Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Pedagogika předškolního věku (7501T010)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Pedagogika (N7501)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  24 / 48

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Navazující magisterské studium Pedagogika předškolního věku spočívá v prohloubené teoretické, odborné i výzkumné přípravě zaměřené na předškolní vzdělávání, psychologické disciplíny, na specializační nabídku povinně volitelných modulů (Speciální pedagogika, Studium raného dětství, Environmentální výchovy, Školský management). Předměty studijního plánu jsou orientovány např. na hodnotový systém a práva dítěte, pedagogický výzkum, na vývojovou psychologii a psychologii osobnosti s přesahem na psychologickou diagnostiku a poradenství, na vztahy preprimárního a primárního vzdělávání v národním i zahraničním pojetí, na vzdělávací podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a didaktické aplikace směřující ke komplexní podpoře pregramotnosti v předškolním vzdělávání. V souvislostech provázaných s proměnou současných názorů na předškolní dítě, které spojují důležitost kvality výchovy a vzdělávání s naplňováním jeho individuálních potřeb a možností, má studijní plán vyváženou koncepci v obsahu povinných a povinně volitelných předmětů. Student je vzděláván pro celou šíři profesních kompetencí v oblasti pedagogické, řídící, poradenské a výzkumné se zaměřením na děti předškolního věku.
   Studijní plán oboru najdete na této adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Upřesnění termínů přijímacích zkoušek:

   Talentové zkoušky: 23.04.2019 – 26.04.2019 (náhradní termín 13.05.2019 – 14.05.2019)

   Ústní zkoušky: 06.06.2019 – 14.06.2019 (náhradní termín 24.06.2019 – 25.06.2019)

   1. Talentová zkouška
   Ověřování talentových předpokladů a teoreticko-didaktických znalostí:
       a) Hudební výchova: max. 10 b.
       b) Tělesná výchova: max. 10 b.
       c)  Výtvarná výchova: max. 10 b.
   2. Ústní zkouška max. 35 b.
   3. Souvislá učitelská či vychovatelská praxe v předškolním zařízení max. 15 b.
   4. Hodnocení relevantních kurzů, stáží, vlastní odborné publikační činnosti, vedení vzdělávacích kurzů max. 10 b.
   Celkem max. 90 bodů.

   Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči, kteří u nejméně dvou talentových zkoušek obdrží 0 b., nepostupují k ústní části zkoušky. To platí i pro uchazeče se sluchovým postižením, kteří se na základě žádosti nezúčastní talentové zkoušky z hudební výchovy.

   Zkouška ověřuje talentové a metodické předpoklady a znalosti z hudební, výtvarné a tělesné výchovy a v ústní části pak hlubší orientovanost v pedagogické a psychologické problematice předškolního období. Předpokladem pro přijetí je absolutorium bakalářského studijního oboru učitelství pro mateřské školy, popřípadě jiného bakalářského oboru se zaměřením na problematiku výchovy a vzdělávání v předškolním období, doložené diplomem o státní závěrečné (bakalářské) zkoušce. Předpokládá se také, že uchazeč by měl mít ověřenou praxi v předškolním zařízení (min. 1 rok), což bude bodově bonifikováno. Uchazeč nesmí mít vadu řeči nebo výslovnosti.

   1. TALENTOVÁ ZKOUŠKA
   Ověřování talentových předpokladů a teoreticko didaktických znalostí: Hudební výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, podrobnosti viz dále.

   a) HUDEBNÍ VÝCHOVA: max. 10 bodů

   Při úvodním rozhovoru komise písemně zaznamená absolvovanou vysokou školu uchazeče a jeho dosavadní hudební zkušenosti. Zkouška se skládá z písemného testu, z prověření hry na klavír se zpěvem a ze zkoušky hudebnosti. Získané body se sčítají.

   • Písemná zkouška - maximálně lze získat 3 body

   Uskuteční se formou testu před zkouškou praktickou. Jeho obsahem jsou základní vědomosti z hudební teorie, ze světových a českých dějin hudby a z hudební didaktiky. S výsledky testu se uchazeč seznámí v průběhu zkoušky praktické.

   • Hra na klavír se zpěvem (je možné zahrát též na další hudební nástroje: kytaru, akordeon, housle, flétnu a další) – maximálně lze získat 4 body

   Uchazeč musí projevit dovednost hry na klavír u 20 písní pro děti předškolního věku, včetně jejich transpozice do jiných tónin.  Při zkoušce musí uchazeč na klavír zahrát, nestačí předložit doklady o hudebním vzdělání. Tato část zkoušky je zásadní pro celkové hodnocení předpokladů ke studiu. Pokud uchazeč předvede hru na další hudební nástroj (s sebou přinesený akordeon, kytaru, housle), může obdržet maximálně jeden bod navíc.

   • Zkouška hudebnosti - maximálně je možné získat 3 body

   Uchazeč zazpívá píseň, kterou si připravil bez doprovodu klavíru. Zkoušející pak prověří pěveckou reprodukci zahraných tónů, zpěv jednotlivých tónů z dvoj a trojzvuků, rytmické cítění (pravidelné dělení rytmické pulzace na poloviční, třetinové a čtvrtinové hodnoty), hudební paměť melodickou a rytmickou (opakování modelu zpěvem nebo tleskáním) a tvořivé schopnosti (k zadanému rytmicko-melodickému předvětí dotvořit závětí a zmelodizovat a zrytmizovat dětské říkadlo). Komise posoudí kvalitu jeho hudebnosti v bodovém rozpětí od 0 do 3 bodů.


   b) TĚLESNÁ VÝCHOVA: max. 10 bodů

   Vědomostní test z teorie a didaktiky tělesné výchovy pro předškolní věk  (max. zisk 6 bodů)

   Praktické talentové zkoušky:

    

   GYMNASTIKA:

   Stoj spatný – připažit – kotoul vzad do vzporu stojmo - vzpřim – připažit – výkrokem pravé/levé přemet stravou vpravo/vlevo do stoje spatného – připažit.

   Stejné požadavky pro muže i ženy, bez úlev pro věkové kategorie.
   Hodnotí se dle pravidel sportovní gymnastiky - správné technické provedení  = 2 body.

    

   SPORTOVNÍ HRY:

   1) Driblink v běhu po ležaté osmičce, střídat pravou a levou ruku.

   Správné provedení =  1 bod, nesprávně = 0 bodů.                                    

   Hodnotí se způsob a technika provedení v souladu s pravidly a taktikou sportovních her.

    

   PLAVÁNÍ:

   Po startovním skoku do vody uplavat 100m  v limitu ženy do 2:20 min a muži do 2:10 min. Uchazeč plave jedním z plaveckých způsobů, který je stanoven pravidly plavání. Plavecké způsoby není možné v průběhu plavání měnit. Součástí 100 metrové tratě je startovní skok střemhlav (šipka), který je proveden ze startovního bloku a to i při zvoleném plaveckém způsobu znak. Během plavání není možné stoupat na dno bazénu či chodit, chytat se plaveckých drah nebo okrajů bazénu.

   Hodnocení:
   ženy: čas do 2:20 = 1 body, čas nad 2:20 = 0 bodů

   muži: čas do 2:10 = 1 body, čas nad 2:10 = 0 bodů

   Splnění limitu = 1 bod, nesplnění = 0 bodů.

   Pozn.: Uchazeči musí mít plaveckou čepici. Každý uchazeč si přinese s sebou zámeček na skřínku.
   Pokud uchazeč bude ohodnocen dvěma nulami, výsledek celé zkoušky z TV = 0 bodů.

   Pro přijetí na studium učitelství pro mateřské školy se vyžaduje  I. nebo II. zdravotní skupina. Během studia nemohou být posluchači od TV osvobozeni.

   Pravidla pro jednotlivé sporty uchazeč nalezne na http://ktv.pedf.cuni.cz.

    
   c) VÝTVARNÁ VÝCHOVA: max. 10 bodů

   Rozsah zkoušky: 60 minut. Maximální počet dosažených bodů: 10.

   Zaměření zkoušky: Talentová přijímací zkouška z Výtvarné výchovy prověřuje vizuální gramotnost uchazeček/uchazečů a ověřuje jejich předpoklady k vedení výtvarných činnosti v mateřské škole.

   Průběh zkoušky: Uchazeč/ka napíše na maximálně deset řádek (do formuláře o kapacitě 957 znaků) odpovědi na otázky k předložené reprodukci uměleckého díla a toto, případně jiné předložené dílo, kresebně interpretuje. Obrazové reprodukce a kritéria věcné správnosti verbálních odpovědí budou vycházet z doporučené odborné literatury. Uchazeč/ka dále provede analýzu dětské kresby, a to tak, že z nabídky rysů dětské kresby vybere ty, které budou zastoupeny na předloženém příkladu dětské kresby, a na pěti řádcích (645 znaků) vysvětlí, kde a jak jsou na obrázku zastoupeny.

   Příprava na zkoušku: Pro přípravu doporučujeme věnovat pozornost uvedené odborné literatuře, dále doporučujeme opakovaně navštívit Národní galerii, především Veletržní palác, případně jej mohou nahradit významné regionální galerie moderního a současného umění. Dále doporučujeme (především zájemcům o studium specializace Výtvarná výchova) prostudovat a autorsky kresbou interpretovat například práce V. Hollara, G. Morandiho, J. Lindovského. Zkušenost s kresbou lze získat studiem originálů vystavených v galeriích nebo studiem reprodukcí z odborné literatury.

   Vybavení ke zkoušce: Uchazečky/uchazeči si ke zkoušce přinesou psací potřeby, obyčejnou měkkou tužku, případně gumu.

   Hodnocení: Kritéria hodnocení verbálních výpovědí: věcnost, poučenost, komplexnost a odborná jazyková úroveň, to vše měřeno s ohledem na předepsané studijní zdroje.

   Kritéria hodnocení kresebných interpretací: přesnost kompozice, smysl pro proporce, projevené pochopení výtvarných médií (např. ve způsobu stylizace, zjednodušení), práce s linií, plochou a světelným kontrastem. 

   Všechny interpretace bude posuzovat tříčlenná komise.

   Modelovou otázku naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   ÚSTNÍ ZKOUŠKA

   Pohovor zjišťující odbornou orientaci v oboru, schopnost formulovat a vysvětlit základní pedagogické kategorie a témata především se zaměřením na předškolní výchovu. K ústnímu pohovoru uchazeč předloží seznam prostudované odborné pedagogicko-psychologické literatury, který je výchozím podkladem pro ústní pohovor, během kterého se zjišťuje schopnost logického a kritického myšlení, odborná argumentace atd.

   Vzhledem k tomu, že studium navazuje na základní profesní kvalifikaci Učitelství pro mateřské školy, uchazeč má v ústní zkoušce prokázat dobrou informovanost a orientovanost v problematice předškolního vzdělávání. Znalost stěžejní odborné literatury a periodik prokáže v předloženém seznamu titulů, které prostudoval. V průběhu ústní zkoušky by měl uchazeč rovněž prokázat schopnost reflektovat, analyzovat a hodnotit vlastní pedagogickou činnost a umět vyvozovat a zdůvodňovat z toho plynoucí pedagogická opatření. Výchozí pro ústní zkoušku je předložení seznamu prostudované odborné literatury, případně vlastní publikační činnosti.

   SOUVISLÁ UČITELSKÁ PRAXE

   Souvislá učitelská praxe v předškolním zařízení ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (jedná se o zaměstnanecký poměr, ne o praxi v průběhu studia)
   min. 1 rok 5 bodů
   2 roky 8 bodů
   3–4 roky 10bodů
   5 a více let 15 bodů
   Započítává se pouze souvislá pedagogická praxe v délce trvání min. 1 rok  do data podání přihlášky ke studiu.

   Uchazeč doloží souvislou pedagogickou praxi na doporučeném formuláři „Potvrzení o pedagogické praxi", který je dostupný v aplikaci elektronické přihlášky na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska nebo na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči, nejpozději do 28. 2. 2019.

   HODNOCENÍ MIMOŘÁDNÝCH KURZŮ A ODBORNÝCH AKTIVIT
   Dlouhodobé kurzy, stáže zaměřené na předškolní vzdělávání (např. trvající jeden rok, rozsah min. 100 hod. a zakončené závěrečnou prací/zkouškou): max 3 body
   Osobní vedení vzdělávacích kurzů: 2 body
   Vlastní odborná publikační činnost: 2 body
   Zahraniční stáže: 3 body
   Celkem max. 10 bodů

   Veškeré doklady k doplňujícím bonifikacím uchazeč doloží nejpozději do 28. 2. 2019. Doklady doručené po 28. 2. 2019 nebudou bonifikovány.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.04.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč je schopen absolvovat studijní obor z hlediska tělesné výchovy; tuto skutečnost dokládá potvrzením lékaře.

   Uchazeč netrpí vadou řeči a výslovnosti; tuto skutečnost dokládá potvrzením logopeda; uchazeč se sluchovým postižením může podat žádost o udělení výjimky z dodání potvrzení logopeda, že netrpí vadou řeči a výslovnosti, součástí dokumentu může být žádost o nekonání talentové zkoušky z hudební výchovy; žádost odevzdává současně s přihláškou ke studiu a potvrzením odborného lékaře o sluchovém postižení (do 28. 2. 2019).

   Potvrzení logopeda a potvrzení lékaře o schopnosti absolvovat studijní obor z hlediska tělesné výchovy (během studia nemohou být posluchači od TV osvobozeni) je nutné dodat do 28. 2. 2019.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Výtvarná výchova

   HAZUKOVÁ, H. Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2012.

   HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy I. UK Praha - Ped F, 2005.

   HAZUKOVÁ,H. - DVOŘÁKOVÁ, M. Situace ve výtvarné výchově. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002.

   HIRSCHOVÁ, J.; ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním IV. Praha: Práce, 1996

   BLÁHA, J.; SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: Práce,

   FULKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Fortuna 1999.

   KITZBERGEROVÁ, L. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014 Dostupné na: http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353.html

   RVP PV dostupné na:http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-pro-vseobecne-vzdelavani

    

   Hudební výchova

   HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby. Praha: Univerzita Karlova, 2007.

   KODEJŠKA, M. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. 1. vydání. Praha: UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2002.

   KODEJŠKA, M. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a v ZŠ. Praha: Portál, 1996.

   TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005.

   ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2003.

    

   Tělesná výchova

   DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007. 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/ka získá náročnou teoretickou přípravu z předškolní pedagogiky a specializovanou profesní kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání předškolního dítěte. Je připraven/a pro inovační výchovnou, koncepční, řídící, hodnotící, diagnostickou, intervenční a poradenskou činnost v oblasti předškolní výchovy. Má široké možnosti uplatnění pracovat jako specialista v různých zařízeních předškolního vzdělávání a sociální i speciálně pedagogické péče, v nichž jde o podporu, zprostředkování a rozvoj vzdělávacích a kulturních hodnot, zaměřených na individuální rozvoj osobnosti dítěte včetně dítěte se zvláštními výchovnými potřebami a jeho rodičů.