologie-Speciální pedagogika: http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=116

   Ukázku modelového testu naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má prohloubené a specializované poznatky a dovednosti v základních psychologických disciplínách v následujících hlavních oblastech: poradenská a školní psychologie, klinická psychologie a vývojová psychologie. Má dovednosti práce v psychologickém výzkumu a důkladné zkušenosti z odborných stáží. Jeho znalosti a dovednosti odpovídají požadavkům Evropského certifikátu z psychologie (European Certificate in Psychology).