Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (7504R233 / 7507R046) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 18

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Cílem studijního oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti komplexně připravené v oblasti hudební teorie a praxe, a to v rozsahu daném možnostmi a potřebami oboru samotného.

   Priority oboru spočívají ve výchově k estetickému vnímání, chápání, analýze, hodnocení a k pěvecké i nástrojové interpretaci hudby na základě absolvovaných hudebně teoretických a praktických disciplín, v úloze přípravy na navazující magisterské studium oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hudební výchova, případně však také na výkon povolání ve státní správě, soukromé sféře, ve výchovných zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v oblasti kultury s akcentací regionálního působení, v zájmovém vzdělávání a činnosti dospělých.

   Povinný základ studia tvoří hudebně teoretické disciplíny, nepostradatelné v systematickém hudebním vzdělání – harmonie a základy kontrapunktu, hudební formy, dějiny hudby atd., představující organickou součást množiny povinných předmětů. Rozvoj hudebních dovedností zabezpečuje hlasová a nástrojová příprava, základy taktovací techniky atd. s ohledem na využití jak ve výše uvedených povoláních, tak i v dalším navazujícím magisterském studiu. Obsah a cíle studia zabezpečují tedy hudební vzdělání, jež je dostačující pro výkon výše uvedených povolání, avšak zároveň neposkytuje dostatečný základ pro práci učitele hudební výchovy.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

   Bakalářský studijní obor Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání je určen absolventům hudebně zaměřených gymnázií, absolventům druhých cyklů ZUŠ a těm absolventům konzervatoří, kteří chtějí svou hudebně profesionální zdatnost zaměřit do sociální oblasti. Absolvování oboru otevírá hudebně vzdělaným mladým lidem cestu do všech oblastí společenského života, kde je prioritou práce s lidmi na bázi získané odbornosti.

   Studijní obor má dvě specializace - hru na klavír a hru na smyčcové nástroje. Všechny nástroje jsou výraznou měrou zastoupeny i v oboru Hudební výchova.

   Studijní program klade na jedné straně důraz na rozvoj komunikačních a organizačních schopností, motivuje studenty ke spolupráci. Na druhé straně umožňuje individuální odborný růst a práci na osobní profilaci. Vše je podloženo studiem hudební teorie, historie a motivačních metodických a pedagogických předmětů. Projekt studijního programu je určen mladým lidem, kteří v oboru umělecké nástrojové interpretace již dosáhli vysoké úrovně a svou uměleckou erudici a vztah k hudbě chtějí zúročit pedagogickou, metodickou a kulturně sociální motivací.  

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b. 

   2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b. 

   K přijímací zkoušce z 2. oboru (Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání) přistupují pouze ti uchazeči, kteří získali v talentové zkoušce z 1. oboru (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání) maximálního počtu 10 bodů v kritériu 3. (Hra na nástroj).  

   Celkem max. 80 b. 


   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je talentová. 

   Uchazeč může získat v talentové přijímací zkoušce max. 40 bodů. Předmětem talentové zkoušky je prověrka celkové hudebnosti, zjištění úrovně pěveckých dovedností a stupně technické vyspělosti ve hře na klavír nebo na housle. (U houslistů je vyžadována základní orientace na klaviatuře a hra na klavír na úrovni jednoduchého doprovodu lidové písně.) 

   Uchazeč může prokázat hru i na další klasické hudební nástroje použitelné ve školní hudební výchově a může v rámci talentové zkoušky, část Hra na nástroj, získat bonifikaci 1 bodu za každý nástroj. (Celkový součet bodů za Hru na nástroj však nesmí překročit 10 bodů.) Nástroj je nutné mít s sebou a připravit si repertoár, nestačí předložení dokladů (např. vysvědčení). 

   1. Zpěv (max. 10 bodů) 
   2 kontrastní lidové písně a capella 
   Podmínkou je správná výslovnost a zdravý hlas, schopný vývoje. 

   2. Hudebnost (max. 20 bodů) 
   Pěvecká transpozice lidové písně od jiného tónu nebo v jiné tónině 
   Improvizovaný zpěv paralelního druhého hlasu k lidové písni 
   Reprodukce předehraného tónu (i mimo zpěvní polohu hlasu), analýza harmonicky hraných dvojzvuků, trojzvuků a čtyřzvuků 
   Pěvecká reprodukce rytmicko-melodických modelů 
   Reprodukce rytmických modelů hrou na tělo 
   Vokální kreativita - doplňování předehraných předvětí do period 
   Rytmizace a melodizace říkadel 

   3. Hra na nástroj (max. 10 bodů) 

   UCHAZEČ PŘILOŽÍ K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE NASKENOVANÉ SDĚLENÍ, ZDA TALENTOVOU ZKOUŠKU ZE HRY NA NÁSTROJ VYKONÁ NA KLAVÍR NEBO NA HOUSLE.


   V této oborové kombinaci je platný repertoár pro obor Hra na nástroj.

    

   Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je talentová.

   V přijímací zkoušce lze získat max. 40 bodů.

   Předmětem talentové zkoušky z oboru Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání je zjištění technické a interpretační úrovně ve hře na nástroj (uchazeč vybere jednu z možností - klavír, smyčcové nástroje).

   Zúčastní se jí pouze ti uchazeči, kteří získali v talentové zkoušce z 1. oboru (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání) maximálního počtu 10 bodů v kritériu 3. (Hra na nástroj).  


   UCHAZEČ PŘILOŽÍ K ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠCE NASKENOVANÉ SDĚLENÍ, ZDA SE HLÁSÍ KE STUDIU HRY NA KLAVÍR, NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE (NAPŘ HOUSLE,  VIOLONCELLO).


   1. Klavír
   1.1 Vlastní talentová zkouška (max. 30 bodů)

   Stupnice a akordy dur, moll v rozsahu 4 oktáv kombinovaně (1 dvojice stejnojmenných stupnic a akordů podle vlastního výběru)
   2 koncertní etudy (alespoň 1 Chopin)
   1 skladba polyfonní (J. S. Bach: Temperovaný klavír)
   1 věta z klasické sonáty nebo variace
   1 skladba romantická
   1 skladba autorů 20. století
   Hra z listu
   Harmonizace lidové písně a její transpozice
   Hra zpaměti je podmínkou


   1.2 Motivační pohovor (max. 10 bodů)

   2. Housle
   2.1 Vlastní talentová zkouška (max. 30 bodů)

   Tříoktávové stupnice jednoduché, dvouoktávové dvojhmatové (3, 6, 8)
   2 etudy s různou technickou a výrazovou problematikou (Campagnoli, Dancla, Dont, Paganini, Wieniawski, Fiorillo)
   J. S. Bach, 1–2 části ze Sonát a partit pro sólové housle
   2 přednesové skladby různého charakteru a slohového období na úrovni koncertu J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, sonát L. van Beethovena apod.
   Hra z listu
   Lidová píseň a její transpozice do různých tónin.
   2.2 Motivační pohovor (max. 10 bodů)

   Hra zpaměti je podmínkou

   3. Violoncello

   3. 1. Vlastní talentová zkouška (max. 30 bodů)

   Tříoktávové stupnice jednoduché, dvouoktávové dvojhmatové (3, 6, 8), akordy.
   2 etudy s různou technickou a výrazovou problematikou (Popper, Piatti, Dotzauer apod.) 
   J. S. Bach: preludium a jedna další část z jedné ze šesti suit pro violoncello solo
   První věta z koncertu klasicistního období s kadencí
   1 další přednesová skladba jiného slohového období – sonáta nebo koncertantní skladbaLidová píseň a její transpozice do různých tónin. 

   3.2 Motivační pohovor (max. 10 bodů) 
   Hra zpaměti je podmínkou, velké sonáty a skladby 20.-21. století je možno hrát z not.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.04.2019 Do: 26.04.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 13.05.2019Do: 14.05.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2003.

   Party a partitury evropské klasické nástrojové hudby 18.-20. stol. Notový materiál.

    

   Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

   Party a partitury evropské klasické nástrojové hudby 18.-20. stol. Notový materiál.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent bakalářského studia není kvalifikován jako učitel, ale ve školní praxi se může uplatnit jako asistent učitele. Může nalézt uplatnění ve státní správě nebo soukromé sféře jako asistent v zařízeních pro zájmovou činnost dětí a mládeže, v oblasti kultury a vzdělávání.

   Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent najde uplatnění ve státních institucích nebo soukromé sféře, může působit jako asistent v zařízeních pro zájmovou činnost pro děti, mládež i dospělé, v oblasti kultury i vzdělávání. Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi ve složce oborově předmětové a složce všeobecně vzdělávací. Má základní povědomí o práci učitele. Výstupem ze studia není učitelská kvalifikace, ale absolvent může pracovat jako asistent učitele.