Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Lusobrazilská studia (7310T342)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 12
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 13

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) praktická znalost portugalštiny na úrovni B2 podle SERR (předpokládá se, že uchazeč bez problému zvládne rozhovor v portugalském jazyce na běžná konverzační témata) (max. 30 bodů)
   2) obeznámenost se základními tématy obecné lingvistiky i lingvistiky portugalského jazyka (požaduje se bezpečná orientace v základech portugalské fonetiky a fonologie, v portugalské morfologii a syntaxi ve variantách portugalského jazyka v písemné i mluvené formě) (max. 20 bodů)
   3) znalost dějin portugalské a brazilské literatury v hlavních směrech a proudech a schopnost nahlížet na jednotlivé autory a díla v širším historickém či kulturním kontextu (na základě předloženého seznamu četby nejméně 50 děl portugalské a brazilské literatury a seznamu prostudované odborné literatury) (max. 25 bodů)
   4) motivace ke studiu (posuzuje se na základě dodaných podkladů, viz níže) (max. 25 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč u přijímací zkoušky předloží výtisk bakalářské práce nebo její podstatné části a výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia. Komisi odevzdá seznam četby a odborný životopis.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií, Oddělení portugalistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má výbornou znalost evropské i brazilské portugalštiny (úroveň C2 podle SERR), ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na portugalský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Portugalska a Brazílie i vhled do evropských a latinskoamerických kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.