Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Latinský jazyk a literatura (7310T088) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 13
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 9

  • sbalit rozbalit
   specializace: Latinský jazyk; Římská literatura; Novolatinská studia
   Specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní zkoušky, závazně ji stvrzuje při zápisu.
  • sbalit rozbalit
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) překlad souvislého textu z latiny do češtiny (s vlastním slovníkem) (max. 25 bodů)
   2) překlad vět z češtiny do latiny (bez slovníku) (max. 25 bodů)
   Písemný test je totožný s testem pro obor Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy.

   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu oboru (max. 16 bodů)
   2) dějiny římské (resp. antické) literatury a diskuse o přečtených dílech (v překladu i v originále) (max. 17 bodů)
   3) dějiny antického Říma (resp. antického starověku) a diskuse o základních dílech římské antické historiografie a o prostudované odborné literatuře (max. 17 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Při přijímací zkoušce se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru):
   - stručný strukturovaný životopis,
   - bakalářská práce nebo její teze,
   - seznam přečtených latinských děl (v překladu i originále),
   - seznam prostudované odborné literatury.

   Rozsah a charakter četby v originále by měl být adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu bakalářského studia Latinského jazyka a literatury na FF UK: http://urls.ff.cuni.cz/cs/studium/xlatina/xlatina-bakalarske-studium/povinna-cetba-lat-bak/.
  • sbalit rozbalit
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit rozbalit
   nelze
  • sbalit rozbalit
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit rozbalit
   Absolvent během studia získá velmi dobrý přehled o antické latinské kultuře ve všech jejích aspektech, doplněný základní orientací v oblasti antické řecké kultury a latinské kultury středověku a raného novověku. K tomu zvládá metody odborné a vědecké práce ve své zvolené specializaci, podpořené schopností využívat primární prameny i sekundární odbornou literaturu.
   Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení odborných problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Zároveň̌ skutečnost, že se studium latiny realizuje jako dvouoborové, umožňuje absolventům adaptovat se na široké spektrum pracovních příležitostí, a to jak v doktorském studiu (na českých i zahraničních vysokých školách), tak v praxi (v nakladatelstvích, muzeích a dalších kulturních institucích, ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, v překladatelské praxi).