Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Divadelní věda (8104V001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 4

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady.

   Předsedou oborové rady je doc. Petr Christov, Ph.D., kontakt: chripaff@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent tříletého doktorského studia oboru Divadelní věda je plně vybaveným odborníkem v oblasti výzkumu dějin a teorie divadla. Díky svým specializovaným profesním dovednostem je disponován působit jako badatel, teatrolog, odborný redaktor v rozličných (především pak odborných a vědeckých) médiích, vědeckých institucích, dále pak jako specialista ve státní či municipální administrativě, nevládních institucích, občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích. Zároveň je také připraven na pedagogické působení na akademickém pracovišti.