Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Překladatelství: čeština - němčina (7310T272) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  15 / 31

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP = 25).

   Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.
   Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut)
   1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů)
   2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů)
   3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů)
   4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů)
   5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti (lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů)
   2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 bodů)
   3) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů)

   Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
   Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru.

   Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Tlumočnictví: čeština – němčina.
   další požadavky ke zkoušce:
   při ústní zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam přečtené beletrie z příslušné jazykové oblasti (v originále či překladu)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Termín odevzdání žádosti společně s doklady je do 19.8.2018.
   Dále lze prominout ústní část zkoušky, pokud uchazeč dosáhl v písemné části 35 bodů a více.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů z cizího jazyka do češtiny a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a kritické reflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost). Má rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako překladatel na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).