Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Skandinavistika (7310T254)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 22
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  10 / 13

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   specializace: dánština, norština, švédština (Specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní zkoušky, závazně ji stvrzuje u zápisu.)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 150 minut)
   1) překlad textu z češtiny do zvoleného skandinávského jazyka (dánština, norština nebo švédština) (max. 10 bodů)
   2) esej v dánštině, norštině nebo švédštině na jedno ze zadaných témat (max. 20 bodů)
   3) test znalostí z literární vědy a jazykovědy s důrazem na Skandinávii (v češtině) (max. 20 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) teoretické znalosti studovaného skandinávského jazyka (max. 25 bodů)
   2) skandinávská literatura – obecné znalosti a rozbor některých přečtených děl (na základě seznamu četby, viz níže) (max. 25 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč je povinen ve 2. kole odevzdat vlastnoručně podepsaný seznam alespoň 60 titulů skandinávské beletrie přečtených v češtině nebo v jiných jazycích – titulem se rozumí román, divadelní hra, básnická nebo povídková sbírka, či knižní výbor z básní nebo povídek.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeči nemusejí skládat přijímací zkoušku, pokud je průměrná známka jejich bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oborů Dánská studia, Norská studia či Švédská studia (nebo z předmětů oborů s podobnou obsahovou náplní) výborně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 10. 5. 2018.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nordic.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent bude ovládat na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a bude mít pasivní znalost dvou zbývajících hlavních skandinávských jazyků. Bude mít hluboké znalosti skandinávské literatury a znát kulturní, historické a sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojí práci s informacemi.