Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Psychologie práce a organizace (7701V008)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Psychologie (P7701)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 2
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky

   1. Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru a metodologických souvislostech disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0 – 30 bodů
   2. Posouzení dosavadní odborné činnosti v oboru doktorského studia a oborových znalostí: 0 – 30 bodů
   Tematické zaměření připravovaných disertačních projektů vychází z profilujícího vědecko-výzkumného zaměření katedry psychologie – Progres Q15:
   Psychologické a sociální aspekty utváření životních drah, životních stylů a kvality života, který akcentuje vědecko-výzkumné a metodologické zaměření na celoživotní vývoj člověka a jeho jednotlivé fáze (dětství, dospělost, stáří), na otázky osobní pohody a psychické odolnosti v různých souvislostech fungování člověka, na protektivní a rizikové faktory vývoje od dětství do dospělosti (včetně delikvence), na různé oblasti kvality života ve zdraví a v nemoci, v pracovním procesu a organizačním prostředí, v procesech seberealizace či měnících se podmínek komunikačních médií nebo otázek optimálního stárnutí. Dílčí úkoly mohou také souviset s psychologickou diagnostikou a intervencemi, protože výstupy mají představovat jak poznatky základního výzkumu, sloužící k rozvoji obecné teorie celoživotního vývoje, tak aplikované výsledky a zpracování návrhu preventivních a intervenčních postupů pro zvýšení úrovně kvality života člověka v hlavních vývojových etapách i v nejvýznamnějších životních situacích. Počítá se se zaměřením na vybrané profesní skupiny – např. učitelé, lékaři, pomáhající profese aj. Hlavní cíle dílčích projektů směřují k úspěšné adaptaci a k efektivnímu fungování člověka v měnícím se světě a multikulturní společnosti. Analyzovány jsou jak vnější okolnosti (společenské a situační faktory), tak samotní aktéři (osobnostní faktory).

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s uvedenou kontaktní osobou.

   Předsedou oborové rady je doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
   Kontaktní osobou je doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. – milan.rymes@ff.cuni.cz´.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studia v oboru psychologie práce a organizace je připraven pro samostatnou vědeckou činnost v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Je dostatečně vybaven poznatky psychologické metodologie a do značné šíře i poznatky teoretické a aplikované povahy z oblasti psychologie práce a organizace, s výraznou specializací na oblast svého odborného zaměření. Poznatkové vybavení absolventa souvisí také s potřebnými znalostmi především ze sociální psychologie a z psychologie osobnosti. Absolvent je připraven uplatnit se na vysokých školách, ve vědeckovýzkumných ústavech a na praktických pracovištích různého druhu (v podnikové praxi, v oblasti dopravy, v ozbrojených složkách, v poradenských službách apod.).