Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (7701R016)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Psychologie (B7701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  47 / 613

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Program studia poskytuje základy v hlavních teoretických disciplínách oboru psychologie a oboru speciální pedagogika. V případě psychologie se jedná o jedno či dvousemestrální kurzy z psychologie obecné, vývojové, sociální, pedagogické, patopsychologie, dějin psychologie atd. Značná pozornost je věnována osvojení kvalitativní a kvantitativní metodologie psychologického výzkumu, a to jak na úrovni teoretických poznatků, tak praktických dovedností. Součástí studia je široká nabídka povinně volitelných kurzů. Studijní program je koncipován tak, aby byl v souladu s mezinárodními požadavky European Diploma in Psychology.

   Cílem studia je především připravit studující na další studium v navazujících magisterských programech psychologie a příbuzných oborů. Bakalářské studium je orientované akademicky, profesionalizačně je orientované až navazující studium magisterské. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, najdou pracovní uplatnění v institucích školských, poradenských a speciálně pedagogických na asistentských pozicích.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Psychologie, studijního oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je jednokolová a tvoří ji písemný test, který vychází výhradně z doporučených odborných publikací.

   Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce (jednoduchý odborný text).

   Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 136 otázek. Po převedení výsledku uchazeče na stobodovou stupnici se jedna správná odpověď (1 bod hrubého skóru) rovná přibližně 0,75 bodu finálního výsledku (čistého skóru).

   Celkem max. 100 b.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.

   Fischer, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.

   Slowík, J. Speciální pedagogika. Prevence a diagnostika; terapie a poradenství; vzdělávání osob s různým postižením; člověk s handicapem a společnost. Praha: Grada Publishing, 2007.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá dobrou orientaci v základních psychologických a speciálně-pedagogických disciplínách a dokáže jejich poznatky uplatňovat ve výzkumu a zároveň při pohledu na pedagogické a speciálně-pedagogické situace. Absolvent se může uplatnit v asistentských rolích v rámci péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ve vzdělávacích zařízeních či zařízeních sociálních služeb atd.