Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Komparatistika (8109T007)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  16 / 29

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) naratologická interpretace (max. 30 bodů)
   2) komparativní interpretace básnického textu (max. 20 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) literární dějiny vybraných oblastí či kultur (max. 15 bodů)
   2) metodologicko-teoretická vybavenost (max. 15 bodů)
   3) projekt diplomové práce (max. 20 bodů)

   Obsah a hodnocení zkoušky:
   1. kolo – písemná část
   1) naratologická interpretace: komparativní analýza několika textových úryvků z oblasti vyprávění a/nebo esejistiky a/nebo teorie
   2) komparativní interpretace básnického textu: rozbor několika básnických textů z hlediska srovnání jejich poetiky a tematiky
   2. kolo – ústní část
   1) literární dějiny vybraných oblastí či kultur: schopnost prokázat přehlednou znalost literárních dějin určité geografické či jazykové oblasti nebo období či žánru; zkouší se na základě seznamu četby beletrie předloženého ke zkoušce uchazečem
   2) metodologicko-teoretická vybavenost: zkouší se na základě seznamu četby odborné literatury předloženého ke zkoušce uchazečem, zkoumá se obeznámenost se základními pojmy a koncepty oboru a schopnost jejich produktivního užívání
   3) projekt diplomové práce: pohovor nad předloženou synopsí diplomové práce z hlediska její realizovatelnosti a produktivnosti

   další požadavky ke zkoušce:
   - seznam četby beletristické i odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky),
   - jednostránková synopse zamýšlené diplomové práce (vymezení tématu, metodologie, hlavní hypotetické teze; odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   cl.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je po metodologické a znalostní stránce vybaven pro následné doktorské studium v rámci komparatistiky či v rámci jednotlivých oborů národních literatur, estetiky, dějin umění, kulturologie či dalších uměnovědných disciplín. Obor poskytuje rozšiřující komponent znalosti světové literatury, dějin umění, kulturních dějin a podobně koncipovaných předmětů na středních školách, který doplňuje vzdělání získané na některém z oborů učitelství pro střední školy. Poskytuje obecné vzdělání pro práci v médiích a kulturní sféře (kritik, recenzent, překladatel, nakladatelský redaktor, lektor, dramaturg, programový poradce a podobně).