Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Japonská studia (7310T234)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  10 / 21

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 180 minut)
   1) esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4–5 možností) (max. 50 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) diskuse nad podaným studijním projektem v českém jazyce (max. 50 bodů)
   Projekt zamýšleného studia má podobu krátkého eseje v českém jazyce v rozsahu 1 normostrany a doprovází jej seznam relevantní literatury. Studijní projekt se předkládá na sekretariátě Ústavu Dálného východu FF UK nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu sekretářky ústavu: Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz.

   další požadavky ke zkoušce: žádné
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent oboru je připraven:
   1) jazykově pro práci: překladatelů jak literárních, tak i vysoce odborných teoretických textů; tlumočníka pro jednání na nejvyšší úrovni v oblasti diplomacie, zahraničních vztahů, kulturní výměny, ekonomické spolupráce, zahraničního obchodu, cestovního ruchu, hromadných sdělovacích prostředků a podobně; odborníka pro výuku budoucích učitelů japonského jazyka;
   2) odborně pro interdisciplinární a komparativní studium v hlavních disciplínách, které obor nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, myšlení a dalších stránek života moderní japonské společnosti; další akademickou dráhu v rámci doktorského studia jak na univerzitách (tuzemských či zahraničních), tak i ve výzkumných ústavech; pedagogické působení, zejména v oblasti odborné přípravy učitelů japonského jazyka (po doplnění nezbytné pedagogicko-psychologické přípravy); působení ve sféře jazykových služeb, diplomacie, kulturní výměny, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, cestovního ruchu, masmédií a dalších oblastech praktického života.