Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Etnologie (7105V019)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (P7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 8

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady.

   Předsedou oborové rady je doc. PhDr. František Vrhel, CSc., kontakt: frantisek.vrhel@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Doktorand si osvojil v průběhu studia metody vědecké práce a získal nejnovější poznatky ze soudobé zahraniční i české etnologie, které aplikoval v oborové specializaci. Výzkumná práce založená na etnologickém terénním výzkumu v různých geografických a kulturních podmínkách, umožní uplatnit nabyté zkušenosti v širokém spektru pracovních aktivit. Studium umožní řešit etnické a etnokulturní problémy v teoretické i v aplikované podobě ve vlastní kultuře i v kulturách cizích. Absolventi se uplatňují na vědeckých a odborných pracovištích, jako řídící a odborní pracovníci nebo analytici ve státní správě, v kulturních zařízeních, v muzeích, ve sdělovacích prostředcích a v humanitárních organizacích.