Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (7507R037 / 7504R235) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 16

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

   V tříletém bakalářském studijním oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání vychováváme bohemisty s důkladnou znalostí současné češtiny – jejího systému i užití v komunikaci. Literární složka studia je zaměřena na výchovu zasvěceného čtenáře a vykladače literatury. Prioritou absolventů bakalářského studia je navazující dvouletý magisterský studijní program Učitelství pro střední školy.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Obor připravuje posluchače pro výkon povolání v oblasti umění a kultury se zaměřením na vzdělávání. Tvůrčí a teoretické složky studia jsou propojeny s univerzitními nároky.  

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška pro obor český jazyk se zaměřením na vzdělávání je písemná a má dvě rovnocenné části, které se konají společně. Uchazeč získává max. 40 bodů, délka trvání testu (obou částí) max. 60 minut.

   1. Test z českého jazyka, sestávající z oblasti normativní, z oblasti ověřující porozumění textu a schopnost práce s ním a z oblasti obecných poznatků o jazyce a jazykovědě. (max. 20 bodů).

   2. Test z dějin české literatury a literární teorie (max. 20 bodů).

   Ad 1) Budou prověřovány:
   (i) bezpečné ovládání pravidel českého pravopisu a morfologické a syntaktické normy spisovné češtiny;
   (ii) znalost učiva českého jazyka v rozsahu učebnic pro střední školy (podle publikací uvedených v kapitole Doporučená literatura);
   (iii) schopnost jazykové analýzy a práce s textem, které mají ukázat uchazečovu orientaci v jazykovém systému češtiny a schopnost řešit jazykové problémy vyskytující se v textu.
   Uchazeč v této části může získat maximálně 20 bodů.

   Ad 2) Písemný test slouží k prověření znalostí uchazečů z dějin literatury od nejstarších dob po současnost, znalosti základních pojmů z literární teorie a celkový kulturní přehled z hlediska současnosti i historie.
   Uchazeč v této části může získat maximálně 20 bodů.

    

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací řízení do dvouoborového studia je dvoukolové:
   1) Oborový test
   2) Praktická oborová zkouška

   Přijímací řízení z výtvarné výchovy bude zaměřeno na prověření:


   a) orientace uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury
   b) vizuální gramotnosti uchazeček/uchazečů
   c) schopnosti využití výtvarných prostředků k autorskému vyjádření  

   1. kolo, oborový test, bodové rozpětí: 0–14 bodů,  

   celkem nejvíce 14 bodů 

   Maximální počet postupujících do druhého kola: 15

   2. kolo, praktická oborová zkouška, bodové rozpětí 0–26 bodů

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 40 bodů

   Popis prvního kola:

   Oborový test: 0–14 bodů

   Délka trvání testu je 21 minut.

   Oborový test prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost) a v dalších uměleckých oborech (literatura, hudba, divadlo, film a jiné). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře (důležitá jména, výstavy, ceny). Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál 14 otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v literatuře doporučené k přípravě a z dokumentace významných výstav a kulturních událostí roku.

    Pro přípravu na oborový test doporučujeme:

   Věnujte soustředěnou pozornost odborné literatuře uvedené v závěru těchto pokynů. Seznamte se i s podobami současné knižní tvorby pro děti. Opakovaně navštivte NG – Veletržní palác a významné regionální galerie, sledujte probíhající výstavy moderního a současného umění. Rozvažujte o vybraných dílech z hlediska obsahu, formy a společensko-historického kontextu.

    

   Popis druhého kola

   Praktická oborová zkouška:

   2 A) komisionální posouzení domácích prací: 0–2 body

   2 B) čtyři výtvarné úkoly po max. 6 bodech: 0–24 bodů

   Maximální počet bodů za praktickou oborovou zkoušku: 26 bodů

   Trvání zkoušky: 5 hodin (včetně přestávek)

    

   Ad 2 A) Domácí práce uchazeč/ka přinese k praktické oborové zkoušce v deskách maximální velikosti A1. Desky musí být označeny čitelnou informací o uchazeči v pořadí:

   Typ studia: DVOUOBOR BC

   Příjmení, křestní jméno, adresa

   Nalepený štítek v minimální velikosti 10 x 10 cm s velkým počátečním písmenem

   příjmení uchazeče.

    

   Uchazeč/ka předloží domácí práce na 10 listech nejvýše velikosti A1.

   Rozměrnější práce nebo práce prostorové mohou být, v rámci určeného počtu deseti listů, dokumentovány fotografiemi nebo barevnými počítačovými tisky a rovněž nalepeny na papírech. Základem pro hodnocení domácích prací jsou originály kreseb a maleb, které by měly být nejméně na šesti listech souboru.

   Každý z listů musí být na zadní straně čitelně podepsán.

   Komise nepřijme k hodnocení jinak adjustované kolekce ani tištěná tematická portfolia.

   Desky s domácími pracemi si uchazeč/ka odnese po ukončení zkoušky.

   Domácí práce jsou odbornou komisí hodnoceny v rozmezí 0–2 body.

    

   Ad 2 B) Druhá část praktické oborové zkoušky se skládá ze čtyř výtvarných úkolů (za každý úkol může uchazeč/ka získat 0–6 bodů):

   1. kresebná studie podle skutečnosti (kresba tužkou) - kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny čtyř předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   2. volná malířská interpretace (tempera) určeného námětu z oblasti tradičních témat základů evropské kultury nebo témat ze všedního života lidí.

   3. série tří kreseb určeného tématu (pero a tuš nebo tenký černý fix) - návrh tří ilustrací, tři okénka filmu – storyboard, tři okénka komiksu, nebo tři přípravné kresby ke grafickému cyklu

   4. modelování – prostorová etuda realizovaná v sochařské hlíně. Modelování dle skutečnosti.

    

   Kritéria pro hodnocení praktické oborové zkoušky:

   1. a) rozvržení (umístění) kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů

   1. b) vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu

   1. c) vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů

   2. a) míra tvořivé interpretace obsahové roviny tématu

   2. b) smysl pro barevné řešení v logice obsahu tématu

   2. c) výběr výtvarných prostředků a obrazová jednota celku

   3. a) schopnost postihnout podstatu zadaného tématu

   3. b) charakter a citlivost kresby

   3. c) originalita a rozmanitost jednotlivých kreseb ve vztahu k třídílnému celku

   4. a) smysl pro prostorové vztahy pozorované skutečnosti

   4. b) cit pro hmotu, proporce

   4. c) celkový charakter autorského vyjádření, výtvarný rukopis

   K přípravě na praktickou oborovou zkoušku doporučujeme:

   1) vytvářejte kresebné studie drobných zátiší (papírové skládačky, uzly na textilu, části dětské stavebnice, aj.) měkkými kreslicími materiály, studujte světelné vztahy, objemy, proporce, struktury, studujte tvorbu uměleckých autorit – kreslířů

   2) prozkoumejte základní témata evropské kultury (mýty, báje, pověsti). Stejně vážně studujte témata všedního života lidí. Příklady zadávaných námětů: Cesta dopravními prostředky / Přeplněná plovárna / Návod k použití běžného předmětu apod.

   3) vytvářejte volné kresebné studie, sledujte významné produkce ilustrátorské, komiksové. Příklady zadávaného námětu: Slavnost pod starým stromem / Dům, ve kterém nikdo nebydlí / Cirkus zezadu (cirkusové zázemí) / apod.

   4) všestranně se seznamujte s prostorovou tvorbou, modelujte podle skutečnosti, tvořte objekty reagující na současné umění, studujte sochařskou tvorbu v historii výtvarného umění

   K praktické oborové zkoušce si přineste: 1) měkkou tužku, plastickou pryž, 2) sadu temperových barev, štětce, nádobku na vodu a hadřík, 3) pero a černou tuš nebo tenký černý fix, 4) malou sadu špachtlí

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007.

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 2. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010.

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 3. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2013.

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 4. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2014.

   HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1998.

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009.

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2014.

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. (příp. novější vydání)

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií: zpracováno podle Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. (příp. novější vydání)

   Pravidla českého pravopisu. (s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Praha: Academia, 2005.

   BRUKNER J., FILIP, J. Malý poetický slovník, Praha 1984

   LEHÁR, J., STICH, A., JANÁČKOVÁ, J., HOLÝ, J. Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 2006

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL, Práce 1997 a další vyd.

   GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1991.

   CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994.

   LINDAUROVÁ, L. a kol. Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014.

   MORGANOVÁ, P. ed. Začátek století/Beginning of the Century. Praha. Arbor vitae, 2012.

   ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., BLÁHA, J., HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarným uměním I - IV. Praha, SPL, Práce 1994 - 1996 a další vyd.

   ŠEVČÍK, J.; ŠEVČÍKOVÁ, J. Texty. Praha: Tranzit.cz, 2010.

   TŘEŠTÍK, M.: Umění vnímat umění. Praha: Gasset, 2011

   časopisy Flash Art, Art&Antiques a další

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent získá solidní fundamentální vzdělání v bohemistické lingvistice a literárně vědné bohemistice. Široké budou možnosti jeho uplatnění v humanitních, zejména slovesných oborech, v kultuře, v státní správě, v oblastech, kde jde o komunikaci s veřejností, v tiskových odborech nebo médiích. 

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent oboru využívá výtvarné aktivity jako prostředek rozvoje tvořivé osobnosti a současně jako specifický nástroj kultivace dítěte i dospívajícího. Těchto znalostí a dovedností umí využívat v mimoškolní zájmové činnosti, v zařízeních pro děti a mládež, ve správní sféře i v řadě výtvarně-kulturních organizací a institucí.