Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Studia nových médií (7201T009)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Informační studia a knihovnictví (N7201)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  26 / 109

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část
   1.1 schopnost analytického, logického a kreativního myšlení, abstrakce a zobecňování pojmů prokázaná v testu obecných studijních předpokladů (max. 20 bodů; 20 minut)
   1.2a schopnost projektového myšlení, analýzy, plánování a navržení projektu v oblasti (multi)mediální tvorby prokázaná v otevřené úloze, která je součástí oborového testu (max. 10 bodů; společný časový limit s oborovým testem)
   1.2b všestranná orientace v oboru prokázaná v oborovém testu (max. 20 bodů; 40 minut)
   2. kolo – ústní část
   2.1 zájem o obor a motivace k jeho studiu (max. 10 bodů)
   2.2 všestranná znalost oboru (max. 10 bodů)
   2.3 praxe v oboru - viz strukturovaný životopis (max. 10 bodů)
   2.4 záměr diplomové práce - viz projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů (max. 10 bodů)
   2.5 prostudovaná oborová literatura - viz seznam prostudované odborné literatury (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: strukturovaný životopis, projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů, seznam prostudované odborné literatury; všechny tyto dokumenty povinně předkládá uchazeč u ústní části přijímací zkoušky a jsou nedílnou součástí jejího bodování
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   http://novamedia.ff.cuni.cz (Studia nových médií; Ústav informačních studií a knihovnictví)
   http://www.snmprijimacky.cz (samostatná specializovaná HTML5 aplikace pro uchazeče a uchazečky o studium na oboru Studia nových médií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   informace o uplatnění absolventů (jednooborového studia):
   Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, v široké aplikační oblasti informačních technologií (ve firmách a studiích zabývajících se grafickým designem, televizních a filmových ateliérech, reklamních agenturách, propagačních a firemních odděleních, projekčních kancelářích, softwarových firmách atd.), se schopností založit vlastní firmu produkující multimediální tvorbu, webové stránky, multimediální výukové prezentace, reklamní a propagační animované televizní a filmové klipy, počítačové hry apod., je projektantem informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky s vyspělou multimediální kulturou, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.
   informace o uplatnění absolventů (dvouoborového studia):
   Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, je projektantem, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.