Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Nizozemský jazyk a literatura (7310T109)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 15
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • sbalit rozbalit
   statistické údaje z období předchozího otevření oboru:
   počet přijatých v akademickém roce 2015/2016: 10
   počet přihlášených v akademickém roce 2015/2016: 13
  • sbalit rozbalit
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   Obsah přijímací zkoušky:
   1) praktická a teoretická znalost nizozemské morfologie a syntaxe (max. 40 bodů)
   2) nizozemská a vlámská literatura v rozsahu bakalářského studia, důraz je kladen na moderní nizozemskou literaturu (max. 30 bodů)
   3) znalost kultury a dějin oblasti, kde se mluví nizozemsky (max. 30 bodů)

   Celý přijímací pohovor se vede v nizozemštině, požadovaná úroveň je B2 dle SERR.

   další požadavky: seznam přečtených děl nizozemské beletrie, který by měl obsahovat alespoň 20 titulů z různých období a různých žánrů – prózy, poezie, dramatu (předkládá se u ústní zkoušky k nahlédnutí)
  • sbalit rozbalit
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit rozbalit
   Na základě žádosti lze prominout přijímací zkoušku, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo oboru srovnatelného, přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.
  • sbalit rozbalit
   ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
  • sbalit rozbalit
   Absolvent ovládá nizozemský jazyk na vysoké úrovni (C1–C2 podle SERR), a to slovem i písmem. Je schopen používat odbornou, akademickou nizozemštinu a zároveň je schopen efektivně komunikovat v pracovním i úředním prostředí a psát náročné texty v nizozemštině. Osvojil si kompetence spjaté s psaním odborných textů o nizozemském jazyce a literatuře. Absolvent se dokonale orientuje v nizozemském a vlámském kulturním prostředí. Rovněž ovládá praktické postupy překladu z nizozemštiny a do nizozemštiny, včetně specifik překladu textů odborných a literárních.
   Navazující magisterský studijní obor Nizozemský jazyk a literatura připravuje odborníky, kteří mohou pracovat v širokém spektru kulturního a politického života, v nakladatelstvích jako redaktor, v publicistice jako kritik nebo redaktor, v diplomatických službách, ve státní správě a mezinárodních organizacích, v různých kulturních institucích a samozřejmě ve specializované vědecké a výzkumné práci. Vedle toho má i dobré předpoklady pro činnost překladatelskou.