Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Sociologie (6703V004)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Sociologie (P6703)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 2
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 6

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 11.09.2018
   Poznámka k termínu 1: Lhůta pro podávání přihlášek: do 11. 9. 2018 Termín zkoušek: 21.-27. 9. 2018 (řádný i náhradní termín)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané doktorské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

   Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 11. 9. 2018
   Termín zkoušek: 21.-27. 9. 2018 (řádný i náhradní termín)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Oborová rada nevypisuje konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům dává možnost individuální volby. Program umožňuje kromě tematického zaměření v oboru sociologie také specializaci na sociální práci i na některá kriminologická témata. Obecně je možno vycházet z výzkumného programu kateder, zejména PROGRES.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady.

   Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., kontakt: jiri.burianek@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 21.09.2018 Do: 25.09.2018
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 26.09.2018Do: 27.09.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má široký přehled v klíčových otázkách soudobé sociologické teorie a metodologie, do hloubky ovládá rozsáhlé spektrum analytických postupů v oblasti kvantitativního i kvalitativního výzkumu a umí tyto postupy vhodně a samostatně užívat a kombinovat. Dokáže formulovat a řešit náročné výzkumné otázky a k nim stanovit podložené hypotézy a vhodné metody jejich řešení včetně formulace relevantních expertních doporučení. Absolventi se uplatní jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští učitelé nebo jako experti a vedoucí pracovníci ve státní i komerční sféře.