Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Český jazyk (7310V032)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 3

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Vybrané kapitoly z gramatiky současné češtiny (s použitím materiálu z Českého národního korpusu)
   • Vývoj české gramatiky, ortografie, slovní zásoby (též s použitím korpusového materiálu)
   • Vybrané kapitoly z českého jazykového obrazu světa
   • Mluvená a psaná komunikace v současné češtině
   • Vztahy mezi užíváním češtiny a cizích jazyků v současné komunikaci (např. v rámci mezinárodních podniků)
   • Čeština v současných literárních textech
   • Čeština jako cizí jazyk (učebnice, problematika výuky atd.)
   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady.

   Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., kontakt: petr.mares@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studia v oboru český jazyk disponuje širokým přehledem po celé oblasti lingvistické bohemistiky a obecné jazykovědy, včetně nových lingvistických oborů, má hluboké znalosti zvolené specializace v rámci jazykovědné bohemistiky, prokazuje schopnost odborného myšlení a schopnost aplikovat získané poznatky a dovednosti na další oblasti jazykovědných otázek.
   Absolvent se může uplatnit v rozmanitých vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucích, zejména na vyšších a vysokých školách, v akademických ústavech, dále v nakladatelské a editorské činnosti, v expertní činnosti při posuzování jazykové praxe apod.