Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Středoevropská studia (7310T262)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 8
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 13

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   specializace: hungaristika, polonistika, slovakistika (specializaci si uchazeč volí v přihlášce)

   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP = 8).

   Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.
   Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1. motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
   2. ověření praktických a teoretických jazykových znalostí (max. 25 bodů)
   3. ověření znalostí literárního a společensko-politického vývoje střední Evropy (max. 25 bodů)
   4. diskuze nad předloženým seznamem odborné literatury a beletrie (max. 30 bodů)

   U přijímací zkoušky musí uchazeč(ka) prokázat znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a písemný projev na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška začíná písemnou přípravou (v délce 30 minut) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti jazyka zvolené specializace. V průběhu dne pak probíhá vlastní ústní zkouška, která trvá cca 45 minut a skládá se ze čtyř částí. Nejdříve uchazeč(ka) vysvětlí, proč se rozhodl(a) studovat právě středoevropská studia na FF UK. Při zkoušce z jazykových znalostí se vychází z již opravené písemné přípravy; požadován je ovšem i teoretický vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému. Tato část zkoušky probíhá v jazyce zvolené specializace. Třetí část, ověřující znalosti literárního a společensko-politického vývoje střední Evropy, je zaměřena na vývoj regionu a jeho literární kultury zejména od 19. století do současnosti. Závěrečná diskuze vychází z předloženého seznamu literatury – předpokládá se schopnost uchazeče, resp. uchazečky, sestavit si vlastní výběr literatury na základě předchozího studia; počet položek seznamu není stanoven. Diskuze nad seznamem se týká jak odborných děl, tak beletrie.

   další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné literatury a přečtené maďarské, polské a slovenské beletrie (odevzdává se u ústní zkoušky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   kses.ff.cuni.cz (Katedra středoevropských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi jsou schopni komunikovat ve studovaném profilovém jazyce a v češtině na úrovni C1–C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mají základy dalšího jazyka střední Evropy. Dokáží pracovat s textovými informacemi v těchto třech jazycích a zpracovávat je. Umějí překládat různé druhy textů mezi těmito jazyky. Na široké komparativní bázi jsou schopni interpretovat kulturní a společenský vývoj ve středoevropském prostoru a zaujímat kvalifikovaná stanoviska k aktuálním společenským výzvám v regionu. Jsou připraveni pro práci analytiků, překladatelů a poradců v regionu střední Evropy. Příklady pracovních oblastí: vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, výzkumná centra; překladatelství, příp. tlumočnictví, pro organizace různého druhu; monitoring středoevropských médií a tvorba informačních bází o aktuálních trendech v oblasti vědy, vzdělávání, kultury, politiky a společenského vývoje, jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, mediální analytik, korespondent apod.; státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické a obchodní aktivity v regionu střední Evropy (Česká centra, CzechTourism, CzechInvest, CzechTrade apod.); regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, Euroregiony); mezinárodní vládní a nevládní organizace působící ve střední Evropě zaměřené na kulturní nebo společenskou činnost; cestovní ruch se zaměřením na tvorbu programové nabídky v oblastech střední Evropy (programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.); informační podpora pro domácí a zahraniční firmy vstupující na středoevropské trhy, nadnárodní společnosti působící ve státech střední Evropy řídící své projektové, obchodní a marketingové aktivity z center v tomto regionu.