Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (7506R028 / 7504R235) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 24

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 

   Speciální pedagogika  je zaměřena na problematiku výchovy a vzdělávání osob s různými druhy a typy znevýhodnění ve světě současných edukativních trendů. Obor je zaměřen na podporu a rozvoj komunikačních strategií a aktivaci osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Cílem studia je připravit absolventa na práci v prostředí integrativního a inkluzivního vzdělávání na základních a středních školách. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Obor připravuje posluchače pro výkon povolání v oblasti umění a kultury se zaměřením na vzdělávání. Tvůrčí a teoretické složky studia jsou propojeny s univerzitními nároky.  

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 

   Písemný test: Test obecných studijních předpokladů, max. počet bodů 40. Test slouží k prověření vybraných typů dovedností a schopností nutných pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test znalostí ze střední školy, všichni uchazeči tak mají stejnou šanci prokázat, jak jsou schopni se připravit na jeho různorodost a jak dokáží pracovat s informacemi v zadání. TOSP poskytuje validní informaci o tom, jak jsou uchazeči schopni zvládat požadavky studia, sledovány jsou různé typy studijních dovedností a schopností a logického myšlení. Jednotlivé části testu jsou sestaveny s ohledem na obvyklé požadavky kladené na studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Testem se budou zjišťovat následující studijní schopnosti a dovednosti: verbální a analytické myšlení, neverbální myšlení, porozumění informacím, logické a konfigurační vztahy, pamětné učení aj. Test obecných studijních předpokladů je připravován pracovištěm Univerzity Karlovy.

   Test trvá 28 min.

   Pro přípravu na přijímací zkoušku mohou uchazeči využít zveřejněného modelového testu. Model Testu obecných studijních předpokladů naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací řízení do dvouoborového studia je dvoukolové:
   1) Oborový test
   2) Praktická oborová zkouška

   Přijímací řízení z výtvarné výchovy bude zaměřeno na prověření:


   a) orientace uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury
   b) vizuální gramotnosti uchazeček/uchazečů
   c) schopnosti využití výtvarných prostředků k autorskému vyjádření  

   1. kolo, oborový test, bodové rozpětí: 0–14 bodů,  

   celkem nejvíce 14 bodů 

   Maximální počet postupujících do druhého kola: 15

   2. kolo, praktická oborová zkouška, bodové rozpětí 0–26 bodů

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 40 bodů

   Popis prvního kola:

   Oborový test: 0–14 bodů

   Délka trvání testu je 21 minut.

   Oborový test prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost) a v dalších uměleckých oborech (literatura, hudba, divadlo, film a jiné). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře (důležitá jména, výstavy, ceny). Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál 14 otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v literatuře doporučené k přípravě a z dokumentace významných výstav a kulturních událostí roku.

    Pro přípravu na oborový test doporučujeme:

   Věnujte soustředěnou pozornost odborné literatuře uvedené v závěru těchto pokynů. Seznamte se i s podobami současné knižní tvorby pro děti. Opakovaně navštivte NG – Veletržní palác a významné regionální galerie, sledujte probíhající výstavy moderního a současného umění. Rozvažujte o vybraných dílech z hlediska obsahu, formy a společensko-historického kontextu.

    

   Popis druhého kola

   Praktická oborová zkouška:

   2 A) komisionální posouzení domácích prací: 0–2 body

   2 B) čtyři výtvarné úkoly po max. 6 bodech: 0–24 bodů

   Maximální počet bodů za praktickou oborovou zkoušku: 26 bodů

   Trvání zkoušky: 5 hodin (včetně přestávek)

    

   Ad 2 A) Domácí práce uchazeč/ka přinese k praktické oborové zkoušce v deskách maximální velikosti A1. Desky musí být označeny čitelnou informací o uchazeči v pořadí:

   Typ studia: DVOUOBOR BC

   Příjmení, křestní jméno, adresa

   Nalepený štítek v minimální velikosti 10 x 10 cm s velkým počátečním písmenem

   příjmení uchazeče.

    

   Uchazeč/ka předloží domácí práce na 10 listech nejvýše velikosti A1.

   Rozměrnější práce nebo práce prostorové mohou být, v rámci určeného počtu deseti listů, dokumentovány fotografiemi nebo barevnými počítačovými tisky a rovněž nalepeny na papírech. Základem pro hodnocení domácích prací jsou originály kreseb a maleb, které by měly být nejméně na šesti listech souboru.

   Každý z listů musí být na zadní straně čitelně podepsán.

   Komise nepřijme k hodnocení jinak adjustované kolekce ani tištěná tematická portfolia.

   Desky s domácími pracemi si uchazeč/ka odnese po ukončení zkoušky.

   Domácí práce jsou odbornou komisí hodnoceny v rozmezí 0–2 body.

    

   Ad 2 B) Druhá část praktické oborové zkoušky se skládá ze čtyř výtvarných úkolů (za každý úkol může uchazeč/ka získat 0–6 bodů):

   1. kresebná studie podle skutečnosti (kresba tužkou) - kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny čtyř předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   2. volná malířská interpretace (tempera) určeného námětu z oblasti tradičních témat základů evropské kultury nebo témat ze všedního života lidí.

   3. série tří kreseb určeného tématu (pero a tuš nebo tenký černý fix) - návrh tří ilustrací, tři okénka filmu – storyboard, tři okénka komiksu, nebo tři přípravné kresby ke grafickému cyklu

   4. modelování – prostorová etuda realizovaná v sochařské hlíně. Modelování dle skutečnosti.

    

   Kritéria pro hodnocení praktické oborové zkoušky:

   1. a) rozvržení (umístění) kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů

   1. b) vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu

   1. c) vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů

   2. a) míra tvořivé interpretace obsahové roviny tématu

   2. b) smysl pro barevné řešení v logice obsahu tématu

   2. c) výběr výtvarných prostředků a obrazová jednota celku

   3. a) schopnost postihnout podstatu zadaného tématu

   3. b) charakter a citlivost kresby

   3. c) originalita a rozmanitost jednotlivých kreseb ve vztahu k třídílnému celku

   4. a) smysl pro prostorové vztahy pozorované skutečnosti

   4. b) cit pro hmotu, proporce

   4. c) celkový charakter autorského vyjádření, výtvarný rukopis

   K přípravě na praktickou oborovou zkoušku doporučujeme:

   1) vytvářejte kresebné studie drobných zátiší (papírové skládačky, uzly na textilu, části dětské stavebnice, aj.) měkkými kreslicími materiály, studujte světelné vztahy, objemy, proporce, struktury, studujte tvorbu uměleckých autorit – kreslířů

   2) prozkoumejte základní témata evropské kultury (mýty, báje, pověsti). Stejně vážně studujte témata všedního života lidí. Příklady zadávaných námětů: Cesta dopravními prostředky / Přeplněná plovárna / Návod k použití běžného předmětu apod.

   3) vytvářejte volné kresebné studie, sledujte významné produkce ilustrátorské, komiksové. Příklady zadávaného námětu: Slavnost pod starým stromem / Dům, ve kterém nikdo nebydlí / Cirkus zezadu (cirkusové zázemí) / apod.

   4) všestranně se seznamujte s prostorovou tvorbou, modelujte podle skutečnosti, tvořte objekty reagující na současné umění, studujte sochařskou tvorbu v historii výtvarného umění

   K praktické oborové zkoušce si přineste: 1) měkkou tužku, plastickou pryž, 2) sadu temperových barev, štětce, nádobku na vodu a hadřík, 3) pero a černou tuš nebo tenký černý fix, 4) malou sadu špachtlí

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 

   Model testu obecných studijních předpokladů naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL, Práce 1997 a další vyd.

   GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1991.

   CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994.

   LINDAUROVÁ, L. a kol. Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014.

   MORGANOVÁ, P. ed. Začátek století/Beginning of the Century. Praha. Arbor vitae, 2012.

   ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., BLÁHA, J., HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarným uměním I - IV. Praha, SPL, Práce 1994 - 1996 a další vyd.

   ŠEVČÍK, J.; ŠEVČÍKOVÁ, J. Texty. Praha: Tranzit.cz, 2010.

   TŘEŠTÍK, M.: Umění vnímat umění. Praha: Gasset, 2011

   časopisy Flash Art, Art&Antiques a další

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 

   Absolvent disponuje znalostmi speciální pedagogiky využitelnými v práci asistenta pedagoga nebo osobního asistenta s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro práci projektového manažera v neziskových organizacích, nadacích, aj.organizacích pro podporu vzdělávání osob se speciálními potřebami a na úřadech práce.

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent oboru využívá výtvarné aktivity jako prostředek rozvoje tvořivé osobnosti a současně jako specifický nástroj kultivace dítěte i dospívajícího. Těchto znalostí a dovedností umí využívat v mimoškolní zájmové činnosti, v zařízeních pro děti a mládež, ve správní sféře i v řadě výtvarně-kulturních organizací a institucí.