Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (7504T081) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy a Učitelství češtiny jako cizího jazyka
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP = 10).

   Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.
   Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) překlad souvislého textu z latiny do češtiny (s vlastním slovníkem) (max. 25 bodů)
   2) překlad vět z češtiny do latiny (bez slovníku) (max. 25 bodů)
   Písemný test je totožný s testem pro obor Latinský jazyk a literatura.

   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu oboru (max. 16 bodů)
   2) dějiny římské (resp. antické) literatury a diskuse o přečtených dílech (v překladu i v originále) (max. 17 bodů)
   3) dějiny antického Říma (resp. antického starověku) a diskuse o základních dílech římské antické historiografie a o prostudované odborné literatuře (max. 17 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Při přijímací zkoušce se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru):
   - stručný strukturovaný životopis,
   - bakalářská práce nebo její teze,
   - seznam přečtených latinských děl (v překladu i originále),
   - seznam prostudované odborné literatury.

   Rozsah a charakter četby v originále by měl být adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu bakalářského studia Latinského jazyka a literatury na FF UK: http://urls.ff.cuni.cz/cs/studium/xlatina/xlatina-bakalarske-studium/povinna-cetba-lat-bak/.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je připraven pro výuku latiny na gymnáziu, odborné střední škole (zdravotní, umělecké, sociální nebo jiné), případně vysoké škole. Má přehled o vývoji latinského jazyka od počátků až do pozdní antiky a o proměnách latiny v období středověku a raného novověku. Má i hlubší znalost o postavení latiny v rámci indoevropského jazykového prostoru. Je dobře obeznámen se stylovými vrstvami latiny a dovede tyto znalosti uplatnit při jazykovém výkladu latinského literárního textu. Má dostatečně hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti oboustranného překladu. Je důkladně seznámen s vývojem latinského písemnictví, charakterem jednotlivých vývojových etap a s recepcí antické literatury v pozdějších obdobích. Dobře se orientuje i v dalších oblastech antické, zvláště pak římské, resp. latinské kultury – v historii a kulturních reáliích, filozofii, náboženství a mytologii, a je k tomu vybaven základními znalostmi tzv. pomocných disciplín. Ovládá základní metody odborné a vědecké práce a je si dobře vědom nároků na odbornou odpovědnost a poctivost. Nedílnou součástí odborné výbavy absolventa jsou znalosti pedagogicko-psychologické problematiky vyučování spolu se znalostmi oborové didaktiky.