Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství pro mateřské školy (7531R001)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  32 / 97

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studium je zaměřeno na přípravu učitelů mateřských škol s prohloubenou zájmovou specializací v esteticko-výchovných oborech: konkrétně ve výtvarné, hudební, tělesné a dramatické výchově a s nabídkou dalších kurzů orientovaných např. na alternativní výchovné programy, předškolní vzdělávání v kontextu Evropy, na základy pregramotnosti čtenářské, přírodovědné, matematické, informační, dále na sociální znevýhodnění dětí a integraci a inkluzi v mateřských školách. Stěžejním naplněním obsahu studia jsou předměty pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky a jim příbuzné vědní disciplíny. V souvislosti s nimi jsou i esteticko-výchovné předměty s didaktikou ve vazbě na dítě předškolního věku. Vedle přednášek a seminářů jsou do studia zahrnuty praktické formy výuky a osobnostní rozvoj.


   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Upřesnění termínů přijímacích zkoušek:

   Talentové zkoušky: 23.04.2019 – 26.04.2019 (náhradní termín 13.05.2019 – 14.05.2019)

   Ústní zkoušky: 06.06.2019 – 14.06.2019 (náhradní termín 24.06.2019 – 25.06.2019)

   1. Talentová zkouška max. 45 b.
   2. Ústní zkouška max. 40 b.
   3. Souvislá učitelská nebo vychovatelská praxe v předškolním zařízení včetně praxe na pozici asistent pedagoga max. 10 b.
   4. Mimořádné kurzy a stáže max. 5 b.

   Celkem max. 100 b.

   Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči, kteří u nejméně dvou talentových zkoušek obdrží 0 b., nepostupují k ústní části zkoušky. To platí i pro uchazeče se sluchovým postižením, kteří se na základě žádosti nezúčastní talentové zkoušky z hudební výchovy.
   Hlásí-li se uchazeč na obě formy studia, vykoná talentovou i ústní zkoušku pouze pro jednu formu studia.

   Ad 1) Talentová zkouška
   a) Hudební výchova max. 15 b.
   b) Tělesná výchova max. 15 b.
   c) Výtvarná výchova max. 15 b.

   Celkem max. 45 b.

   Ad 2) Ústní zkouška
   Pohovor z českého jazyka a literatury – orientace v literatuře pro děti a mládež, všeobecný kulturní přehled včetně posouzení mluveného projevu (bez vady řeči a výslovnosti) max. 10 b.
   Pohovor z předškolní pedagogiky a motivace pro studium max. 30 b.

   V ústním pohovoru má uchazeč prokázat všeobecný kulturní rozhled, osobnostní předpoklady pro učitelství, zejména schopnost kultivovaného jazykového projevu, dovednost interpretovat text a orientovanost v dětské literatuře. U uchazeče je ověřován zájem o současné školské problémy a zájem o práci s dětmi, podle možnosti podložený vlastními zkušenostmi. Uchazeč nesmí trpět vadou řeči. Výchozí pro ústní pohovor je předložený seznam odborné pedagogicko-psychologické literatury a literatury pro děti.

   Doplňující bonifikace
   Ad 3)
   Souvislá učitelská nebo vychovatelská praxe v předškolním zařízení včetně praxe na pozici učitel/asistent pedagoga ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (zaměstnanecký poměr, ne praxe v průběhu studia), v rozsahu minimálně 1 rok do data podání přihlášky ke studiu:
   min. 1 rok 5 b.
   2 roky 8 b.
   3 a více let 10 b.
   Uchazeč doloží souvislou pedagogickou praxi na doporučeném formuláři „Potvrzení o pedagogické praxi", který je dostupný v aplikaci elektronické přihlášky na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska nebo na www.pedf.cuni.cz v sekci pro uchazeče nejpozději do 28. 2. 2019.

   Ad 4) Mimořádné kurzy, stáže
   Maturita na bilingvním gymnáziu 1 b.
   Státní a mezinárodní zkoušky z cizích jazyků: 2 b.
   Ukončené studium nebo stáž v zahraničí: 2 b.
   Celkem max. 5 b.
   Veškerá potvrzení k doplňujícím bonifikacím uchazeč doloží nejpozději do 28. 2. 2019. Doklady doručené po 28. 2. 2019 nebudou bonifikovány.

   a) Hudební výchova max. 15 b.

   Pří úvodním rozhovoru komise písemně zaznamená absolvovanou školu uchazeče a jeho dosavadní hudební zkušenosti.  Zkouška se skládá ze tří částí:

   1. Hra na klavír maximálně lze získat 5 bodů

   Uchazeč o studium může, ale nemusí zahrát na klavír jednu klavírní skladbu nebo píseň. Uchazeč si může vylepšit bodový zisk hrou na další jeden nebo dva nástroje použitelné ve školní hudební výchově. Tím může získat bonifikaci 1 bodu za každý nástroj, celkový součet bodů za tuto část zkoušky však nesmí překročit 5. Nástroj(-e) je nutné mít s sebou a připravit si repertoár, nestačí předložení dokladů (např. vysvědčení).

   2. Zpěv připravené písně - maximálně lze získat 5 bodů

   Komise při svém hodnocení přihlíží k náročnosti písně, k jejímu rytmicko intonačnímu provedení a také k výrazu. 

   3. Hudebnost – maximálně lze získat 5 bodů

   Zkoušející prověří pěveckou reprodukci zahraných tónů, zpěv jednotlivých tónů z dvoj a trojzvuků, rytmické cítění (pravidelné dělení rytmické pulzace na poloviční, třetinové a čtvrtinové hodnoty), hudební paměť melodickou a rytmickou (opakování modelu zpěvem nebo tleskáním) a tvořivé schopnosti (k zadanému rytmicko-melodickému předvětí dotvořit závětí a zmelodizovat a zrytmizovat zadané dětské říkadlo).

   b) Tělesná výchova max. 15 b.

   GYMNASTIKA:


   Stoj spatný – připažit – kotoul (vpřed) do dřepu  – předpažit – kotoul vzad do vzporu dřepmo a kotoul vzad do vzporu stojmo - vzpřim – výkrokem pravé/levé přemet stranou vpravo/vlevo do stoje spatného – připažit.

   Stejné pro ženy i muže, bez úlev pro věkové kategorie.
   Hodnotí se dle pravidel sportovní gymnastiky - technické provedení 0-4 body.
   (0 bodů = nevyhovující)

    

   TEST AEROBNÍ ZDATNOSTI

   Běh na 1000 m.

   Časový limit:

   do 5:10 = 3 body

   do 5:45 = 1 bod

   Běží se venku v terénu, po zpevněné cestě.

    

   SPORTOVNÍ HRY:

   1) Driblink v běhu po ležaté osmičce mezi kužely, střídat pravou a levou ruku.

   Správné provedení =  2 body, provedení s drobnými chybami = 1 bod, provedení s  hrubými chybami = 0 bodů.                                    

   2) Přihrávky trčením obouruč basketbalovým míčem o stěnu, ze vzdálenosti cca 3m, po dobu 30 sec.

   Správné provedení házení a chytání = 2 body, provedení s drobnými chybami = 1 bod, provedení s  hrubými chybami = 0 bodů.                                   

    

   Hodnotí se způsob a technika provedení v souladu s pravidly a taktikou sportovních her.

    

   PLAVÁNÍ:

   Po startovním skoku do vody uplavat 100m  v limitu ženy do 2:20 min a muži do 2:10 min. Uchazeč plave jedním z plaveckých způsobů, který je stanoven pravidly plavání. Plavecké způsoby není možné v průběhu plavání měnit. Součástí 100 metrové tratě je startovní skok střemhlav (šipka), který je proveden ze startovního bloku a to i při zvoleném plaveckém způsobu znak. Během plavání není možné stoupat na dno bazénu či chodit, chytat se plaveckých drah, nebo okrajů bazénu.

   Hodnocení:
   ženy: čas do 2:10 = 4 body, čas do 2:20 = 2 body, čas nad 2:20 = 0 bodů

   muži: čas do 2:00 = 4 body, čas do 2:10 = 2 body nad 2:10 = 0 bodů

   Pozn.: Uchazeči musí mít plaveckou čepici. Každý uchazeč si přinese s sebou zámeček na skřínku.

    

   Pokud uchazeč bude ohodnocen dvěma nulami, výsledek celé zkoušky z TV = 0 bodů.

   Pro přijetí na studium učitelství pro mateřské školy se vyžaduje I. nebo II. zdravotní skupina. Během studia nemohou být posluchači od TV osvobozeni.

   Pravidla pro jednotlivé sporty uchazeč nalezne na http://ktv.pedf.cuni.cz.

    

   c) Výtvarná výchova max. 15 b.

   Rozsah zkoušky: 50 minut. Maximální počet dosažených bodů: 15.

   Zaměření zkoušky: Talentová přijímací zkouška z Výtvarné výchovy prověřuje vizuální gramotnost uchazeček/uchazečů.

   Průběh zkoušky: Uchazeč/ka napíše na maximálně deset řádek (do formuláře o kapacitě 957 znaků) odpovědi na otázky k předložené reprodukci uměleckého díla a toto, případně jiné předložené dílo, kresebně interpretuje. Obrazové reprodukce a kritéria věcné správnosti verbálních odpovědí budou vycházet z doporučené odborné literatury.

   Příprava na zkoušku: Pro přípravu doporučujeme věnovat pozornost uvedené odborné literatuře, dále doporučujeme opakovaně navštívit Národní galerii, především Veletržní palác, případně jej mohou nahradit významné regionální galerie moderního a současného umění. Dále doporučujeme (především zájemcům o studium specializace Výtvarná výchova) prostudovat a autorsky kresbou interpretovat například práce V. Hollara, G. Morandiho, J. Lindovského. Zkušenost s kresbou lze získat studiem originálů vystavených v galeriích nebo studiem reprodukcí z odborné literatury.

   Vybavení ke zkoušce: Uchazečky/uchazeči si ke zkoušce přinesou psací potřeby, obyčejnou měkkou tužku, případně gumu.

   Hodnocení: Kritéria hodnocení verbálních výpovědí o díle: věcnost, poučenost, komplexnost a odborná jazyková úroveň, to vše měřeno s ohledem na předepsané studijní zdroje.

   Kritéria hodnocení kresebných interpretací: přesnost kompozice, smysl pro proporce, projevené pochopení výtvarných médií (např. ve způsobu stylizace, zjednodušení), práce s linií, plochou a světelným kontrastem. 

   Všechny interpretace bude posuzovat tříčlenná komise.

   Příklad otázky k první části zkoušky:

   Předložená reprodukce díla: Marc Chagall, Snoubenci před Eiffelovou věží, 1938-1939

   Úkoly a otázky k interpretaci:

   1.      Uvažte a zapište:

   co můžete říci o době, stylu a autorovi tohoto díla, jaké společenské a kulturní souvislosti si s dílem spojujete a jak můžete popsat kompozici tohoto díla.

   2.      Vnímejte a zakreslete základní obrazovou kompozici díla. Uvažte, jak v kresbě předat důležité informace o předložené malbě a využijte k tomu grafické prostředky dané předepsanými nástroji.

   Příklad správné verbální odpovědi:

   Obraz Marca Chagalla je ze třicátých let dvacátého století, obsahuje prvky kubismu a surrealismu. Stylově je Chagall unikátní. Obraz obsahuje symboly vycházející z prostředí židovské menšiny v Bělorusku, ze které autor pocházel, je zde také reprezentovaná Paříž, kde žil. Rozumím tomu tak, že autor díla, zobrazený na něm se svou nevěstou, ukazuje kouzlo vztahu dvou milenců, které se proplétá s kouzlem dvou různých prostředí a kultur. V kompozici je výrazné vertikální směřování, pohyb vzhůru. Celkově obraz působí snovým dojmem.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.04.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč je schopen absolvovat studijní obor z hlediska tělesné výchovy; tuto skutečnost dokládá potvrzením lékaře.

   Uchazeč netrpí vadou řeči a výslovnosti; tuto skutečnost dokládá potvrzením logopeda; uchazeč se sluchovým postižením může podat žádost o udělení výjimky z dodání potvrzení logopeda, že netrpí vadou řeči a výslovnosti součástí dokumentu může být žádost o nekonání talentové zkoušky z hudební výchovy; žádost odevzdává současně s přihláškou ke studiu a potvrzením odborného lékaře o sluchovém postižení (do 28. 2. 2019).

   Potvrzení logopeda a potvrzení lékaře o schopnosti absolvovat studijní obor z hlediska tělesné výchovy (během studia nemohou být posluchači od TV osvobozeni) je nutné dodat do 28. 2. 2019.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Doporučená literatura HV

   ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2003.

   KODEJŠKA, M. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2002.

   KODEJŠKA, M. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a v ZŠ. Praha: Portál, 1996.

   HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby. Praha: Univerzita Karlova, 2007.

   Doporučená literatura VV

   HIRSCHOVÁ, J., ŠAMŠULA, P. Průvodce výtvarným uměním IV. Praha: Práce, 1996.

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: Práce, 1997.

   FULKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Fortuna 1999.

   FULKOVÁ, M. Když se řekne... vizuální gramotnost. In Výtvarná výchova 4/2002, roč. 42. Praha: PedF UK, 2002.

   TŘEŠTÍK, M. Umění vnímat umění. Praha: Gasset 2011.

   HORÁK, O., FRANTA, J. Proč obrazy nepotřebují názvy. Praha: Labyrint 2014.

   Internetový zdroj:

   http://www.nuv.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-pro-vseobecne-vzdelavani

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent prokazuje teoretickou a praktickou přípravu ke kompetentnímu výkonu učitelské profese v mateřských školách a předškolních zařízeních v souladu s evropskými kompetencemi předškolního vzdělávání.