Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Klinická psychologie (7701V001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Psychologie (P7701)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1. Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru a metodologických souvislostech disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0 – 30 bodů
   2. Posouzení dosavadní odborné činnosti v oboru doktorského studia a oborových znalostí: 0 – 30 bodů

   Tematické zaměření připravovaných disertačních projektů vychází z profilujícího vědecko-výzkumného zaměření katedry psychologie – Progres Q15:
   Psychologické a sociální aspekty utváření životních drah, životních stylů a kvality života, který akcentuje vědecko-výzkumné a metodologické zaměření na celoživotní vývoj člověka a jeho jednotlivé fáze (dětství, dospělost, stáří), na otázky osobní pohody a psychické odolnosti v různých souvislostech fungování člověka, na protektivní a rizikové faktory vývoje od dětství do dospělosti (včetně delikvence), na různé oblasti kvality života ve zdraví a v nemoci, v pracovním procesu a organizačním prostředí, v procesech seberealizace či měnících se podmínek komunikačních médií nebo otázek optimálního stárnutí. Dílčí úkoly mohou také souviset s psychologickou diagnostikou a intervencemi, protože výstupy mají představovat jak poznatky základního výzkumu, sloužící k rozvoji obecné teorie celoživotního vývoje, tak aplikované výsledky a zpracování návrhu preventivních a intervenčních postupů pro zvýšení úrovně kvality života člověka v hlavních vývojových etapách i v nejvýznamnějších životních situacích. Počítá se se zaměřením na vybrané profesní skupiny – např. učitelé, lékaři, pomáhající profese aj. Hlavní cíle dílčích projektů směřují k úspěšné adaptaci a k efektivnímu fungování člověka v měnícím se světě a multikulturní společnosti. Analyzovány jsou jak vnější okolnosti (společenské a situační faktory), tak samotní aktéři (osobnostní faktory).

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady.

   Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D., kontakt: jiri.sipek@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studia v oboru klinické psychologie je znalcem nejnovějších a vědecky podložených postupů psychologie pro oblast zdravotnictví. Svým přístupem v problematice, která byla stěžejním tématem jeho disertační práce prokázal, že se dokáže orientovat v otázkách moderní psychodiagnostiky, metodách péče o psychické zdraví i psychoterapeutických intervencí. Za použití znalosti metodologie výzkumu je schopen přispívat k dalšímu rozvíjení oboru.