Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (7507R036 / 7504R235) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  9 / 50

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

   Studijní obor Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání umožňuje studentům získat znalosti z oblasti lingvistiky, kde je důraz kladen na teoretické znalosti především jazykových disciplín a jejich praktickou aplikaci, anglicky psané literatury, přičemž literární disciplíny umožňují studentům získat také dovednosti analyzovat a interpretovat různé literární texty. V oblasti praktického jazyka si studenti během studia prohloubí své jazykové dovednosti a při úspěšném absolvování dosáhnou úrovně C1-C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni ke studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro střední školy.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Obor připravuje posluchače pro výkon povolání v oblasti umění a kultury se zaměřením na vzdělávání. Tvůrčí a teoretické složky studia jsou propojeny s univerzitními nároky.  

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

   Zkouška má písemnou formu a sestává ze čtyř následujících částí:

   1. Gramatický test - prověřuje znalost mluvnických struktur v jednotlivých větách.

   2. Lexikální test – prověřuje znalost slovní zásoby formou doplňování slov v kratším originálním novinovém textu.

   3. Test čtení s porozuměním – prověřuje schopnost porozumět smyslu delšího originálního textu.

   4. Lingvistický test – Lingvistický test – prověřuje jazykové znalosti v oblasti gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti formou rozmanitých úkolů, např. doplňování a transformace vět; identifikace chyby; výběr vhodného idiomu, frázového slovesa, ustáleného výrazu; určování synonym a antonym, rozpoznání správné výslovnosti slova, určování slovního druhu apod.

   Všechny čtyři části jsou ve formě otázek s výběrem odpovědí („multiple choice“).

   Vyžaduje se velmi dobrá znalost mluvnice, rozsáhlé vědomosti v oblasti slovní zásoby a velmi dobrá dovednost číst s porozuměním a orientovat se v původním (nebo lehce upraveném) textu. Předpokládají se celkové vstupní jazykové dovednosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

   Délka trvání testu max. 60 min.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací řízení do dvouoborového studia je dvoukolové:
   1) Oborový test
   2) Praktická oborová zkouška

   Přijímací řízení z výtvarné výchovy bude zaměřeno na prověření:


   a) orientace uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury
   b) vizuální gramotnosti uchazeček/uchazečů
   c) schopnosti využití výtvarných prostředků k autorskému vyjádření  

   1. kolo, oborový test, bodové rozpětí: 0–14 bodů,  

   celkem nejvíce 14 bodů 

   Maximální počet postupujících do druhého kola: 20

   2. kolo, praktická oborová zkouška, bodové rozpětí 0–26 bodů

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 40 bodů

   Popis prvního kola:

   Oborový test: 0–14 bodů

   Délka trvání testu je 21 minut.

   Oborový test prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost) a v dalších uměleckých oborech (literatura, hudba, divadlo, film a jiné). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře (důležitá jména, výstavy, ceny). Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál 14 otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v literatuře doporučené k přípravě a z dokumentace významných výstav a kulturních událostí roku.

    Pro přípravu na oborový test doporučujeme:

   Věnujte soustředěnou pozornost odborné literatuře uvedené v závěru těchto pokynů. Seznamte se i s podobami současné knižní tvorby pro děti. Opakovaně navštivte NG – Veletržní palác a významné regionální galerie, sledujte probíhající výstavy moderního a současného umění. Rozvažujte o vybraných dílech z hlediska obsahu, formy a společensko-historického kontextu.

   Popis druhého kola

   Praktická oborová zkouška:

   2 A) komisionální posouzení domácích prací: 0–2 body

   2 B) čtyři výtvarné úkoly po max. 6 bodech: 0–24 bodů

   Maximální počet bodů za praktickou oborovou zkoušku: 26 bodů

   Trvání zkoušky: 5 hodin (včetně přestávek)

    

   Ad 2 A) Domácí práce uchazeč/ka přinese k praktické oborové zkoušce v deskách maximální velikosti A1. Desky musí být označeny čitelnou informací o uchazeči v pořadí:

   Typ studia: DVOUOBOR BC

   Příjmení, křestní jméno, adresa

   Nalepený štítek v minimální velikosti 10 x 10 cm s velkým počátečním písmenem

   příjmení uchazeče.

    

   Uchazeč/ka předloží domácí práce na 10 listech nejvýše velikosti A1.

   Rozměrnější práce nebo práce prostorové mohou být, v rámci určeného počtu deseti listů, dokumentovány fotografiemi nebo barevnými počítačovými tisky a rovněž nalepeny na papírech. Základem pro hodnocení domácích prací jsou originály kreseb a maleb, které by měly být nejméně na šesti listech souboru.

   Každý z listů musí být na zadní straně čitelně podepsán.

   Komise nepřijme k hodnocení jinak adjustované kolekce ani tištěná tematická portfolia.

   Desky s domácími pracemi si uchazeč/ka odnese po ukončení zkoušky.

   Domácí práce jsou odbornou komisí hodnoceny v rozmezí 0–2 body.

    

   Ad 2 B) Druhá část praktické oborové zkoušky se skládá ze čtyř výtvarných úkolů (za každý úkol může uchazeč/ka získat 0–6 bodů):

   1. kresebná studie podle skutečnosti (kresba tužkou) - kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny čtyř předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   2. volná malířská interpretace (tempera) určeného námětu z oblasti tradičních témat základů evropské kultury nebo témat ze všedního života lidí.

   3. série tří kreseb určeného tématu (pero a tuš nebo tenký černý fix) - návrh tří ilustrací, tři okénka filmu – storyboard, tři okénka komiksu, nebo tři přípravné kresby ke grafickému cyklu

   4. modelování – prostorová etuda realizovaná v sochařské hlíně. Modelování dle skutečnosti.

    

   Kritéria pro hodnocení praktické oborové zkoušky:

   1. a) rozvržení (umístění) kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů

   1. b) vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu

   1. c) vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů

   2. a) míra tvořivé interpretace obsahové roviny tématu

   2. b) smysl pro barevné řešení v logice obsahu tématu

   2. c) výběr výtvarných prostředků a obrazová jednota celku

   3. a) schopnost postihnout podstatu zadaného tématu

   3. b) charakter a citlivost kresby

   3. c) originalita a rozmanitost jednotlivých kreseb ve vztahu k třídílnému celku

   4. a) smysl pro prostorové vztahy pozorované skutečnosti

   4. b) cit pro hmotu, proporce

   4. c) celkový charakter autorského vyjádření, výtvarný rukopis

   K přípravě na praktickou oborovou zkoušku doporučujeme:

   1) vytvářejte kresebné studie drobných zátiší (papírové skládačky, uzly na textilu, části dětské stavebnice, aj.) měkkými kreslicími materiály, studujte světelné vztahy, objemy, proporce, struktury, studujte tvorbu uměleckých autorit – kreslířů

   2) prozkoumejte základní témata evropské kultury (mýty, báje, pověsti). Stejně vážně studujte témata všedního života lidí. Příklady zadávaných námětů: Cesta dopravními prostředky / Přeplněná plovárna / Návod k použití běžného předmětu apod.

   3) vytvářejte volné kresebné studie, sledujte významné produkce ilustrátorské, komiksové. Příklady zadávaného námětu: Slavnost pod starým stromem / Dům, ve kterém nikdo nebydlí / Cirkus zezadu (cirkusové zázemí) / apod.

   4) všestranně se seznamujte s prostorovou tvorbou, modelujte podle skutečnosti, tvořte objekty reagující na současné umění, studujte sochařskou tvorbu v historii výtvarného umění

   K praktické oborové zkoušce si přineste: 1) měkkou tužku, plastickou pryž, 2) sadu temperových barev, štětce, nádobku na vodu a hadřík, 3) pero a černou tuš nebo tenký černý fix, 4) malou sadu špachtlí

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Uchazeč může požádat děkana fakulty o upuštění od přijímací zkoušky z oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve druhém oboru, do kterého se uchazeč hlásí, musí zkoušku vykonat, není-li od ní upuštěno.

   Žádost se podává v listinné podobě nejpozději do 28. 2. 2019. Součástí žádosti je doklad (certifikát) ne starší 2 let k datu podání přihlášky k přijímacímu řízení o úspěšném složení některé z níže uvedených zkoušek:

   Cambridgeské zkoušky:

   - Cambridge English: First – hodnocení A

   - Cambridge English: Advanced – hodnocení A, B, C

   - Cambridge English: Proficiency – hodnocení A, B, C

   IELTS - minimálně skóre 5,5 

   TOEFL iBT - minimálně 72 bodů

   Popřípadě i jiná osvědčení, která na základě složené zkoušky certifikují jazykovou úroveň uchazeče jako B2+ a vyšší.

   V případě, že bude podmínka pro upuštění od přijímací zkoušky splněna až po výše uvedeném termínu podání žádosti, je možno příslušný certifikát podat nejpozději do 31. 5. 2019. Samotnou žádost je však i v tomto případě nutno podat do 28. 2. 2019. Pokud děkan žádosti vyhoví, obdrží uchazeč rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky a započte se mu maximální počet bodů uvedený v kritériích hodnocení daného oboru. Pokud nebude žádosti o upuštění od přijímací zkoušky vyhověno, obdrží uchazeč taktéž rozhodnutí a platí pro něj termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce. Pokud uchazeč nedoloží požadovaný certifikát do 31. 5. 2019, dostaví se v den konání přijímací zkoušky a přijímací zkoušku vykoná.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

   MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1998.

   MCCARTHY, M., O’DELL, F. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 1994.

   SWAN, M., WALTER, C. How English Works. OUP, 1997.

   THOMPSON, A. J., MARTINET, A. V. A practical English Grammar. OUP, 1987.

   EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar. Intermediate. OUP, 2008.

   Longman Language Activator. The World’s First Production Dictionary. Longman, 1993.

   SWAN, M. Practical English Usage. Oxford, 1995.

   CUNNINGHAM, S., MOOR, P., Cutting Edge. Intermediate. Student’s Book, Workbook and Self-Study Book. Pearson Education, 2005.

   (nebo jakákoli další vydání výše zmíněných publikací)

   Učebnice anglického jazyka na úrovni střední a vyšší pokročilosti, např. New Headway, Opportunities, Face2Face, Language in Use, Inside Out, Matrix, Cambridge English for Schhols, New Hotline, Natural English, English in Mind, True to Life, Landmark, Progress to First Certificate, New First Certificate Gold aj.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL, Práce 1997 a další vyd.

   GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1991.

   CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994.

   LINDAUROVÁ, L. a kol. Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014.

   MORGANOVÁ, P. ed. Začátek století/Beginning of the Century. Praha. Arbor vitae, 2012.

   ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., BLÁHA, J., HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarným uměním I - IV. Praha, SPL, Práce 1994 - 1996 a další vyd.

   ŠEVČÍK, J.; ŠEVČÍKOVÁ, J. Texty. Praha: Tranzit.cz, 2010.

   TŘEŠTÍK, M.: Umění vnímat umění. Praha: Gasset, 2011

   časopisy Flash Art, Art&Antiques a další

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

   Bližší informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

   Absolvent bakalářského studia má rozsáhlé vědomosti a kompetence v oblasti anglického jazykového systému, britské a americké literatury a jazykové dovednosti na úrovni vysoké pokročilosti, a proto se může uplatnit v řadě státních i mezinárodních institucí. Studium je koncipováno jako základ návazného magisterského studia učitelství.

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent oboru využívá výtvarné aktivity jako prostředek rozvoje tvořivé osobnosti a současně jako specifický nástroj kultivace dítěte i dospívajícího. Těchto znalostí a dovedností umí využívat v mimoškolní zájmové činnosti, v zařízeních pro děti a mládež, ve správní sféře i v řadě výtvarně-kulturních organizací a institucí.