Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (7504R233 / 7507R047) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 11

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Cílem studijního oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti komplexně připravené v oblasti hudební teorie a praxe, a to v rozsahu daném možnostmi a potřebami oboru samotného.

   Priority oboru spočívají ve výchově k estetickému vnímání, chápání, analýze, hodnocení a k pěvecké i nástrojové interpretaci hudby na základě absolvovaných hudebně teoretických a praktických disciplín, v úloze přípravy na navazující magisterské studium oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hudební výchova, případně však také na výkon povolání ve státní správě, soukromé sféře, ve výchovných zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v oblasti kultury s akcentací regionálního působení, v zájmovém vzdělávání a činnosti dospělých.

   Povinný základ studia tvoří hudebně teoretické disciplíny, nepostradatelné v systematickém hudebním vzdělání – harmonie a základy kontrapunktu, hudební formy, dějiny hudby atd., představující organickou součást množiny povinných předmětů. Rozvoj hudebních dovedností zabezpečuje hlasová a nástrojová příprava, základy taktovací techniky atd. s ohledem na využití jak ve výše uvedených povoláních, tak i v dalším navazujícím magisterském studiu. Obsah a cíle studia zabezpečují tedy hudební vzdělání, jež je dostačující pro výkon výše uvedených povolání, avšak zároveň neposkytuje dostatečný základ pro práci učitele hudební výchovy.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

   Cílem studijního oboru Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání je vybavit studenta soustavou základních teoretických poznatků a praktických dirigentských dovedností v odborných disciplínách, především v taktovací technice, v analýze sborové partitury z hlediska jejího interpretačního ztvárnění a v instrumentálních činnostech. Priority oboru spočívají dále v rozvíjení analytických schopností hudebního sluchu, v hlasovém školení, ve výcviku pohotového čtení a v klavírní interpretaci sborových partitur. Záměrem studia je teoretická příprava budoucího sbormistra, která by měla pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Učitelství VVP pro ZŠ, SŠ a ZUŠ – sbormistrovství. Obsah a cíle studia zabezpečuje hudební vzdělání s absencí hudebně didaktických disciplín, které jsou předpokladem pro samostatnou sbormistrovskou činnost.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b. 

   2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b. 

   Přijímací zkoušky ze 2. oboru (Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání) se zúčastní pouze ti uchazeči, kteří v talentové zkoušce z 1. oboru (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání) získali v celkovém součtu více než třetinu možných bodů, tj. minimálně 14.

   Celkem max. 80 b. 


   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je talentová. 
   Uchazeč může získat v talentové přijímací zkoušce max. 40 bodů. Předmětem talentové zkoušky je prověrka celkové hudebnosti, zjištění úrovně pěveckých dovedností a stupně technické vyspělosti ve hře na klavír nebo na housle. (U houslistů je vyžadována základní orientace na klaviatuře a hra na klavír na úrovni jednoduchého doprovodu lidové písně.) 
   Uchazeč může prokázat hru i na další klasické hudební nástroje použitelné ve školní hudební výchově a může v rámci talentové zkoušky, část Hra na nástroj, získat bonifikaci 1 bodu za každý nástroj. (Celkový součet bodů za Hru na nástroj však nesmí překročit 10 bodů.) Nástroj je nutné mít s sebou a připravit si repertoár, nestačí předložení dokladů (např. vysvědčení). 

   1. Zpěv (max. 10 bodů) 
   2 kontrastní lidové písně a capella 
   Podmínkou je správná výslovnost a zdravý hlas, schopný vývoje. 

   2. Hudebnost (max. 20 bodů) 
   Pěvecká transpozice lidové písně od jiného tónu nebo v jiné tónině 
   Improvizovaný zpěv paralelního druhého hlasu k lidové písni 
   Reprodukce předehraného tónu (i mimo zpěvní polohu hlasu), analýza harmonicky hraných dvojzvuků, trojzvuků a čtyřzvuků 
   Pěvecká reprodukce rytmicko-melodických modelů 
   Reprodukce rytmických modelů hrou na tělo 
   Vokální kreativita - doplňování předehraných předvětí do period 
   Rytmizace a melodizace říkadel 

   3. Hra na nástroj (max. 10 bodů) 

   UCHAZEČ PŘILOŽÍ K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE NASKENOVANÉ SDĚLENÍ, ZDA TALENTOVOU ZKOUŠKU ZE HRY NA NÁSTROJ VYKONÁ NA KLAVÍR NEBO NA HOUSLE.

   3.1 Klavír 
   2 etudy, např. Czerny, op. 261, 849, 299 
   1 polyfonní skladba, např. Bach: Malá preludia a fughetty, Dvojhlasé invence, Temperovaný klavír 
   1 věta z klasické sonáty nebo sonatina 
   1 skladba z období romantismu na úrovni Mendelssohnových Písní beze slov, Schumannových Dětských scén, Schubertových Moments musicaux apod. 
   1 skladba novějšího stylového období podle vlastního zájmu a zaměření 
   Harmonizace lidové písně a její transpozice do jiné tóniny

   Hra zpaměti není podmínkou. 

   3.2 Housle 
   Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv 
   2 etudy Mazase nebo Kreutzera 
   Přednesová skladba na úrovni Dvořákových Romantických kusů, sonatin P. Ebena apod.

   Hra zpaměti není podmínkou.

    

   Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

   V přijímací zkoušce lze získat max. 40 b. Předmětem talentové zkoušky z oboru Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání je zjištění rozsahu a kvality praktických zkušeností sborového zpěváka, pěvecké pohotovosti, dirigentských předpokladů a zběhlosti ve hře na klavír.
   Zúčastní se jí pouze ti uchazeči, kteří v talentové zkoušce z oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání získali v celkovém součtu více než třetinu možných bodů, tj. minimálně 14.

   1. Pěvecké předpoklady (max. 12 bodů)

   1.1 Zpěv sborových partů (soprán i alt, tenor i bas, max. 6 bodů)
   A. Dvořák: Eja mater (z kantáty Stabat mater), se zvukovou nahrávkou (nahrávku zabezpečí katedra)

   1.2 Zpěv jednoduché tonální melodie z listu (max. 6 bodů)

   2. Dirigentské předpoklady (max. 14 bodů)

   2.1 Dirigování připravené sborové skladby s klavírní korepeticí (max. 7 bodů)
   B. Smetana: Má hvězda, Západ slunce (ze Tří ženských zpěvů). Korepetici zabezpečí katedra

   2.2 Dirigování připravené skladby s nahrávkou (max. 7 bodů)
   A. Dvořák: Slovanský tanec č. 8, V. Novák: Zamilovaní (ze Slovácké suity). Nahrávku zabezpečí katedra

   3. Klavírní předpoklady (max. 14 bodů)

   3.1 Hra připravené sborové partitury (max. 7 bodů)
   W. A. Mozart: Ave verum corpus (verze pro smíšený sbor a capella). Uchazeč může použít vlastní notový materiál.  

   3.2 Hra jednoduché sborové partitury z listu (max. 7 bodů)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.04.2019 Do: 26.04.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 13.05.2019Do: 14.05.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2003.

   Party a partitury evropské klasické nástrojové hudby 18.-20. stol. Notový materiál.

   Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

   PECHÁČEK, S. Základy taktování. Praha: PedF UK, 2003.

   PECHÁČEK, S. Česká sborová literatura III/A (od poloviny 20. století). Praha : UK – PedF, 2017

   STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra.

   CANTUS, časopis pro sborové umění (vydává Unie českých pěveckých sborů).

   Party a partitury evropské klasické vokální a vokálně instrumentální hudby 18.-20. stol. Notový materiál.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Bližší informace naleznete na stránkách katedry: http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/pripravne-kurzy-k-talentovym-zkouskam/.

    

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent bakalářského studia není kvalifikován jako učitel, ale ve školní praxi se může uplatnit jako asistent učitele. Může nalézt uplatnění ve státní správě nebo soukromé sféře jako asistent v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v oblasti kultury a vzdělávání.

   Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

   Výstupem ze studia není učitelská kvalifikace. Absolvent je profesně vybaven pro pozici pomocného sbormistra se znalostmi a dovednostmi ve složce oborově předmětové a složce všeobecně vzdělávací. Má základní povědomí o práci učitele prostřednictvím úvodu do pedagogiky, sociální pedagogiky a motivační praxe a základních psychologických disciplín.